Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan valmistelutyön pohjalta ja yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti. Prosessin tukena käytetään ulkopuolista markkinatietoa. Hallitus määrittää toimitusjohtajan palkitsemisen osatekijät markkinavertailun ja muiden asiaankuuluvien tietojen perusteella.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä peruspalkasta (sisältäen tavanomaiset työsuhde-edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun, paikallisen lainsäädännön ja markkinakäytännön mukaan), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista, eläke-eduista ja tavanomaisista vakuutuksista. Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka vuonna 2023 on 797 490 euroa. Muuttuvien palkanosien suhteellinen osuus on enintään kaksin- tai kolminkertainen kiinteään palkkaan verrattuna.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 

Joulukuussa 2020 Valmetin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä, suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, Valmetin johtoryhmän jäsenille. Ohjelmassa on rinnakkain kolmen vuoden ja yhden vuoden ansaintajaksot. Valmetin hallitus päättää ennalta määrätyt ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Mahdolliset ansaittu osakepalkkio on bruttomääräinen, eli siitä peritään tulovero ja nettopalkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma

 

Ansaintajakso

2021

2021–2023

2022

2022–2024

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut– ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saatujen tilausten kasvu 

Ennalta määritetty strateginen tavoite

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu

ESG-indeksi,
tavoitteet on sidottu
Valmetin ilmastoohjelman ja
kestävän kehityksen
agendan
toimeenpanoon

Palkkion maksu

Keväällä 2022 

Keväällä 2024 

Keväällä 2023

Keväällä 2025

Osakkeiden määrä yhteensä

33 838

11 470

23 459

7 820

Siirtorajoitusjakso

Kaksi vuotta

Ei siirtorajoitusjaksoa

Kaksi vuotta Ei siirtorajoitusjaksoa

 

 

Ansaintajakso

2023

2023–2025

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut– ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu 

Valmetin osakkeen arvostuskertoimen kehitys verrattuna verrokkiryhmään 

Palkkion maksu

Keväällä 2024 

Keväällä 2026 

Osakkeiden määrä yhteensä

35 352

11 784 

Siirtorajoitusjakso

Kaksi vuotta

Ei siirtorajoitusjaksoa

 

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma sisältää suosituksen, jonka mukaan Valmetin johtoryhmän jäsenten tulisi omistaa ja pitää hallussaan bruttomääräistä vuotuista peruspalkkaansa vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus). Johdon osakeomistus löytyy täältä

Muut palkitsemisen elementit

Lisäeläkejärjestely, jossa eläkemaksu on 20 % kiinteästä vuosittaisesta peruspalkasta.

Irtisanomiskorvaus (jos yhtiö irtisanoo sopimuksen) irtisanomisajan palkka kuudelta kuukaudelta sekä eroraha, joka on viimeisin kuukausipalkka kerrottuna 18:lla.