Valmetin varsinainen yhtiökokous 2024

Valmetin varsinainen yhtiökokous pidettiin 21. maaliskuuta 2024 alkaen klo 13.00 (Suomen aikaa) Helsingin Messukeskuksen Kokoussiivessä, salissa 101, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.

Kokousmateriaalit:

Video: Toimitusjohtaja Pasi Laineen katsaus Valmetin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024

Ohjeita kokoukseen osallistuvalle:

Tärkeitä päivämääriä

19.1.2024: Määräaika pyynnöille saada asia yhtiökokouksen esityslistalle

7.2.2024: Yhtiökokouskutsun julkistaminen

13.2.2024: Valtakirjapohjat ja äänestysohjeet tällä sivulla (viimeistään)

13.2.2024 klo 10.00: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa

11.3.2024: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

14.3.2024 klo 16.00: Määräaika suorarekisteröityjen omistajien ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle, sekä asiamiesasiakirjoille.

18.3.2024 klo 10:00: Määräaika hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle.

21.3.2024: Yhtiökokous

26.3.2024: Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä

4.4.2024: Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla, viimeistään

11.4.2024: Osingonmaksun ensimmäisen erän maksupäivä

 

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21.3.2024 klo 16.15

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 21. maaliskuuta 2024. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin ja Yhtiön palkitsemispolitiikan. Palkitsemisraportin osalta päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,35 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26. maaliskuuta 2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11. huhtikuuta 2024.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 26. syyskuuta 2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 1. lokakuuta 2024 ja osingon maksupäivä 10. lokakuuta 2024.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Eskolan. Hallituksen jäseninä jatkavat Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Per Lindberg ja Monika Maurer. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Annareetta Lumme-Timonen ja Annika Paasikivi. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että vuotuisena palkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 150 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 82 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 66 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan tarkastusvaliokunnan jäsenelle 7 300 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 16 700 euroa, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle 4 200 euroa ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 8 500 euroa.

Lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Yhtiökokous päätti myös, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2024 on julkaistu.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 loppuun asti. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen. PricewaterhouseCoopers suorittaa myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 9 200 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Tämä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7–18 pidettiin ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.4.2024.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmetin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta ja Annika Paasikiveä lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Anu Hämäläinen (puheenjohtaja), Pekka Kemppainen, Per Lindberg ja Annareetta Lumme-Timonen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Jaakko Eskola, Monika Maurer ja Annika Paasikivi.

Henkilöston edustaja

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen hallituksen kokouksiin Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana. Henkilöstön edustaja osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

----------------------------------------------

Rekisteröityminen

Rekisteröityminen yhtiökokoukseen on päättynyt 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00.

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 13. helmikuuta 2024 klo 10.00 (Suomen aikaa). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

 • Tämän linkin kautta - Rekisteröityminen yhtiökokoukseen on päättynyt 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00.
  • Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • postitse toimittamalla ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki - Rekisteröityminen yhtiökokoukseen on päättynyt 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00.
 • sähköpostitse toimittamalla ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi. - Rekisteröityminen yhtiökokoukseen on päättynyt 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai Y-tunnus ja yhteystiedot. Valmetille tai Innovatics Oy:lle annettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokouksen ennakkoäänestys on päättynyt 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon 13. helmikuuta 2024 klo 10.00 ja 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

 • Tämän linkin kautta - Yhtiökokouksen ennakkoäänestys on päättynyt 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00.
  • Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • sähköpostitse tai postitse - Yhtiökokouksen ennakkoäänestys on päättynyt 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00.
  • Osakkeenomistaja voi toimittaa ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
  • Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakkoäänten on oltava perillä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18. maaliskuuta 2024 klo 10.00 (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista, varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeuden voi osoittaa käyttämällä Innovatics Oy:n ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi -valtuutuspalvelua. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -verkkosivulla.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä tai osakesäästötileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli ovat saatavilla tämän linkin kautta.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja mahdollisesta ennakkoäänestämisestä tällä sivulla kuvatulla tavalla.

Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten esittelyt

Valmet Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta on julkistettu 30.11.2023. Ehdotukseen sisältyi seuraava toteamus ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuudesta:

”Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Annareetta Lumme-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan sijoitusjohtajana Solidiumissa. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.”

Yhtiö julkisti 2.2.2024 pörssitiedotteen koskien yhtiön Oras Invest Oy:ltä vastaanottamaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaista liputusilmoitusta. Liputusilmoituksen mukaan Oras Invest Oy:n osakeomistusosuus Valmetissa on 26.1.2024 noussut yli 10 prosentin rajan.

Oras Invest Oy:n antaman liputusilmoituksen johdosta Valmetin hallitus arvioi alustavasti, että julkistetusta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta poiketen, tällä hetkellä yhtiön hallitukseen ehdotettu uusi jäsen Annika Paasikivi ei olisi enää riippumaton Valmetin merkittävästä osakkeenomistajasta Oras Invest Oy:stä. Annika Paasikivi toimii Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana.

Valmetin vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen valitsema yhtiön hallitus tulee tekemään Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen arvion jäsentensä riippumattomuudesta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Arvio tullaan päivittämään yhtiön internetsivuille hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet:

Annareetta Lumme-Timonen

Annareetta Lumme-Timonen (s. 1967) toimii sijoitusjohtajana Solidium Oy:ssä. Hän vastaa Solidiumilla Anoran, Metson, Stora Enson ja Valmetin omistuksista. Lisäksi hänen vastuullaan on johtaa Solidiumin yritysvastuutyötä. Hän on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2009 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli sijoituspäällikkönä 3i Nordic plc:ssä vuosina 2000–2007. Vuosina 1997–2000 hän toimi sijoituspäällikkönä SFK Finance Oy:ssä. Hänellä on diplomi-insinöörin ja tekniikan tohtorin tutkinnot.

Annika Paasikivi

Annika Paasikivi (s. 1975) on toiminut vuodesta 2018 Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi Oras Investin operatiivisen liiketoiminnan johtajana vuosina 2011–2018 ja integraatiojohtajana Oras Groupissa Oras-Hansa -integraation aikana vuosina 2013–2015. Hän on myös toiminut Friitala Fashion Oy:n operatiivisen liiketoiminnan johtajana vuosina 2009–2010 sekä työskennellyt useissa eri tehtävissä Varova Oy:ssä vuosina 2003–2005. Hänellä on B.A. ja M.Sc. (Global Politics) -tutkinnot.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla täällä.

Yhtiökokoukseen saapuminen

Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa. Valmetin yhtiökokous pidetään Messukeskuksen Kokoussiivessä, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.

Saapumisohjeet löytyvät Messukeskuksen nettisivuilta:

https://messukeskus.com/messukeskus/tulo-ohjeet/

 • Suosittelemme saapumaan paikan päälle julkisilla kulkuneuvoilla.
 • Mikäli tulet omalla autolla, Valmet maksaa paikoituksen Messukeskuksen EuroParkissa (Kokoussiipi-parkki tai Messukeskuksen pysäköintitalo) yhtiökokouksen ajalta. Ilmoitathan saapuessasi autosi rekisterinumeron vaatesäilytykseen. Rekisterinumero kirjataan parkkisovellukseen ja järjestelmä tunnistaa rekisterinumeron ulosajon yhteydessä, eli mitään pysäköintilipuketta ei tarvita.
 • Viereisen Holiday Inn -hotellin edustalla on taksiasema.

Videolähetys

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta.

 • Voidakseen seurata videolähetystä osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen.
 • Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.
 • Seurantalinkki ja salasana etäseurantaan lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Ohje: Yhtiökokoukseen sisäänkirjautuminen etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle osoitteeseen rasmus.oksala@valmet.com niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 19.1.2024.

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2024 rekisteröintiä varten. Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi. Valmet käyttää Innovatics Oy:n ratkaisua rekisteröinnissä. Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään enintään kaksi vuotta kokouksen päättymisestä.

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaan tietosuojalomakkeella.