Tilintarkastajat

Sisäinen tarkastus

Valmetin sisäinen tarkastus auttaa yhtiötä tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen ja kurinalaisen mallin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien arviointiin ja kehittämiseen. Se muun muassa arvioi operatiivisten prosessien tehokkuutta ja toimivuutta sekä yhdenmukaisuutta Valmetin politiikkojen ja menettelytapojen kanssa ja neuvoo ja tukee prosessien kehittämisessä. Sisäisen tarkastuksen tarkoitus, valtuudet ja vastuut määritellään tarkastusvaliokunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä. Sisäisen tarkastuksen työ on riskipohjaista ja puolueetonta, ja se perustuu sisäisen tarkastuksen kansainvälisiin ammattistandardeihin.

 

Tilintarkastus

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2023 valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Valmetilla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaprosessia ja tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastusyhteisön toimikauden pituudelle ei ole asetettu rajoituksia.

 

Tilintarkastuspalkkiot