Organized by customer training team from Finland

Local courses - organized by training team from Finland
@ Kysy lisää ja ilmoittaudu

Valmet DNA Operointi

Kesto 1 päivä, max 8 henkilöä

Kuvaus: Kurssilla perehdytään Valmet DNA -järjestelmän valvomolaitteiden käyttöön. Operointia harjoitellaan Valmet DNA -laitteistolla simuloitujen prosessien avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään käyttäjä hallitsee näyttöjen perusoperoinnin.

Lataa  esite

Valmet DNA Peruskurssi

Kesto 1 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla annetaan yleiskuva Valmet DNA -järjestelmästä. Tutustutaan käyttöliittymän toimintoihin, prosessin ohjaukseen ja suunnittelujärjestelmään.Jokaisella kurssilaisella on käytössä oma Valmet DNA -demojärjestelmä.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilöllä on yleisnäkemys Valmet DNA -järjestelmästä

Lataa esite

Valmet DNA Huoltokurssi

Kesto 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -sovelluksen toiminnot. Käytännön harjoitustehtävien avulla perehdytään tyypillisten piirikaavioiden esittämien toimintojen selvittämiseen, debuggerin käyttöön sekä vianetsintään.

Tavoite: Kurssin käytyään huoltohenkilö pystyy paikallistamaan vian ja vaihtamaan viallisen laiteyksikön. Hän pystyy myös lukemaan yksinkertaisia piirikaavioita ja koestamaan yksinkertaisia piirejä.

Lataa esite

Valmet DNA Suunnittelukurssi

Kesto 4 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin. Automaatiokielen rakenteeseen ja modulien väliseen kommunikointiin perehdytään esimerkkien avulla. Harjoitustehtävinä suunnitellaan piirejä sekä ladataan ne eri palvelimille download-työkalun avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy tekemään yksinkertaisia sovellusohjelmamuutoksia.

Lataa esite

Valmet DNA Graphic Designer

Kesto 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi käyttöliittymän suunnitteluperiaatteet Graphics Designer-editorilla sekä näyttöhierarkian rakentaminen. Käytännön harjoituksena tehdään uusi kaavionäyttö ja lisätään se operointipalvelimelle.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy tekemään muutoksia olemassaoleviin näyttöihin, lisäämään näyttöjä ja muuttamaan näyttöhierarkiaa.

Lataa esite

Valmet DNA Sekvenssikurssi

Kesto 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi sekvenssiohjelman rakenne ja toimintaperiaate. Esimerkkiohjelmien läpikäynnin jälkeen osallistujat itse suunnittelevat ja toteuttavat Sequence CAD-työkalua käyttäen sekvenssiohjelmia.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy suunnittelemaan sekvenssiohjelmia ja käyttämään Sequence CAD-työkalua.

Lataa esite

Valmet DNA Help

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi dynaamisten lukitus- ja toimintakuvausten teko ja tarvittavat määrittelyt järjestelmään. Harjoituksena tehdään lukitus- ja toimintakuvauksia piireille ja testataan niiden toimivuus järjestelmässä

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy tekemään muutoksia olemassaoleviin lukitus- ja toiminta-kuvauksiin, lisäämään niitä järjestelmään ja tekemään tarvittavat järjestelmämääritykset.

Lataa esite

Valmet DNA Network Designer

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus:Kurssilla perehdytään Valmet DNA Network Designer -dokumenttien muokkaamiseen ja luomiseen. Käytännön harjoituksilla luodaan esim. järjestelmä- ja kaappikuvia.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy päivittämään NetworkDesigner -dokumentteja.

Lataa esite

Valmet DNA Ylläpitokurssi

Kesto 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi eri palvelimien järjestelmätoiminnot, järjestelmätiedostot sekä suunnitteluaktiviteetin rakenne ja käyttö. Lisäksi käydään läpi varmennuspalvelimen kovalevyn rakenne, järjestelmätoimintojen ja -tiedostojen editointi ja siirto Suunnittelu-ympäristöstä. Varmennusaseman tietokantaa ja moduleita tutkitaan BsGUI-työkalun avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö kykenee tekemään tarvittaessa muutoksia järjestelmä-toimintoihin, ymmärtää suunnittelu- ja varmennusaktiviteetin ylläpidon perusteet ja hallitsee varmuuskopioinnit

 

Valmet DNA Verkkokurssi

Kesto 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään Valmet DNA:ssa käytettävään tietoverkkotekniikkaan. Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -kommunikointi, TCP/IP-protokolla, Valmet DNA -väylien kaapelointi, verkkolaitteiden konfigurointi, väylien valvonta sekä keinoja vianetsintään.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö on perehtynyt Valmet DNA -väylien rakenteeseen, väylien tiedonsiirtoon sekä selvittämään tiedonsiirtoon liittyviä ongelmia.

Lataa esite

Valmet DNA Tietoturvakurssi

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Valmet DNA tietoturvakoulutuksessa perehdytään yleisesti turvallisen lähiverkon rakenteeseen sekä erilaisten haittaohjelmien ja virusten leviämismenetelmiin ja torjuntaan. Kurssilla käydään läpi Valmet DNA:n tietoturvaa lisäävät ratkaisut. Valmet DNA tietoturvakoulutus antaa perustiedot lähiverkon tietoturvaa lisäävistä ratkaisuista.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilöllä on käsitys siitä miten Valmet DNA -verkko saadaan kohtuullisen turvalliseksi ja miten tietoturvatasoa ylläpidetään.

Lataa esite

Valmet DNA Field Device Manager

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Koulutuksessa käydään läpi Valmet DNA Field Device Manager -ohjelmistolla tehtävää laitteiden hallintaa laitekuvausten avulla. Luodaan katsaus myös kunnonvalvonnan määrittelyihin sekä raportteihin.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilöllä on perustiedot laitemäärittelyihin liittyvästä työn kulusta.

Lataa esite

Valmet DNA Profibus DP -liityntäkurssi

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Koulutuksessa tutustutaan Profibus DP -kenttäväyläliityntään Valmet DNA:n näkökulmasta. Liitynnän perusteista edetään SST-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta Valmet DNA -suunnittelujärjestelmän avulla tehtävän väyläkonfiguraation aktivointiin. Tarkastellaan Profibus-liitynnän yhteydessä tehtävän sovellussuunnittelun sisältöä. Tutustutaan Profibus väylältä saatavaan diagnostiikkaan ja DP-väylän signaalien monitorointiin ylläpidon apuvälineinä.

Tavoite: Koulutukseen osallistunut tuntee Profibus DP -väylän käyttömahdollisuudet Valmet DNA:ssa ja Profibus-väylään tehtävän laitelisäyksen periaatteet.

Lataa esite

Valmet DNA PROFINET -liityntäkurssi

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Koulutuksessa tutustutaan PROFINET-kenttäväyläliityntään Valmet DNA -järjestelmän näkökulmasta. Liitynnän perusteista edetään Fieldbus-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta väyläkonfiguraation lataukseen ja aktivointiin. Tarkastellaan myös PROFINET-liitynnän yhteydessä tehtävän sovellussuunnittelun sisältöä, tutustutaan PROFINET-väylältä saatavaan diagnostiikkaan ja väylän signaalien monitorointiin ylläpidon apuvälineinä.

Tavoite: Koulutukseen osallistunut tuntee PROFINET-väylän käyttömahdollisuudet Valmet DNA -järjestelmässä ja PROFINET-väylään tehtävän laitelisäyksen periaatteet.

Lataa esite

Valmet DNA Suunnittelujärjestelmän hyödyntäminen

Kesto 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssin tarkoituksena on oppia ymmärtämään Valmet DNA -suunnittelujärjestelmän uusia ominaisuuksia, kuten esim. muuttujalistat, kaavoitukset, mallipiirit, kopioinnit, jne.

Lataa esite

Valmet DNA:n langattomat verkot

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään langattomaan verkkotekniikkaan. Kurssilla käydään läpi langattomien verkkojen periaatteet ja Valmet DNA -verkkojen langattomat ratkaisut. Lisäksi selvitetään miten toteutetaan operointi, prosessinohjaus, I/O-liitynnät ja kenttäväylät langattomasti.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö on perehtynyt langattomien verkkojen tekniikoihin sekä Valmet DNA -langattomien verkkojen rakenteeseen ja niissä käytettäviin laitteisiin.

Lataa esite

Valmet DNA Machine Monitoring

Kesto 2 päivää, max 8 henkilöä

Kuvaus: Kurssi sisältää värähtelymittauksilla totetutetun kunnonvalvonnan perusteet sekä Valmet DNA Machine Monitoring -tuotteen ominaisuudet. Kurssilla käsitellään Valmet DNA Machine Monitoring käyttöliittymä, kiihtyvyysanturit ja Valmet I/O -yksiköt. Kurssi sisältää myös käytännön harjoitteita toimivalla mittausjärjestelmällä.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö ymmärtää tietokoneavusteisen mekaanisen kunnonvalvonnan tavoitteet, periaatteet ja menetelmät. Hän tuntee värähtelymittausten suureet ja yksiköt ja pystyy tulkitsemaan Valmet DNA Machine Monitoring -käyttöliittymää. Osallistuja osaa asetella tarkkailtavien signaalien skaalat ja hälytysrajat. Hän pystyy paikallistamaan ja vaihtamaan viallisen I/O-yksikön ja anturin.

Lataa esite

Global courses Check courses here- organized by all training teams

 

Koulutuksessa tutustutaan PROFINET-kenttäväyläliityntään Valmet DNA -järjestelmän näkökulmasta. Liitynnän perusteista edetään Fieldbus-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta väyläkonfiguraation lataukseen ja aktivointiin.

Tarkastellaan myös PROFINET-liitynnän yhteydessä tehtävän sovellussuunnittelun sisältöä, tutustutaan PROFINET-väylältä saatavaan diagnostiikkaan ja väylän signaalien monitorointiin ylläpidon apuvälineinä.