Työterveys, -turvallisuus ja ympäristö

Työterveys, -turvallisuus ja ympäristö (HSE) on yksi Valmetin kestävän kehityksen painopisteistä. Haluamme taata turvalliset työpaikat kaikille ja pyrimme jatkuvasti pienentämään arvoketjumme ympäristövaikutuksia. Panostamme positiiviseen turvallisuuskulttuuriin, teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ja parannamme jatkuvasti prosessejamme ja käytäntöjämme. Tavoitteemme on haittojen nollataso ihmisille ja ympäristölle.

Pidämme huolta toisistamme

Uskomme, että työturvallisuutta luodaan joka päivä vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Siksi edistämme avointa ja jatkuvaa dialogia HSE-asioista ja keskitymme kehittämään positiivista turvallisuusasennetta, -taitoja ja -käyttäytymistä organisaation kaikilla tasoilla.

Kannamme vastuuta turvallisesta, terveyttä edistävästä ja hyvin johdetusta työpaikasta missä tahansa työskentelemme. Työskentelemme turvallisesti, seuraamme HSE-ohjeita, pidämme huolta toisistamme sekä osallistumme HSE-toimenpiteisiin ja jatkuvaan kehitykseen.

Valmetin johto näyttää esimerkkiä turvallisuuskäytännöissä, joiden kehitys on osa liiketoiminnan johtamisen prosesseja, tavoitteita sekä strategia- ja vuosisuunnittelua.  

Aktiivista yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa

Teemme yhteistyötä asiakkaiden, alihankkijoiden ja toimittajien kanssa taataksemme turvallisuuden yhteisillä työmailla. Uskomme, että tehokas suunnittelu, sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja sääntöihin, selkeät vastuut, hyvä koordinointi sekä avoin viestintä ovat avainasemassa, jotta voimme varmistaa, että kaikki pääsevät kotiin turvallisesti ja terveinä. Hyödynnämme parhaita HSE-käytäntöjä ja -työkaluja asiakastyömailla taataksemme kaikkien turvallisuuden.

Järjestämme vuosittain myös lukuisia alihankkijoiden HSE-päiviä, joissa linjaamme yhdessä turvallisuussitoumuksiamme ja -odotuksiamme yhdessä avaintoimittajiemme kanssa. Vastuullisen alihankinnan politiikan lisäksi edellytämme toimittajiamme ja muita liiketoimintakontaktejamme noudattamaan HSE-politiikkaamme.

Sertifioidut toiminnot

Valmetin globaali johtamisjärjestelmä (GMS) tarjoaa yhteisen alustan laatu- ja HSE-johtamiselle kaikissa toiminnoissamme. Vuosisuunnittelun avulla tavoitteet ja kehittämisaloitteet ovat linjassa kaikissa yksiköissä ja toimipisteillä, jotta voimme ajaa kehitystä kohti strategisia HSE-tavoitteitamme. Ottamalla parhaat käytännöt yhteisiksi globaaleiksi käytännöiksi voimme saavuttaa kestäviä parannuksia HSE-suorituskyvyssämme.

Uskomme, että toimintojemme sertifioinnit osoittavat asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme, että meillä on prosessiorientoitunut sekä standardoitu globaali tapa työskennellä kansainvälisten ISO 9001 -laatustandardin, ISO 14001 -ympäristöstandardin sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvän ISO 45001 -standardin mukaisesti. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä vähintään 90 prosenttia henkilöstöstämme työskentelee toiminnoissa, jotka on sertifioitu kaikkien kolmen standardin mukaisesti. Kaikki Valmetin toimipaikat auditoidaan säännöllisesti sisäisesti osana sisäisiä valvontatoimenpiteitämme.

Arvoketjumme ympäristövaikutusten vähentäminen

Arvioimme, että noin neljä prosenttia arvoketjumme ympäristövaikutuksista on peräisin toimitusketjustamme. Kestävän toimitusketjun toimenpiteidemme kautta teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja kehitämme tuotteitamme vähentääksemme ympäristövaikutuksia.

Noin yksi prosentti ympäristövaikutuksista tulee omasta toiminnastamme. Korvaamme fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, hankimme hiilidioksidivapaata sähköä ja kaukolämpöä sekä parannamme energiatehokkuutta toimipisteissämme. Lisäksi lisäämme digitaalisten työkalujen käyttöä, kehitämme etätyöskentelytapoja sekä edistämme vähähiilistä työmatkaliikennettä. Vuoden 2020 aikana käytimme 15 miljoonaa euroa ympäristöön liittyviin parannuksiin ja hallintaan omassa toiminnassamme.   ​

Suurin osa Valmetin arvoketjun ympäristövaikutuksista tulee teknologioiden käyttövaiheesta. Kehitämme uusia teknologioita sekä parannamme olemassa olevan tarjoomamme energiatehokkuutta edistääksemme asiakkaidemme suorituskykyä ympäristö- ja turvallisuusasioissa.

Vastuullinen kemikaalien ja materiaalien hallinta

Valmet on sitoutunut EU:n kemikaaliasetuksen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH) ja haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoittavan direktiivin (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) tavoitteisiin. Valmet on pääosin kemikaalien jatkokäyttäjä, eikä se valmista tai tuo kemikaaleja Eurooppaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Valmet toimii aktiivisesti ennaltaehkäisyn ja korvaamisen periaatteiden mukaisesti minimoidakseen vaarallisten aineiden käytön ja vastatakseen viranomaisten vaatimuksiin. Seuraamme jatkuvasti ECHA:n Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloa (Candidate List of Substances of Very High concern, SVHC) varmistaaksemme oikean toimintatavan.

Vaarallisten aineiden käyttö -standardissa, joka kuuluu riskialttiiden työvaiheiden minimivaatimuksiin, on määritelty ne minimivaatimukset, jotka Valmetin globaalien toimintojen on täytettävä. Standardiin sisältyvät kaikki vaiheet vaarallisten aineiden varastoinnista niiden merkitsemiseen.

ContactUs
Locations
Contact form