Johtoryhmän palkitseminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu peruspalkasta (sisältäen tavanomaiset työsuhde-edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun paikallisen markkinakäytännön mukaan), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista sekä lisäeläkejärjestelystä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Joulukuussa 2020 Valmetin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta pitkän
aikavälin kannustinjärjestelmästä, suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, Valmetin johtoryhmän jäsenille. Ohjelmassa on rinnakkain kolmen vuoden ja yhden vuoden ansaintajaksot. Valmetin hallitus päättää ennalta määrätyt ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Mahdolliset ansaittu osakepalkkio on bruttomääräinen, eli siitä peritään tulovero ja nettopalkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

SUORITEPERUSTEINEN OSAKEPALKKIO-OHJELMA

Ansaintajakso

2021

2021–2023

2022

2022–2024

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut– ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saatujen tilausten kasvu 

Ennalta määritetty strateginen tavoite

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta

ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu

ESG-indeksi,
tavoitteet on sidottu Valmetin ilmastoohjelman ja kestävän kehityksen
agendan toimeenpanoon

Palkkion maksu

Keväällä 2022 

Keväällä 2024 

Keväällä 2023

Keväällä 2025

Ansaittujen osakkeiden bruttomäärä (johtoryhmä ilman toimitusjohtajaa)

124 484 osaketta

41 403 osaketta

80 109

26 704

Siirtorajoitusjakso

Kaksi vuotta

Ei siirtorajoitusjaksoa

Kaksi vuotta Ei siirtorajoitusjaksoa

 

Ansaintajakso

2023

2023–2025

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut– ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu 

Valmetin osakkeen arvostuskertoimen kehitys verrattuna verrokkiryhmään 

Palkkion maksu

Keväällä 2024 

Keväällä 2026 

Osakkeiden määrä yhteensä

125 053

41 688 

Siirtorajoitusjakso

Kaksi vuotta

Ei siirtorajoitusjaksoa

 

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma sisältää suosituksen, jonka mukaan Valmetin johtoryhmän jäsenten tulisi omistaa ja pitää hallussaan bruttomääräistä vuotuista peruspalkkaansa vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus). Johdon osakeomistus löytyy täältä

MUUT PALKITSEMISEN ELEMENTIT

Lisäeläkejärjestely, jossa eläkemaksuna on tietty prosenttiosuus kiinteästä peruspalkasta. Tehtävästä riippuen 15–20 % peruspalkasta.  

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, maksetaan lisäksi irtisanomiskorvaus, joka vastaa viimeisintä täyttä kokonaiskuukausipalkkaa kerrottuna kuudella.  

PALKITSEMINEN VUONNA 2022

 

Peruspalkka + luontoisedut

2022 maksettu bonus

Osake-palkkiot

Ansaitut lisäeläke-etuudet

Yhteensä

Johtoryhmä,
euroa

(ei sisällä toimitusjohtajaa)

3 412 166

1 406 943

3 996 618

608 712

9 424 439