Osakepääoma ja Valmet Oyj:n omat osakkeet

Osakepääoma 

Valmetilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Valmetin osakepääomahistoria on esitetty alla:

    Osakkeiden määrä
Osakepääoma

2019

Ei muutoksia.
Osakepääoma 31.12.2019

149 864 619

100 milj. euroa

2018

Ei muutoksia.
Osakepääoma 31.12.2018

149 864 619 100 milj. euroa

2017

Ei muutoksia.
Osakepääoma 31.12.2017

149 864 619 100 milj. euroa

2016

Ei muutoksia.
Osakepääoma 31.12.2016

149 864 619 100 milj. euroa

2015

Ei muutoksia.
Osakepääoma 31.12.2015

149 864 619 100 milj. euroa

2014

Ei muutoksia.
Osakepääoma 31.12.2014

149 864 619 100 milj. euroa
 

Kaupankäynti Valmetin osakkeella käynnistyi 2.1.2014.

149 864 619 100 milj. euroa

 

Valmet Oyj:n omat osakkeet

Valmetin hallussa on tällä hetkellä 370 274 omaa osaketta.

Pvm Toimenpide Omat osakkeet yhteensä toimenpiteen jälkeen
26. kesäkuuta 2020

Valmet Oyj:lle on 25. ja 26. kesäkuuta 2020 palautunut vastikkeetta yhteensä 4 681 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajaksojen 2018 ja 2019 jälkeen.

370 274
16. maaliskuuta 2020

Valmet luovutti suunnatussa osakeannissa vastikkeetta 152 122 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti ansaintajaksolta 2019.

365 593
28. helmikuuta 2020

Valmet Oyj:lle palautui vastikkeetta
1 619 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2018 jälkeen.

517 715 osaketta
Helmikuu 2020 Valmet osti omia osakkeita  270 000 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli  23,9020 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli  6 453 541 euroa. 516 096 osaketta
7. marraskuuta 2019 Valmet Oyj:lle palautui vastikkeetta 472 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2018 jälkeen. 246 096 osaketta
22. elokuuta 2019 Valmet Oyj:lle palautui vastikkeetta 389 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018-2020 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2017 jälkeen.  245 624 osaketta
24. toukokuu 2019 Valmet Oyj:lle palautui vastikkeetta 1 208 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2017 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2017 jälkeen. 245 235 osaketta
15. maaliskuu 2019 Valmet luovutti vastikkeetta osakeannissa 200 707 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti ansaintajaksolta 2018. 244 027 osaketta
15. maaliskuu 2019 Valmetille palautui vastikkeetta 2 428 Valmetin osaketta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2017 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2017 jälkeen. 444 734 osaketta
Helmikuu 2019 Valmet hankki omia osakkeita  194 600 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli  21,4157 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli  4 167 503 euroa. 442 306 osaketta
17. tammikuuta 2019 Valmet Oyj:lle palautui 907 Valmetin osaketta vastikkeetta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2017 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu kannustinjärjestelmän osallistujille ansaintajakson 2017 jälkeen. 247 706 osaketta
Helmikuu 2018 Valmet hankki omia osakkeita 246 400 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli 17,3788 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli 4 289 078 euroa. 246 799 osaketta
30. huhtikuuta 2014 Valmet luovutti vastikkeetta 13 911 hallussaan olevaa omaa osaketta konsernin osakepalkkio-ohjelman 2011-2013 piiriin kuuluvalle 25 avainhenkilölle. 399 osaketta
2. huhtikuuta 2014 Valmet hankki omia osakkeita 14 310 kappaletta. Keskihinta hankituille osakkeille oli 7,5880 euroa per kappale. Hankinnan kokonaishinta oli 108 584,28 euroa. 14 310 osaketta

Omat osakkeet ja hallituksen valtuudet

Valmet Oyj:n yhtiökokous 21. maaliskuuta 2019 valtuutti Valmetin hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, joka vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla osakkeiden hankintapäivänä muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valmet Oyj:n yhtiökokous valtuutti Valmetin hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti, eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, joka vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000 osaketta, joka vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappaleissa mainittuja enimmäismääriä.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja ne kumoavat varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2018 annetut valtuudet.