Toimintaperiaatteet

1124x277 Main image Sustainability Governance Ethical.png

Tähtäämme siihen, että kaikki toimintamme toteutetaan sosiaalisesti vastuullisella ja globaalisti yhtenäisellä tavalla.

Tavoittelemme maailmanlaajuisesti johdonmukaisia ja läpinäkyviä johtamisen käytäntöjä, jotta kaikki sidosryhmämme voivat luotettavasti arvioida toimintamme ja kehityksemme vastuullisuutta. Lisäksi Valmet tukee ja edistää valittuja kansainvälisiä suosituksia ja periaatteita ja on liittynyt YK:n Global Compact -aloitteeseen

Valmetin toimintaohje ja sitä tukevat politiikat

Valmetin toimintaohje (Code of Conduct) ohjaa Valmetin työntekijöiden ja kumppaneiden toimintaa ja päätöksentekoa. Toimintaohje määrittää vaatimustason vastuulliselle käytökselle ja luo yhdenmukaisen pohjan eettisille liiketoimille ja työtehtäville.

Yhtiömme toimintaohje luo yhtenäisen, eettisen perustan kaikelle liiketoiminnalle ja kaikille työtehtäville Valmetissa. Toimintaohje myös kuvaa suhtautumistamme vastuulliseen liiketoimintaan, ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä ympäristöasioihin. 

Valmetin politiikat, jotka tukevat vastuullista toimintaa:

 • Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka (HSE-politiikka): Määrittelee suhtautumisemme ja osoittaa sitoutumisemme terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaan Valmetissa.
 • Vastuullisen alihankinnan politiikka: Kuvaa toimittajillemme asetetut eettisiin standardeihin ja vastuullisiin liiketoimintatapoihin liittyvät vaatimukset.
 • Equal opportunity and diversity policy
 • Non-discrimination and anti-harassment policy
 • Ihmisoikeussitoumus: Human Rights Statement (englanniksi)
 • Lahjonnan vastainen politiikka: Määrittelee yksityiskohtaisesti, mitä nollatoleranssi lahjontaan ja lahjuksiin liittyen meillä tarkoittaa.
 • Competition Compliance Guidelines 

Valmet tukee ja edistää valittuja kansainvälisiä suosituksia ja periaatteita:

 • UN Universal Declaration of Human Rights
 • ILO Declaration on Fundamental Principlesand Rights at Work
 • UN Global Compact and Sustainable Development Goals (SDG)
 • OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises
 • UN Guiding Principles on Business andHuman Rights

Eettisen liiketoiminnan sosiaaliset vaikutukset

Valmet on sitoutunut YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaaviin periaatteisiin ja laatinut oman ihmisoikeussitoumuksensa. Seuraamme ja hallitsemme toimintojemme ja toimitusketjumme sosiaalisia vaikutuksia kattavasti asianmukaisella huolellisuudella. Asianmukaisen huolellisuuden prosessiin kuuluu sosiaalisten vaikutusten arvioinnit ja niiden tulokset sekä toimintasuunnitelman laatimisen ja edistymisen seuranta. Käytössämme on toimipaikkakohtainen sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessi, jonka avulla arvioimme toimintamme sosiaalisia vaikutuksia ja varmistamme, että sosiaaliset politiikkamme ja menettelytapamme ovat tehokkaita ja asianmukaisia.

Lue lisää >>

Sertifioidut toiminnot

Valmetin globaali johtamisjärjestelmä tarjoaa laatu- ja HSE-johtamiselle yhteisen perustan kaikissa toiminnoissa. Vuosisuunnitteluprosessissa tavoitteet ja parannusaloitteet yhdenmukaistetaan kaikissa yksiköissä ja toimipaikoissa, jotta voimme kehittyä kohti strategisia tavoitteitamme. Pystymme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ottamalla parhaat toimintatavat käyttöön maailmanlaajuisesti.

Uskomme, että toimipaikkojemme yhdistetty toimintojen sertifiointi vakuuttaa asiakkaamme ja muut sidosryhmämme siitä, että meillä on prosessikeskeinen ja standardoitu globaali toimintatapa. Käytössämme on kansainvälisten ISO-standardien mukaiset laadunhallinnan (ISO 9001:2015), ympäristöjohtamisen (ISO 14001:2015) sekä työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen (ISO 45001:2018) järjestelmät. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä vähintään 80 prosenttia henkilöstöstämme työskentelee toiminnoissa, jotka on sertifioitu kaikkien kolmen standardin mukaisesti.

Kestävän kehityksen johtaminen

Valmet on vahvistanut vastuullisuuteen liittyviä hallinnollisia menettelyitä lisätäkseen vuoropuhelua yhtiön toimintojen, liiketoimintalinjojen ja alueiden välillä. Uudistetulla Sustainability360°-ohjelmallaan Valmet vahvisti merkittävästi vastuullisuuden hallinnan toimenpiteitään. Loimme vastuullisuuden hallintajärjestelmästämme entistä laajemman ja yksityiskohtaisemman kuvauksen, jossa määritellään tarkasti tiimit, kokousten tarkoitukset, aikataulut ja asialistat. Entistä vahvemman vastuullisuuden hallinnan avulla

Valmet pyrkii syventämään järjestelmällistä ja vaikuttavaa vuoropuhelua kaikissa liiketoimintalinjoissa ja kaikilla alueilla. Entistä laajempi ja muodollisempi viestintämalli varmistaa, että vastuullisuustoimintamme painopiste pysyy Valmetin olennaisissa aiheissa. Malliin sisältyy edistymistarkistuksia ja vuotuisen vastuullisuussuunnittelun säännöllinen tuki.

Lue lisää >>