Hyödykeriskin hallinta

Valmet altistuu raaka-aineiden ja tarvikkeiden, mukaan luettuna energia, hintojen vaihtelulle. Tytäryhtiöt ovat tunnistaneet hyödykeriskien suojaustarpeensa, ja konsernirahoitus on toteuttanut suojaukset hyväksyttyjä vastapuolia ja instrumentteja käyttäen. Hyödykeriskejä varten on määritelty ja hyväksytty erilliset suojauslimiitit. Suojaukset toteutetaan rullaavasti siten, että suojausaste pienenee ajan pidentyessä.

Pohjoismaisten tytäryhtiöiden sähkön hintariskiä on suojattu sekä sähköjohdannaisilla että kiinteähintaisilla sähkön ostosopimuksilla, jotka on määritetty erittäin todennäköisten tulevien sähköostojen suojauksiksi. Suojausten painopiste on seuraavan kahden vuoden arvioidussa energian kulutuksessa, ja osa suojauksista ulottuu noin viiden vuoden päähän. Sähkösuojausten toteutus on ulkoistettu konsernin ulkopuoliselle välittäjälle. Valmetin sähkötermiinien määrä 31. joulukuuta 2019 oli 175 GWh (158 GWh) ja kiinteähintaisten sähkön ostosopimusten määrä 175 GWh (206 GWh).

Pienentääkseen ruostumattoman teräksen hintaan vaikuttavan seosainelisän hintamuutosten aiheuttamaa riskiä, Valmet voi solmia nikkelijohdannaissopimuksia (average-price swap agreements). Seosainelisä perustuu eri metallien kuukausittaisiin keskiarvohintoihin, ja merkittävin metalli seosainelisässä on nikkeli. Vuoden 2019 lopussa Valmetilla oli avoimia nikkelijohdannaissopimuksia 54 tonnia (0 tonnia).

Seuraava hyödykehintojen herkkyysanalyysi sisältää termiini- ja swap-sopimuksilla ostettujen hyödykkeiden yhteenlasketun nettomäärän, mutta se ei sisällä raaka-aineiden ja sähkön ennakoitua kulutusta.

Hyödykehintojen 10 prosentin nousu tai lasku aiheuttaisi seuraavat vaikutukset verovaikutus huomioituna:

Milj. euroa

2019

2018

Sähköjohdannaisten vaikutus tuloslaskelmaan +/- 0,0 +/-0,0
Sähköjohdannaisten vaikutus omaan pääomaan +/- 0,4 +/-0,5
Nikkelijohdannaisten vaikutus tuloslaskelmaan +/- 0,1 -

 

Sähköjohdannaisiin sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa. Niiden tehokkaan osuuden vaikutus kirjataan omaan pääomaan ja tehottoman osuuden vaikutus tuloslaskelmaan. Nikkelijohdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa, joten niiden käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.

 

Päivitetty; 11.08.2020