Hyödykeriski

Valmet altistuu raaka-aineiden ja tarvikkeiden, mukaan luettuna energia, hintojen vaihtelulle. Tytäryhtiöt ovat tunnistaneet hyödykeriskien suojaustarpeensa, ja konsernirahoitus on toteuttanut suojaukset hyväksyttyjä vastapuolia ja instrumentteja käyttäen. Hyödykeriskejä varten on määritelty ja hyväksytty erilliset suojauslimiitit. Suojaukset toteutetaan rullaavasti siten, että suojausaste pienenee ajan pidentyessä.

Pohjoismaisten tytäryhtiöiden sähkön hintariskiä on suojattu sekä sähköjohdannaisilla että kiinteähintaisilla sähkön ostosopimuksilla, jotka on määritetty erittäin todennäköisten tulevien sähköostojen suojauksiksi. Suojausten painopiste on seuraavan kahden vuoden arvioidussa energian kulutuksessa, ja osa suojauksista ulottuu noin viiden vuoden päähän. Sähkösuojausten toteutus on ulkoistettu konsernin ulkopuoliselle välittäjälle. Valmetin sähkötermiinien määrä 31.12.2017 oli 159 GWh (121 GWh) ja kiinteähintaisten sähkön ostosopimusten määrä 206 GWh (228 GWh).

Pienentääkseen ruostumattoman teräksen hintaan vaikuttavan seosainelisän hintamuutosten aiheuttamaa riskiä, Valmet on solminut nikkelijohdannaissopimuksia (average-price swap agreements). Seosainelisä perustuu eri metallien kuukausittaisiin keskiarvihintoihin, ja merkittävin metalli seosainelisässä on nikkeli. Valmetin nikkelisuojausten määrä 31.12.2017 oli 18 tonnia (0 tonnia). 

Seuraava rahoitusinstrumentteihin perustuva hyödykehintojen herkkyysanalyysi sisältää termiini- ja swap-sopimuksilla ostettujen hyödykkeiden yhteenlasketun nettomäärän, mutta se ei sisällä raaka-aineiden ja sähkön ennakoitua kulutusta.

Hyödykehintojen 10 prosentin nousu tai lasku aiheuttaisi seuraavat
vaikutukset verovaikutus huomioituna:

Milj. euroa 2018 2017 2016
Sähköjohdannaisten vaikutus tuloslaskelmaan +/- 0.0 +/-0,1 +/- 0,1
Sähköjohdannaisten vaikutus omaan pääomaan +/- 5.5 +/-0,2 +/-0,2
Nikkelijohdannaisten vaikutus tuloslaskelmaan - +/-0,0  

 

Sähkötermiineihin sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa. Niiden tehokkaan osuuden vaikutus kirjataan omaan pääomaan ja tehottoman osuuden vaikutus tuloslaskelmaan. Nikkelijohdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa, joten niiden käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.

Päivitetty; 04.03.2019