Johtoryhmän palkitseminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu peruspalkasta (sisältäen tavanomaiset työsuhde-edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun paikallisen markkinakäytännön mukaan), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista sekä lisäeläkejärjestelystä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Joulukuussa 2020 Valmetin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä, suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, Valmetin johtoryhmän jäsenille. Ohjelmassa on rinnakkain kolmen vuoden ja yhden vuoden ansaintajaksot. Valmetin hallitus päättää ennalta määrätyt ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Mahdolliset ansaittu osakepalkkio on bruttomääräinen, eli siitä peritään tulovero ja nettopalkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

SUORITEPERUSTEINEN OSAKEPALKKIO-OHJELMA

Ansaintajakso

2022

2022–2024

2023

2023–2025

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu

 

ESG-indeksi,
tavoitteet on sidottu Valmetin ilmastoohjelman ja kestävän kehityksen
agendan toimeenpanoon

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut– ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu

Valmetin osakkeen arvostuskertoimen kehitys verrattuna verrokkiryhmään 

Palkkion maksu

Keväällä 2023

Keväällä 2025

Keväällä 2024

Keväällä 2026

Osakkeiden bruttomäärä (johtoryhmä ilman toimitusjohtajaa)

62 243

20 990

121 095

40 368

Siirtorajoitusjakso

Kaksi vuotta

Ei siirtorajoitusjaksoa

Kaksi vuotta Ei siirtorajoitusjaksoa

 

Ansaintajakso

2024

2024–2026

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA-marginaali ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut– ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu 

Valmetin osakkeen arvostuskertoimen kehitys verrattuna verrokkiryhmään 

Palkkion maksu

Viivästetty maksu keväällä 2027

Keväällä 2027

Osakkeiden määrä yhteensä

176 002

58 672

Siirtorajoitusjakso

Ei siirtorajoitusjaksoa

Ei siirtorajoitusjaksoa

 

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma sisältää suosituksen, jonka mukaan Valmetin johtoryhmän jäsenten tulisi omistaa ja pitää hallussaan bruttomääräistä vuotuista peruspalkkaansa vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus). Johdon osakeomistus löytyy täältä

MUUT PALKITSEMISEN ELEMENTIT

Lisäeläkejärjestely, jossa eläkemaksuna on tietty prosenttiosuus kiinteästä peruspalkasta. Tehtävästä riippuen 15–20 % peruspalkasta.  

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, maksetaan lisäksi irtisanomiskorvaus, joka vastaa viimeisintä täyttä kokonaiskuukausipalkkaa kerrottuna kuudella.  

PALKITSEMINEN VUONNA 2023

 

Peruspalkka + luontoisedut

2023 maksettu bonus

Osake-palkkiot

Ansaitut lisäeläke-etuudet

Yhteensä

Johtoryhmä,
euroa

(ei sisällä toimitusjohtajaa)

3 427 195

1 129 947

3 305 615

599 534

8 462 291