Tunnuslukujen laskentakaavat

(1) EBITA = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot

(2) Vertailukelpoinen EBITA: Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja. = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

(3) Osakekohtainen tulos = Tulos / Valmetin ulkona olevien osakkeiden määrä

(4) Nettovelkaantuneisuusaste: Kertoo korollisten nettovelkojen suhteen omaan pääomaan. = ( Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä ) x 100

(5) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja = ( ( Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut ) / ( Taseen loppusumma – korottomat velat ) ) x 100

(6) Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja: Kertoo tuloksen ennen veroja ja korko- ja muiden rahoituskuluja suhteen taseen loppusummaan ja korottomiin velkoihin (keskimäärin kauden aikana). = ( Tulos + korko- ja muut rahoituskulut - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) / ( Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin kauden aikana) ) x 100

(7) Omavaraisuusaste: Ilmaisee oman pääoman suhteen taseen loppusummaan. = ( Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) ) x 100

(8) Nettokäyttöpääoma = Muut pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Myynti- ja muut saamiset + Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot + Johdannaiset (saamiset) - Eläkevelvoitteet - Varaukset - Osto- ja muut velat - Saadut ennakot - Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon - Johdannaiset (velat)

Päivitetty; 12.02.2019