Tunnuslukujen laskentakaavat

Vertailukelpoinen bruttokate: Bruttokate +/- hankinnan ja valmistuksen kuluihin sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät


Vertailukelpoiset myynnin ja hallinnon yleiskustannukset:
Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset +/- myynnin ja hallinnon kuluihin sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

EBITA: Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja = Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot

 

Vertailukelpoinen EBITA: Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja. = Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot +/– vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos: Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (keskimäärin kauden aikana)

 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos: Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos / Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana laimennusvaikutus huomioituna

 

Oikaistu osakekohtainen tulos: (Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos -
yrityshankintojen yhteydessä tunnistettujen käyvän arvon korotusten kirjaaminen kuluksi verovaikutus huomioituna) / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (keskimäärin
kauden aikana)

 

Oma pääoma per osakeEmoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %: Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana) x 100

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %: ( Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut ) / ( Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin kauden aikana))  x 100

 

Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja( Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut +/– vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ) / ( Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin kauden aikana) ) x 100

 

Omavaraisuusaste, %:  Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma – velat asiakkaille myyntisopimuksista) x 100

 

Nettovelkaantuneisuusaste, %:  Korollinen nettovelka / Oma pääoma yhteensä  x 100

Korollinen nettovelka: Ilmaisee korollisten velkojen ja korollisten varojen summan. = Pitkäaikaiset korolliset lainat + pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + lyhytaikaiset korolliset lainat + lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – rahavarat – muut korolliset varat

 

Nettovelka/EBITDA -suhdeluku: Korollinen nettovelka / (Liikevoitto + poistot (LTM))

 

Osakekohtainen osinko: Ilmaise tilikauden osingon suhteen osakkeiden lukumäärän kauden lopussa. = Tilikauden osingonjako / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä

 

Osinko tuloksesta, %: Ilmaisee osakekohtaisen osingon suhteen osakekohtaiseen tulokseen. = ( Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos ) x 100

 

Efektiivinen osinkotuotto, %: Ilmaisee osakekohtaisen osingon suhteen tilikauden päätöskurssiin. = ( Osakekohtainen osinko / Tilikauden päätöskurssi ) x 100

 

Hinta/voitto-suhde: Ilmaisee tilikauden päätöskurssin suhteen osakekohtaiseen tulokseen. = Tilikauden päätöskurssi / Osakekohtainen tulos