Tuloutus

Valmet toimittaa automaatioratkaisuja, koneita ja laitteita sekä tuottaa palveluja sellu-, paperi- ja energiantuotanto-teollisuudelle. Projektiliiketoiminnan liikevaihto koostuu kokonaisten tuotantolaitosten avaimet käteen -periaatteella tehdyistä toimituksista yksittäisten tuotantolinjojen uusimiseen. Palveluliiketoiminnan tuottoihin kuuluu tuottoja lyhyt- ja pitkäaikaisista palvelusopimuksista, jälleenrakennus- ja muutossopimuksista sekä varaosien ja komponenttien myynnistä.

Projektiliiketoiminta

Suunnittelu- ja rakennussopimuksiin perustuva myynti ja ennakoitu voitto tuloutetaan valmistusasteen perustella. Valmistusaste määritetään joko ns. milestone-menetelmällä ennalta sovittujen osakokonaisuuksien ja toteutuneen lisäarvon perusteella (tilinpäätöspäivään mennessä suoritettu toimitussopimukseen perustuvan työn arvo) tai cost-to-cost-menetelmällä. Toimitussopimusten ennakoitu voitto kirjataan tuloutetun liikevaihdon suhteessa. Cost-to-cost -menetelmää eli kustannuksiin perustuvaa valmistusasteen mukaista tuloutusta sovellettaessa myyntituotto ja voitto kirjataan suhteuttamalla kertyneet menot kunkin toimitussopimuksen mukaisiin ennakoituihin kokonaismenoihin.

Valmet tulee 1. tammikuuta 2018 alkaen ottamaan käyttöön IFRS15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin. Osana valmistautumista uuden standardin käyttöönottoon, Valmetin johto on päättänyt siirtyä pitkäaikaishankkeiden tuloutuksessa projektien valmistusasteen määrittelyyn pääasiallisesti kertyneisiin kustannuksiin perustuvaa menetelmää käyttäen milestone-menetelmän sijaan. 1. tammikuuta 2017 jälkeen alkaneissa projekteissa käytetään kertyneisiin kustannuksiin perustuvaa ns. cost-to-cost -menetelmää pääasiallisena tapana mitata projektien etenemistä hankkeissa, joissa tuloutus tapahtuu valmiusasteen mukaan. Johto arvioi, että joissakin pitkäaikaishankkeissa tämä johtaa myyntituottojen kirjaamisen viivästymiseen projektin alkuvaiheessa.

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut

Valmet toimittaa asiakkailleen laitteistokokonaisuuksia, ja myyntisopimuksen allekirjoittaminen (sitoutuminen toimitukseen) ja toimituksen lopullinen hyväksyminen saattavat tapahtua eri tilikausilla. Soveltamiensa laskentaperiaatteiden mukaisesti Valmet soveltaa tällaisiin pitkäkestoisiin toimitussopimuksiin valmistusasteen mukaista tulouttamista. Valmistusasteen mukainen tuloutus tapahtuu milestone-menetelmää soveltaen ennalta määrättyjen osakokonaisuuksien pohjalta tai cost-to-cost -menetelmään perustuen toteutuneiden kustannusten suhteessa. Sitoumuksista aiheutuva ennakoitu tappio kirjataan tulosvaikutteisesti, kun se todetaan. Arvioituja myyntituottoja, kuluja ja voittoja sekä suunniteltuja toimitusaikoja tarkistetaan säännöllisin väliajoin hankkeen edistyessä. Arvioituun voittoon tehtävät oikaisut kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana oikaisun aiheuttavat seikat tulevat tietoon. Vaikka Valmetilla on paljon kokemusta valmistusasteen mukaisesta tulouttamisesta, projektien arvioituihin kokonaiskustannuksiin voi ajan kuluessa tulla muutoksia projektien kustannusrakenteen muuttuessa, ja tämä voi vaikuttaa kirjattaviin myyntituottoihin. Tämän vuoksi valmistusasteen mukaista tuloutusta ei sovelleta, jos projektin lopputulosta ja siihen liittyvää kustannusrakennetta ei pystytä määrittämään etukäteen luotettavasti. Vuonna 2016 konsernin liikevaihdosta 50 prosenttia tuloutettiin valmistusasteen mukaisen tulouttamismenetelmän perusteella.  

Tyypillisiä projektien ja sopimusten kestoja

Päivitetty; 31.05.2017