Johtoryhmän palkitseminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kuukausittain maksettavan peruspalkan ja tavanomaiset työsuhde-­edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun paikallisen markkinakäytännön mukaan), lisäeläkejärjestelystä sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2021–2023

Joulukuussa 2020 Valmetin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta pitkän
aikavälin kannustinjärjestelmästä, Suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, Valmetin johtoryhmän jäsenille. Ohjelmassa on rinnakkain kolmen vuoden ja yhden vuoden ansaintajaksot. Valmetin hallitus päättää ennalta määrätyt ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Mahdolliset ansaittu osakepalkkio on bruttomääräinen, eli siitä peritään tulovero ja nettopalkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

 

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2021–2023

Ansaintajakso

2021–2023

2021

Palkkion peruste

Ennaltamäärätyt strategiset tavoitteet

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut – ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saatujen tilausten kasvu 

Mahdollinen palkkion maksu

Maksetaan osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana  keväällä 2024 

Maksetaan osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022 

Osakkeiden enimmäismäärä

Osakkeiden kiinteä enimmäismäärä lasketaan ansaintakauden alussa perustuen 130 prosenttiin johtoryhmän jäsenten keskimääräisestä vuosipalkasta poislukien toimitusjohtaja.

Siirtorajoitusjakso

Ei siirtorajoitusjaksoa

Kaksi vuotta

 

Valmetin hallitus hyväksyi joulukuussa 2017 osakeomistusta koskevan suosituksen Valmetin johtoryhmän jäsenille. Kaikkien Valmetin johtoryhmän jäsenten tulisi omistaa bruttomääräistä vuotuista peruspalkkaansa vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

Lyhyen aikavälin kannustin

Ansaintajakso

2021

Palkkion peruste

Yhtiötasoiset ja liiketoimintakohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä henkilökohtaiset strategiset tavoitteet  

Enimmäispalkkio

60 % peruspalkasta

Mahdollinen palkkion maksu

Maksetaan maaliskuussa 2022

Muut palkitsemisen elementit

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, maksetaan lisäksi irtisanomiskorvaus, joka vastaa viimeisintä täyttä kokonaiskuukausipalkkaa kerrottuna kuudella.  

Lisäeläkejärjestely, jossa eläkemaksuna on tietty prosenttiosuus kiinteästä peruspalkasta. Tehtävästä riippuen 15–20 % peruspalkasta.  

Palkitseminen vuonna 2020

 

Kiinteä vuosipalkka
(sis. verotettavat työsuhde-edut)

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio vuodelta 2019

Osakepohjainen kannustinpalkkio

Lisäeläke

Yhteensä

Johtoryhmä,
euroa

3 074 391

1 137 457

1 580 987

729 812

6 522 648

Päivitetty; 06.05.2021