Työterveys, -turvallisuus ja ympäristö

Työterveys, -turvallisuus ja ympäristö, HSE) on yksi Valmetin kestävän kehityksen painopisteistä. Valmet on sitoutunut parantamaan omien toimintojensa ja palvelemiensa teollisuudenalojen terveyteen, työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvää suorituskykyä. Teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa parantaaksemme tuloksia. Tavoitteemme on haittojen nollataso.

Turvallisuusosaamisen kehittäminen

Haluamme tarjota turvallisen työympäristön ja minimoida toimintamme ympäristövaikutukset.

Parantaaksemme jatkuvasti turvallisuuteen liittyvää suoritustamme keskitymme vahvan turvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Tätä edistetään kehittämällä globaaleja käytäntöjä ja standardeja, ottamalla turvallisuusasiat johdon kokousten asialistan vakiokohdaksi, varmistamalla asianmukainen koulutus ja lisäämällä työntekijöiden turvallisuusosaamista sekä oman vastuunsa ymmärtämistä.

Valmet on sitoutunut antamaan organisaation käyttöön kaikki tarvittavat työkalut ja prosessit työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tämän ohella kaikkien Valmetin työntekijöiden edellytetään tuntevan henkilökohtaisen vastuunsa omasta turvallisuudestaan ja ymmärtävän tiimityön tärkeyden osana turvallisuuden parantamista.

HSE-politiikka

Valmetin HSE-politiikan mukaisesti soveltuvien lakien ja määräysten noudattaminen on vain vähimmäisvaatimus. Tämän lisäksi Valmetissa on määritelty globaalit vähimmäisturvallisuusvaatimukset riskialttiille työtehtäville yhteisen turvallisuustason varmistamiseksi kaikissa toiminnoissa.

Terveys-, turvallisuus-, ja ympäristötavoitteet

Valmetilla on erityinen ympäristöohjelma, joka määrittelee tavoitteet energiankäytölle, hiilidioksidipäästöille, vedenkäytölle ja jätteelle. Olemme asettaneet tavoitteet myös tapaturmataajuudelle, läheltä piti-tilanteiden raportoinnille ja HSE-koulutukselle.

Tavoitteemme on haittojen nollataso, minkä saavuttamiseksi työskentelemme proaktiivisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja työtapaturmien ehkäisemiseksi. 

Sertifioidut toiminnot

Valmetin toiminnot on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardin (84 %), ISO 14001 -ympäristöstandardin (74 %) sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvän ISO 45001 -standardin (64 %) mukaisesti.

Maailmanlaajuinen johtamisjärjestelmämme tukee tehokasta ja prosessikeskeistä toimintatapaa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme odotuksiin vastaamiseksi. Kaikki Valmetin toimipaikat auditoidaan säännöllisesti sisäisesti osana sisäisiä valvontatoimenpiteitämme. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä vähintään 90 prosenttia henkilöstöstämme työskentelee toiminnoissa, jotka on sertifioitu kaikkien kolmen standardin mukaisesti.

Vastuullinen kemikaalien ja materiaalien hallinta

Valmet on sitoutunut EU:n kemikaaliasetuksen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH) ja haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoittavan direktiivin (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) tavoitteisiin. Valmet on pääosin kemikaalien jatkokäyttäjä, eikä se valmista tai tuo kemikaaleja Eurooppaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Valmet toimii aktiivisesti ennaltaehkäisyn ja korvaamisen periaatteiden mukaisesti minimoidakseen vaarallisten aineiden käytön ja vastatakseen viranomaisten vaatimuksiin. Seuraamme jatkuvasti ECHA:n Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloa (Candidate List of Substances of Very High concern, SVHC) varmistaaksemme toimivamme oikein.

Vaarallisten aineiden käyttö -standardissa, joka kuuluu riskialttiiden työvaiheiden minimivaatimuksiin, on määritelty ne minimivaatimukset, jotka Valmetin globaalien toimintojen on täytettävä. Standardiin sisältyvät kaikki vaiheet vaarallisten aineiden varastoinnista niiden merkitsemiseen.