Kestävä toimitusketju

1124x277 Main image Sustainability Governance Supply Chain.png

Kehitämme jatkuvasti hankinnan prosessejamme ja sitoutamme toimittajiemme kehittämään omia vastuullisia toimintojaan. Yhdessä toimittajiemme kanssa työskentelemme läpinäkyvän ja kestävän toimitusketjun eteen.


Globaali toimittajaverkosto

Valmetilla on yli 30 000 aktiivista toimittajaa noin 60 maassa, ja käytämme vuosittain kolme miljardia euroa suoriin ja epäsuo - riin hankintoihin. Valmet työllistää hankinnassa, logistiikassa ja varastoissaan maailmanlaajuisesti yhteensä 1 200 henkilöä 25 maassa viidellä eri mantereella.

Globaalit toimitusketjut ovat mutkikkaita ja niiden valvonta on haastavaa. Valmet on järjes - telmällisesti kehittänyt vastuullisuuttaan ja yhdistänyt sen toimi - tusketjuprosesseihinsa. Kannustamme toimittajiamme jatkuvasti kehittämään vastuullisuuttaan, jotta toiminnan läpinäkyvyys ja vastuullisuus voidaan varmistaa.

Valmet pyrkii myös kehittämään koko arvoketjunsa läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, aina raaka-aineiden hankinnasta omien tuotteiden kierrätykseen. Arvion mukaan noin 4 % Valmetin koko arvoketjun ympäristövaikutuksista muodostuu toimitusketjussa.

Toimittajien vastuullisuuden hallintaprosessi

Valmetin toimittajilla on erilaiset vastuullisuusriskitasot, jotka riippuvat toimittajien kotimaasta tai hankintaluokasta. Valmetilla on maailmanlaajuinen, nelivaiheinen toimittajien vastuullisuuden hallintaprosessi erilaisten vastuullisuusriskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan.

Valmetin toimittajien vastuullisuuden hallintaprosessi on oleellinen osa toimittajien hyväksymisprosessia. Siihen sisältyy tarkistusmenettelyjä, joiden avulla Valmet varmistaa tekevänsä yhteistyötä vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat samoja eettisiä periaatteita ja vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä kuin Valmet itse. Toimittajien arviointiprosessi on pakollinen vaihe ennen yhteistyön aloittamista uusien toimittajien kanssa.

Vastuullisen alihankinnan politiikka

Valmetin vastuullisen alihankinnan politiikka määrittää perustana olevat teemat ja vaatimukset kaikille prosessin vaiheille. Se kattaa liiketoiminnan etiikan, vaatimustenmukaisuuden, ihmisoikeudet, työnte - kijöiden oikeudet, työterveyden, työturvallisuuden, ilmasto- ja ympäristöasioiden hallinnan sekä vastuulliset tuotteet ja palvelut. Odotamme kaikkien toimittajiemme noudattavan politiikassa määriteltyjä periaatteita. Se on lähtökohta kaikille Valmetin liikesuhteille. Politiikka toimii myös toimittajien vastuullisuuden arvioinnin, itsearviointien sekä auditointien pohjana.

Vastuullisen alihankinnan politiikkamme on ollut käytössä vuodesta 2014 alkaen. Päivitimme politiikan vuonna 2022 uusilla vaatimuksilla, jotka liittyvät vientirajoituksia ja kauppapakotteita koskevien lakien ja määräysten noudattamiseen. Vahvistimme myös ilmastoon, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä vaatimuksiamme. Odotamme, että toimittajat seuraavat toimintansa ja oman arvoketjunsa hiilidioksidipäästöjä, raportoivat ne ja pyrkivät päästöjen vähentämiseen. Lisäksi toimittajien täytyy jatkuvasti vähentää tuotteissaan olevia vaarallisia aineita ja varmistaa, että hankintaa ei tehdä konfliktialueilta.

Toimittajien vastuullisuusriskien arvioinnit

Maailmanlaajuisessa toimittajien valintaprosessissaan Valmet arvioi useita aihealueita, mukaan lukien johtamiskäytännöt, taloudellinen ja operatiivinen suorituskyky, eettiset liiketoimintaperiaatteet, ihmis- ja työntekijäoikeudet, työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät toimintatavat, ympäristöjohtaminen ja tuoteturvallisuus.

Kaikki toimittajat käyvät läpi vastuullisuusriskien arvioinnin alkuperämaan ja hankintaluokan perusteella. Riskien arviointi on toimittajien vastuullisuuden hallintaprosessimme toinen vaihe, jonka tarkoituksena on arvioida mahdolliset negatiiviset vaikutukset ja riskit. Riskiarvioinnin tulos määrittää prosessin viimeisten vaiheiden toimenpiteet: mahdollisen itsearvioinnin ja vastuullisuusauditoinnin.

Toimittajien vastuullisuusauditoinnit

Jotta voimme varmistaa, että vastuullisen alihankinnan politiikkamme vaatimuksia sekä paikallisia ja kansainvälisiä lakeja oudatetaan, yhtiöllämme on käytössä järjestelmällinen auditointimenettely. Valmet on tehnyt toimittajien vastuullisuusauditointeja maailmanlaajuisesti vuosittain vuodesta 2015 alkaen.

Valmet on tunnistanut kasvaneita vastuullisuusriskejä asiakastyömailla, joilla monet urakoitsijamme ja heidän aliurakoitsijansa toimivat. Olemme kehittäneet erityisen auditointiprosessin työmailla työskenteleville toimittajille, jotta voidaan vähentää työmaiden riskejä, tehokkaasti valvoa alihankkijoiden vaatimusten mukaista toimintaa sekä parantaa näkyvyyttä koko urakointiketjuumme. Pilotoimme prosessia vuonna 2022 asiakkaan työmaalla Suomessa ja Ruotsissa

Toimittajien sitoutumista vastuullisuuteen vahvistetaan

Valmet on vuodesta 2018 saakka pyrkinyt vahvistamaan vastuullisuusyhteistyötä toimittajien kanssa erityisellä vastuullisuusohjelmalla. Ohjelma tukee ja seuraa toimittajien toimintaa ja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja koulutusta, joiden avulla toimittajat voivat ryhtyä kaikkein kriittisimpiin toimiin vastuullisuuskäytäntöjensä kehittämiseksi. Ohjelma perustuu Valmetin vastuullisen alihankinnan politiikan periaatteisiin ja on olennainen osa toimittajasuhteiden hallintaohjelmaamme. Toimittajasuhteiden hallintaa käytetään toimittajien vastuullisuuden arviointiin, hallintaan ja parantamiseen maailmanlaajuisesti yhdenmukaisella tavalla. Lue lisää >>