Palkitseminen

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennaisen tärkeä keino pätevien hallitusjäsenten ja johtajien sitouttamiseksi Valmetiin. Palkkojen ja palkkioiden on oltava suhteessa yhtiön pitkän aikavälin arvonkehitykseen. Palkitsemisella pyritään Valmetissa kannustamaan työntekijöitä yksilöinä ja tiimin jäseninä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä erinomaisiin suorituksiin.

Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos sekä sisäiset ja ulkoiset referenssit, ja niitä verrataan alan muissa yrityksissä vastaavista tehtävistä maksettaviin palkkoihin ja palkkioihin. Valmetin avainhenkilöille ja ylimmälle johdolle tarjoamaan palkka- ja palkkiopakettiin sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja edut paikallisen markkinakäytännön mukaan, ennalta määriteltyihin vuosittaisiin tulosmittareihin sidotut lyhyen aikavälin kannustimet sekä avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien edun mukaiset pitkän aikavälin kannustimet.

Lue lisää viimeisimmästä Palkka- ja palkkioselvityksestä. 

Hallitus

Hallitukselle on päätetty maksaa vuosipalkkioita varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 110 000 euroa
  • varapuheenjohtajalle 66 000 euroa
  • muille jäsenille 52 800 euroa

Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan valiokuntatyöstä seuraavasti:

  • 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
  • 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle
  • 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle
  • 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on julkistettu.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun), lisäeläkejärjestelystä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista.

Toimitusjohtajan palkkiot vuonna 2018

Toimitusjohtajan palkitseminen 2018

Muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot vuonna 2018

Muun johtoryhmän palkitseminen 2018

 

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 63 vuoden iässä. Muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä määrittyy kunkin jäsenen asuinvaltion lainsäädännön perusteella.  

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Valmetin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa Valmetin avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Palkkiona mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan tai on hankittu julkisella kaupankäynnillä osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018–2020

Valmet Oyj:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2017 uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän Valmetin avainhenkilöille. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Kannustinjärjestelmään kuuluu yhteensä noin 120 henkilöä, joista 80 on johtotehtävissä toimivia avainhenkilöitä (sisältäen johtoryhmän jäsenet) ja 40 tulevaisuuden johtajapotentiaaleiksi tunnistettuja henkilöitä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018-2020

Valmetin hallitus hyväksyi joulukuussa 2017 osakeomistusta koskevan suosituksen Valmetin johtoryhmän jäsenille. Kaikkien Valmetin johtoryhmän jäsenten tulisi omistaa bruttomääräistä vuotuista peruspalkkaansa vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

Valmetin hallitus päätti kokouksessaan 20. joulukuuta 2018 käyttää 21. maaliskuuta 2018 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus päätti aloittaa määräaikaisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tarkoituksena oli hankkia yhtiön omia osakkeita kattamaan osan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä ja rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta johtuvista velvoitteista. Osakkeiden hankinta aloitettiin 11. helmikuuta 2019 ja lopetettiin 21. helmikuuta 2019. Osakkeita hankittiin 194 600 kappaletta. Osakkeet hankittiin markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Raportointikauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 244 027 omaa osaketta liittyen osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin.

Lisätietoja osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä löytyy Valmetin palkka- ja palkkioselvityksessä.

Päivitetty; 16.05.2019