Automation courses in Finland

Valmet Learning Services

Valmet’s professional training program is based on training modules, but always tailored to the needs of your personnel. On this page, you can find the descriptions of the courses arranged in Finland. You can start by selecting the product group of your choice below.

Valmet DNA -kurssit:

 

Valmet DNA Operointi

Kesto: 1 päivä, max 8 henkilöä

Kuvaus: Kurssilla perehdytään Valmet DNA -järjestelmän valvomolaitteiden käyttöön. Operointia harjoitellaan Valmet DNA -laitteistolla simuloitujen prosessien avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään käyttäjä hallitsee näyttöjen perusoperoinnin.

Lataa esite

 

Valmet DNA Peruskurssi

Kesto: 1 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla annetaan yleiskuva Valmet DNA -järjestelmästä. Tutustutaan käyttöliittymän toimintoihin, prosessin ohjaukseen ja suunnittelujärjestelmään.Jokaisella kurssilaisella on käytössä oma Valmet DNA -demojärjestelmä.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilöllä on yleisnäkemys Valmet DNA -järjestelmästä

Lataa esite

 

Valmet DNA Huoltokurssi

Kesto: 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -sovelluksen toiminnot. Käytännön harjoitustehtävien avulla perehdytään tyypillisten piirikaavioiden esittämien toimintojen selvittämiseen, debuggerin käyttöön sekä vianetsintään.

Tavoite: Kurssin käytyään huoltohenkilö pystyy paikallistamaan vian ja vaihtamaan viallisen laiteyksikön. Hän pystyy myös lukemaan yksinkertaisia piirikaavioita ja koestamaan yksinkertaisia piirejä.

Lataa esite

 

Valmet DNA Suunnittelukurssi

Kesto: 4 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin. Automaatiokielen rakenteeseen ja modulien väliseen kommunikointiin perehdytään esimerkkien avulla. Harjoitustehtävinä suunnitellaan piirejä sekä ladataan ne eri palvelimille download-työkalun avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy tekemään yksinkertaisia sovellusohjelmamuutoksia.

Lataa esite

 

Valmet DNA Sekvenssikurssi

Kesto: 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi sekvenssiohjelman rakenne ja toimintaperiaate. Esimerkkiohjelmien läpikäynnin jälkeen osallistujat itse suunnittelevat ja toteuttavat Sequence CAD-työkalua käyttäen sekvenssiohjelmia.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy suunnittelemaan sekvenssiohjelmia ja käyttämään Sequence CAD-työkalua.

Lataa esite

 

Valmet DNA Verkkokurssi

Kesto: 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään Valmet DNA:ssa käytettävään tietoverkkotekniikkaan. Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -kommunikointi, TCP/IP-protokolla, Valmet DNA -väylien kaapelointi, verkkolaitteiden konfigurointi, väylien valvonta sekä keinoja vianetsintään.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö on perehtynyt Valmet DNA -väylien rakenteeseen, väylien tiedonsiirtoon sekä selvittämään tiedonsiirtoon liittyviä ongelmia.

Lataa esite

 

Valmet DNA Tietoturvakurssi

Kesto: 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Valmet DNA tietoturvakoulutuksessa perehdytään yleisesti turvallisen lähiverkon rakenteeseen sekä erilaisten haittaohjelmien ja virusten leviämismenetelmiin ja torjuntaan. Kurssilla käydään läpi Valmet DNA:n tietoturvaa lisäävät ratkaisut. Valmet DNA tietoturvakoulutus antaa perustiedot lähiverkon tietoturvaa lisäävistä ratkaisuista.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilöllä on käsitys siitä miten Valmet DNA -verkko saadaan kohtuullisen turvalliseksi ja miten tietoturvatasoa ylläpidetään.

Lataa esite

 

Valmet DNA Field Device Manager

Kesto: 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Koulutuksessa käydään läpi Valmet DNA Field Device Manager -ohjelmistolla tehtävää laitteiden hallintaa laitekuvausten avulla. Luodaan katsaus myös kunnonvalvonnan määrittelyihin sekä raportteihin.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilöllä on perustiedot laitemäärittelyihin liittyvästä työn kulusta.

Lataa esite

 

Valmet DNA Profibus DP -liityntäkurssi

Kesto: 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Koulutuksessa tutustutaan Profibus DP -kenttäväyläliityntään Valmet DNA:n näkökulmasta. Liitynnän perusteista edetään SST-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta Valmet DNA -suunnittelujärjestelmän avulla tehtävän väyläkonfiguraation aktivointiin. Tarkastellaan Profibus-liitynnän yhteydessä tehtävän sovellussuunnittelun sisältöä. Tutustutaan Profibus väylältä saatavaan diagnostiikkaan ja DP-väylän signaalien monitorointiin ylläpidon apuvälineinä.

Tavoite: Koulutukseen osallistunut tuntee Profibus DP -väylän käyttömahdollisuudet Valmet DNA:ssa ja Profibus-väylään tehtävän laitelisäyksen periaatteet.

Lataa esite

 

Valmet DNA PROFINET -liityntäkurssi

Kesto: 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Koulutuksessa tutustutaan PROFINET-kenttäväyläliityntään Valmet DNA -järjestelmän näkökulmasta. Liitynnän perusteista edetään Fieldbus-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta väyläkonfiguraation lataukseen ja aktivointiin. Tarkastellaan myös PROFINET-liitynnän yhteydessä tehtävän sovellussuunnittelun sisältöä, tutustutaan PROFINET-väylältä saatavaan diagnostiikkaan ja väylän signaalien monitorointiin ylläpidon apuvälineinä.

Tavoite: Koulutukseen osallistunut tuntee PROFINET-väylän käyttömahdollisuudet Valmet DNA -järjestelmässä ja PROFINET-väylään tehtävän laitelisäyksen periaatteet.

Lataa esite

 

Valmet DNA Machine Monitoring

Kesto: 2 päivää, max 8 henkilöä

Kuvaus: Kurssi sisältää värähtelymittauksilla totetutetun kunnonvalvonnan perusteet sekä Valmet DNA Machine Monitoring -tuotteen ominaisuudet. Kurssilla käsitellään Valmet DNA Machine Monitoring käyttöliittymä, kiihtyvyysanturit ja Valmet I/O -yksiköt. Kurssi sisältää myös käytännön harjoitteita toimivalla mittausjärjestelmällä.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö ymmärtää tietokoneavusteisen mekaanisen kunnonvalvonnan tavoitteet, periaatteet ja menetelmät. Hän tuntee värähtelymittausten suureet ja yksiköt ja pystyy tulkitsemaan Valmet DNA Machine Monitoring -käyttöliittymää. Osallistuja osaa asetella tarkkailtavien signaalien skaalat ja hälytysrajat. Hän pystyy paikallistamaan ja vaihtamaan viallisen I/O-yksikön ja anturin.

Lataa esite

Valmet IQ -kurssit:

 

Valmet IQ Operointi

Kesto: 0,5 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssi käsittää Valmet IQ -laadunohjausjärjestelmän käyttöliittymän yleisimmät toiminnot: laatumittaukset, tuotantotiedot, laatusäädöt ja lajinvaihto. Opiskelu tapahtuu Valmet DNA -prosessisimulaattorin avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja hallitsee laadunohjausnäyttöjen ja laatusäätöjen perusoperoinnit sekä Valmet IQ Scannerin käytön.

Lataa esite

 

Valmet IQ Peruskurssi

Kesto: 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Peruskurssi luo yleiskuvan Valmet IQ laadunsäätöjärjestelmän (QCS) rakenteesta ja toiminnoista. Kurssi kattaa kaikki Valmet IQ:n osa-alueet; mittaukset, säädöt sekä profiloivat toimilaitteet. Kurssilla esitellään Valmet IQ:n käyttämät mittaus- ja säätöratkaisut sekä tutustutaan Valmet IQ:n käyttöliittymään ja operointiperiaatteisiin demolaitteiston avulla. Laatusäätöjärjestelmän ylläpidon perusnäkökohdat selvitetään.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö tuntee Valmet IQ laadunsäätöjärjestelmän rakenteen, toiminnot ja käyttömahdollisuudet sekä omaa muiden Valmet IQ -kurssien vaatimat perustiedot.

Lataa esite

 

Valmet IQ Laatumittausten kunnossapito

Kesto: 4 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään Valmet IQ -laatumittausten rakenteeseen, toimintaan ja kunnossapitoon. Kurssilla käsitellään Valmet IQ Scanner -mittapalkit sekä tyypillisimmät anturit (neliöpaino, tuhka, kosteus, paksuus). Käytännön harjoitusten avulla perehdytään laitteiston toimintaan, vikadiagnostiikkaan ja kunnossapitotyökalujen käyttöön. Harjoitukset tehdään toimivalla mittalaitteistolla, mikä käsittää seuraavat anturit: Valmet IQ Basis Weight, Valmet IQ Web Moisture sekä Valmet IQ Web Caliper.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja pystyy ylläpitämään Valmet IQ -mittausjärjestelmää ja hoitamaan järjestelmän ennakoivan huollon. Hän osaa paikallistaa viat ja pystyy vaihtamaan viallisen laiteyksikön. Lisäksi hän osaa tulkita huoltonäyttöjä sekä käyttää järjestelmän kunnossapitotyökaluja.

Lataa esite

 

Valmet IQ MD Controls

Kesto: 4 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käsitellään paperikoneen konesuuntaisen Valmet IQ MD Controls -monimuuttujasäädön teoria, säätöalgoritmit ja viritysperiaatteet. Säätösovelluksiin tutustutaan Valmet DNA:ssa toimivien MD-simulaattorien avulla. Tämä mahdollistaa viritysnäyttöjen ja virityksen tehokkaan opiskelun. Kurssi käsittää kaikki Valmet IQ MD Controls -peruskomponentit: kuivapainon, paperituhkan, perälaatikon tuhkan, viiraveden sakeuden sekä kosteuden säädöt. Kurssiin sisältyvät lisäksi Valmet DNA:n alatason säätimet ja PID-säätimen viritys.mittalaitteistolla, mikä käsittää seuraavat anturit: Valmet IQ Basis Weight, Valmet IQ Web Moisture sekä Valmet IQ Web Caliper.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö ymmärtää Valmet profiilisäätöjen rakenteen sekä omaa Valmet IQ CD Controls -säätösovelluksen ylläpitoon tarvittavat perustiedot.

Lataa esite

 

Valmet IQ CD Controls

Kesto: 4 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään profiilisäätöjen teoriaan ja Valmet IQ CD Controls -profiilisääöratkaisuun sekä tutustutaan säätöjen viritykseen ja ylläpitoon Valmet DNA -prosessisimulaattorin avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö ymmärtää Valmet profiilisäätöjen rakenteen sekä omaa Valmet IQ CD Controls -säätösovelluksen ylläpitoon tarvittavat perustiedot.

Lataa esite

 

Valmet IQ Värinmittaus ja -säätö

Kesto: 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla tutustutaan väriteorian perusteisiin ja käsitellään Valmet IQ:n värinmittaukseen ja -säätöön käyttämät ratkaisut. Valmet IQ Web Color Measurement -värimittariin perehdytään toimivan mittausjärjestelmän avulla. Myös värimittauksen dynaamisen korrelaation laskentasovellus (AutoCalibration) käsitellään. Valmet IQ Color MD Control -värisäädön toimintaan ja parametrointiin perehdytään Valmet DNA -prosessisimulaattorin avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö tuntee värimittauksen peruskäsitteet ja ymmärtää Valmet IQ:n värimittauksen ja värisäädön toimintaperiaatteet.

Lataa esite

 

Valmet IQ -analysointityökalut (Analysis Tools)

Kesto: 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään Valmet IQ -laatusäätöjärjestelmän tarjoamiin analyysimahdollisuuksiin kone- ja poikkisuuntaisten vaihteluiden havaitsemiseksi. Valmet IQ -mittapalkin traversointiominaisuudet sekä niiden asettelumahdollisuudet käsitellään osana kurssia.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö tuntee Valmet IQ - mittajärjestelmän traversointimahdollisuudet sekä ymmärtää Valmet IQ -laatusäätöjärjestelmän stabiilisuusanalyysiin ja MD/CD-erotteluun käyttämät menetelmät.

Lataa esite

HIMA-kurssit:

 

Valmet DNA HIMA -peruskurssi

Kesto: 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän liityntä HIMA-turvalogiikkajärjestelmään. Tutustutaan laitteisto- ja sovellusosuuden toteutustapaan, diagnostiikkaan ja ohjelmiston rakenteeseen.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilöllä on yleisnäkemys Valmet DNA automaatiojärjestelmän liitynnästä HIMA-turvalogiikkajärjestelmään.

Lataa esite

 

Valmet DNA HIMA-huoltokurssi

Kesto: 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän liityntä HIMA-turvalogiikkajärjestelmään. Perehdytään laitteisto- ja sovellusosuuden toteutustapaan, diagnostiikkaan ja ohjelmiston rakenteeseen. Käytännön harjoitustehtävien avulla perehdytään tyypillisten suojaustoimintojen toteutukseen, force-editorin käyttöön sekä vianetsintään.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy paikallistamaan vian ja vaihtamaan viallisen laiteyksikön. Hän pystyy myös lukemaan sovellusohjelmistoja ja koestamaan suojaustoimintoja.

Lataa esite

 

Valmet DNA HIMA-suunnittelukurssi

Kesto: 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmään liittyvän HIMA-turvalogiikkajärjestelmän sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin. Sovellusohjelman rakenteeseen ja toimilohkojen väliseen kommunikointiin perehdytään esimerkkien avulla. Harjoitustehtävinä suunnitellaan suojaustoimintoja sekä ladataan ne HIMA-turvalogiikkajärjestelmään online-työkalun avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy tekemään yksinkertaisia sovellusohjelmamuutoksia ja koestamaan suojaustoimintoja.

Lataa esite

Kunnonvalvonta (Condition monitoring) -kurssit:

 

Valmet DNA Machine Monitoring

Kesto: 2 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssi sisältää värähtelymittauksilla totetutetun kunnonvalvonnan perusteet sekä Valmet DNA Machine Monitoring -tuotteen ominaisuudet. Kurssilla käsitellään Valmet DNA Machine Monitoring käyttöliittymä, kiihtyvyysanturit ja Valmet I/O -yksiköt. Kurssi sisältää myös käytännön harjoitteita toimivalla mittausjärjestelmällä.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö ymmärtää tietokoneavusteisen mekaanisen kunnonvalvonnan tavoitteet, periaatteet ja menetelmät. Hän tuntee värähtelymittausten suureet ja yksiköt ja pystyy tulkitsemaan Valmet DNA Machine Monitoring -käyttöliittymää. Osallistuja osaa asetella tarkkailtavien signaalien skaalat ja hälytysrajat. Hän pystyy paikallistamaan ja vaihtamaan viallisen I/O-yksikön ja anturin.

Lataa esite

 

Valmet Maintenance Pad -käyttökurssi

Kesto: 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käsitellään yksityiskohtaisesti Valmet Maintenance Pad kannettava mittausjärjestelmä. Kurssi kattaa ohjelmiston, anturit ja järjestelmän sekä kunnossapitoreittien suunnittelun perusteet. Käytännön harjoituksia tehdään toimivalla mittausjärjestelmällä, jossa on Valmet Maintenance Padin lisäksi langaton sensori WVS-100.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja tuntee Valmet Maintenance Pad mittausjärjestelmän ja pystyy tekemään offline-värähtelymittauksia ja reittisuunnittelua.

 

Analysaattorit ja mittalaitteet:

 

Valmet Paper Lab -ylläpitokurssi

Kesto: 2-4 päivää, max 6 osallistujaa

Kuvaus: Kurssi tarjoaa perustiedot Valmet Paper Lab -analysaattorin käyttöön ja huoltoon sekä viimeisintä tietoa ongelmien ratkaisuun käyttäjien tarpeiden mukaan. Kurssilla perehdytään myös Valmet Paper Labin ohjelmistoon ja saadaan vinkkejä PC-ongelmien käsittelyyn.

Tavoite: Kurssi tarjoaa mahdollisuuden oppia analysaattorin ylläpito- ja huoltotoimet.

Lataa esite

Vastaavan sisältöisiä koulutuksia järjestetään myös muihin Valmet-analysaattoreihin.

Informaatiojärjestelmä-kurssit:

 

Valmet DNA Report -operointikurssi

Kesto: 1 päivä (kaksi 4 tunnin käyttökurssijaksoa), max 2 x 6 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi asiakkaan oman Valmet DNA Report -ympäristön rakenne, perustoiminnot ja sovellusten operointi. Kurssi toteutetaan asiakkaan tiloissa asiakkaan omilla työkaluilla ja räätälöidään asiakkaan käytössä olevien Valmet DNA Report -sovellusten mukaiseksi.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö hallitsee laitoksen omien Valmet DNA Report -sovellusten käytön perusteet.

Lataa esite

 

Valmet DNA Report -peruskurssi

Kesto: 2 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla annetaan yleiskuva Valmet DNA -informaatiojärjestelmän rakenteesta, toiminnoista ja operoinnista. Kurssilla tutustutaan Infon käyttöliittymään ja sen operointiperiaatteisiin. Ylläpidon ja käyttöliittymän luonnin perusnäkökohdat selvitetään.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö tuntee Valmet DNA -informaatiojärjestelmän rakenteen, toiminnot ja käyttömahdollisuudet.

Lataa esite

 

Valmet DNA Historian -ylläpitokurssi

Kesto: 3 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi informaatiojärjestelmän (Valmet DNA Historian) laitteistot, käyttöjärjestelmä ja konfigurointityökalut. Lisäksi perehdytään järjestelmän ylläpitoon, kunnonvalvontaan ja varmistuksiin.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö hallitsee yleiset järjestelmän ylläpitoon, huoltoon ja varmistuksiin kuuluvat tehtävät.

Lataa esite

 

Valmet DNA Report -sovellussuunnittelukurssi

Kesto: 3 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA Report -sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin. Luodaan Valmet DNA Report -raportteja eri metodein, luodaan prosessilaskentoja sekä käydään läpi Excel datahakuja.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy tuottamaan tehtaalle raportteja ja laskentoja.

Lataa esite

 

eLearning -kurssit

Automaation verkkokurssitarjontamme laajentuu jatkuvasti ja useampia kursseja on jo saatavilla. Valmet DNA kaikille kattaa automaation ja Valmet DNA -automaatiojärjestelmän perusteet. Valmet DNA eHuoltokurssi puolestaan sopii hyvin huolto- ja ylläpitohenkilökunnalle. Tarkemmat kurssikuvaukset kuvaukset alla.

 

Valmet DNA eHuoltokurssi

Kuvaus: Tämä itseopiskelukurssi on tarkoitettu Valmet DNA perusasiat jo osaaville huolto- ja ylläpitotehtävissä oleville henkilöille. Myös operointitehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat tietää lisää vianselvityksestä, kurssi tarjoaa hyödyllistä tietoa.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää Valmet DNA:n rakenteen ja tietää miten miten viat näkyvät operointikäyttöliittymässä ja mitä toimenpiteitä ne aiheuttavat. Hän on myös perehtynyt suunnitteluympäristöön vianhaun ja ylläpidon kannalta sekä sovelluksen testaukseen ja järjestelmän diagnostiikkatyökalujen käyttöön.

Lataa esite

 

Valmet DNA kaikille

Kuvaus: Tämän verkkokurssin tavoitteena on tarjota osallistujalle perustietoa automaatiosta yleisesti sekä Valmet DNA:sta.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja tuntee automaatiota yleisesti ja perustermejä automaatioon liittyen sekä Valmet DNA:n rakenteen ja sen käyttökohteet.

Do you want to know more?

Our experts are here for you and ready to discuss your training needs. Just answer a few questions and we will contact you shortly.

Contact us