Ympäristötehokkuus

1124x277 Main image Sustainability Environment Efficiency.png

Edistämme jatkuvasti toimitusketjumme ja oman toimintamme ympäristötehokkuutta. Prosessiteknologiamme, automaatiomme ja palvelumme on suunniteltu parantamaan raaka-aineiden, energian, veden ja kemikaalien käytön tehokkuutta.

Arvoketjumme ympäristövaikutusten vähentäminen

Arviomme mukaan Valmetin arvoketjun ympäristövaikutuksista neljä prosenttia aiheutuu toimitusketjusta, kun ostamme tuotteita ja palveluja toimittajiltamme ja kuljetamme ne Valmetin toimipaikkoihin, ja alle prosentti syntyy omasta toiminnastamme. Suurin osa ympäristövaikutuksista, noin 95 (ei koske sellutehtaita) prosenttia Valmetin koko arvoketjusta, syntyy asiakkaiden käyttäessä prosessiteknologioitamme niiden käyttöiän ajan.

Parannamme aktiivisesti arvoketjumme ympäristötehokkuutta: saamme enemmän
aikaan vähemmällä. Jotta saamme pidettyä toimitusketjumme ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä, käytössämme on maailmanlaajuinen toimittajien vastuullisuuden hallintaprosessi sekä vastuullisuusohjelma. Omien toimintojamme osalta ympäristöohjelma päivitettiin vuonna 2022 tehokkuusparannuksien vauhdittamiseksi. Valmet pyrkii parantamaan tehokkuutta teknologiansa käyttövaiheessa asiakkaiden toiminnassa vuoden 2030 teknologiavisionsa, tutkimus- ja tuotekehitysprosessiensa sekä ohjeistuksiensa avulla.

Ympäristöohjelma vauhdittaa kehitystä omassa toiminnassamme

Hallitsemme ja parannamme oman toimintamme ympäristötehokkuutta jo vuodesta 2009 käytössä olleella ympäristö - ohjelmalla, joka sisältää kunnianhimoiset energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteen vähentämistavoitteet. Vuonna 2022 päivitimme ohjelman tavoitteet ja vertailukohdat vuoteen 2030.

Korvaamme aktiivisesti fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla, hankimme hiilidioksidivapaata sähköä ja kaukolämpöä sekä parannamme energiatehokkuutta toimipisteissämme mm. siirtymällä LED-valaistukseen, asentamalla liiketunnistimia, parantamalla rakennusten eristystä ja uusimalla tuuletusjärjestelmiä. Olemme myös sisällyttäneet ympäristötehokkuusvaatimuksia uusien tilojen ja peruskorjausten kiinteistöohjeisiin. Lisäksi lisäämme digitaalisten työkalujen käyttöä, kehitämme etätyöskentelytapoja sekä edistämme vähähiilistä työmatkaliikennettä.

Ympäristöohjelman jalkauttamisen tukemiseksi globaalisti tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia työntekijöistämme työskentelee ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti sertifioiduissa toimipaikoissa.

Tuotteiden ympäristövaikutusten minimoiminen

Kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita sekä parannamme olemassa olevan tarjoomamme energiatehokkuutta. Prosessiteknologiamme, automaatiomme ja palvelumme on suunniteltu parantamaan raaka-aineiden, energian, veden ja kemikaalien käytön tehokkuutta. Ilmasto-ohjelmamme mukaisesti tavoitteemme on mahdollistaa täysin hiilineutraali tuotanto kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaillemme kehittämällä uusia prosessiteknologioita vuoteen 2030 mennessä. Kehitämme myös olemassa olevan tarjoomamme energiatehokkuutta 20 prosentilla.  

Meillä on vahva osaaminen toimittaa ratkaisuja, joilla biomassaa voidaan muuntaa uusiutuvaksi energiaksi ja kierrätettäviksi tuotteiksi kuten selluksi, paperiksi, kartongiksi tai pehmopaperiksi. Olemme myös kehittäneet ja tuoneet markkinoille uusia biomassan muunnosteknologioita, joilla voidaan tuottaa biopohjaisia lopputuotteita, kuten biokaasua, -polttoaineita ja -materiaaleja. Valmetissa biomassalla tarkoitetaan puupohjaista biomassaa, kierrätyspaperia, maataloustuotannon jäämiä, kuten olkea ja sokeriruokojätettä, sekä energiakäyttöön viljeltyjä kasveja.

Valmetilla on useita ratkaisuja, jotka käyttävät tavanomaisia teknologioita vähemmän energiaa, vettä ja raaka-aineita, ja jotka mahdollistavat joustavan polttoaineen ja raaka-aineen valinnan. Kattava palvelutarjontamme auttaa maksimoimaan teknologioiden ympäristötehokkuuden sekä varmistamaan käytön turvallisuuden ja luotettavuuden tuotantolaitoksen koko toimintaiän ajan.

 Koska Valmetin ratkaisuja hyödynnetään ensisijaisesti esimerkiksi sellua, paperia ja energiaa tuottavissa teollisissa prosesseissa, niiden ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää optimoimalla prosessien tehokkuutta, käyttämällä päästöjä vähentäviä teknologioita ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita ja materiaaleja uusiutuvilla vaihtoehdoilla.

Kestävä kehitys innovaatioprosessin ytimessä

Kunnianhimoista tutkimus- ja kehitystyötämme ohjaavat asiakkaiden tarpeet sekä globaalit megatrendit, kuten pyrkimys kohti resurssitehokkaampaa ja puhtaampaa maailmaa.

Valmetissa tutkimus ja kehitys (T&K) on integroitu myyntiprosesseihin, ja myyntitiimimme osallistuvat säännöllisesti T&K-kokouksiin. Liiketoimintajohto keskustelee kaikista uusista tuoteinnovaatioista ja arvioi ne sekä päättää, minkä projektien kanssa edetään.

Tutkimus- ja teknologiakehitystyömme tavoitteena on varmistaa edistyksellinen ja kilpailukykyinen prosessiteknologia-, automaatio- ja palvelutarjooma nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Lisäksi tavoitteemme on lisätä raaka-ainetehokkuutta, edistää uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja vähentää päästöjä.