Kestävän kehityksen riskit ja mahdollisuudet

Sustainability_road_panorama.jpg

Valmetilla on systemaattinen menetelmä yhtiön kestävän kehityksen suorituskykyyn liittyvien riskien todennäköisyyden ja vaikutusten säännölliseen arviointiin sekä konserni- että liiketoimintalinjatasolla.

Arvioitavat riskit perustuvat Valmetin Riskiprofiiliin, jossa luetellaan yhtiöön kohdistuvat riskit otsikkotasolla. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallinta sisältyy Valmetin monialaiseen, konserninlaajuiseen riskienhallintaprosessiin.

Tässä osiossa selvitetään Valmetin keskeisimpiä kestävään kehitykseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. 

Toimitusketju

Valmetin globaaliin toimitusketjuun sisältyy ostoja eri riskitasojen maista. Toimitusketjun potentiaalisiin riskeihin lukeutuvat muun muassa yhtiön aineettomaan ja aineelliseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien loukkaaminen, piittaamattomuus ihmisoikeuksista tai työntekijöiden oikeuksista, työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät riskit sekä ympäristövahinkojen aiheuttaminen. Valmetin toimittajat voivat aiheuttaa sille merkittävää maine- tai liiketoiminnallista riskiä, mikäli ne toimivat epäeettisesti.

Hallinnoidakseen tehokkaasti toimitusketjuunsa liittyviä riskejä Valmet valvoo sitä kattavasti ja tehokkaasti muun muassa toimittajien arviointiin ja auditointiin liittyvien prosessien avulla. Valmet vaatii kaikkia toimittajiaan noudattamaan yhtiön Vastuullisen alihankinnan politiikkaa, joka edellyttää toimittajien noudattavan yhtä korkeita standardeja kuin Valmet.

Valmetin omat toiminnot

Ilmastonmuutokseen liittyvä sääntely ja hankkeet

Valmetin omien toimintojen kestävän kehityksen riskeihin kuuluvat sääntelymuutoksista, päästökauppajärjestelmistä, ympäristönsuojeluun liittyvistä toimista tai hiilidioksidiverotuksesta johtuvat kohonneet toimintakustannukset. Toisaalta kaikki nämä voidaan nähdä myös mahdollisuuksina, sillä ne lisäävät ympäristötehokkaiden teollisuuden prosessien ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntää.  

Muutokset ilmastossa

Ilmastonmuutoksen seurauksena muutokset vuotuisessa sademäärässä ja äärimmäiset sääolosuhteet ovat entistä yleisempiä. Esimerkiksi tulvat tai tornadot voivat vaarantaa Valmetin toimintojen jatkuvuuden. Valmet hallinnoi näitä riskejä konsernitasolla seuraten vuotuista kehitystä alueilla, joilla alhaiset lämpötilat ja suuret lumimäärät saattavat aiheuttaa riskejä, ja ryhtyy tarvittaviin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin tuotantolaitostensa sekä koneidensa ja laitteidensa osalta.

Muutokset raaka-aineiden hinnoissa

Raaka-aineiden niukkuus, vesipula ja kohoavat energiakustannukset voivat vaikuttaa Valmetin ja sen asiakkaiden toimintoihin ja liiketoimintaympäristöihin. Esimerkiksi energian hinnan nousu vaikuttaisi Valmetin operatiivisiin kustannuksiin.

Työterveys, -turvallisuus ja ympäristö (HSE)

Omissa toiminnoissamme suurimmat uhat työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle, kuten esimerkiksi työperäiset sairaudet tai tapaturmat ja työhyvinvoinnin ongelmat, johtuvat työkulttuurista, jossa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä prosessejamme ei noudateta, eikä työympäristöön liittyviä riskejä valvota tai edes tunnisteta. Merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät vaarallisten aineiden käyttöön ja jätteiden käsittelyyn.

Valmetilla on työterveyteen, -turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvä HSE-toimintapolitiikka, strategisia hankkeita globaalin HSE-toimintapolitiikan kehittämiseksi, keskeisiä konserninlaajuisia prosesseja kuten HSE-tapaturmien hallintajärjestelmä (HSE-monitori), terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä ISO 45001-järjestelmä sekä ISO 14001 -ympäristöjohtamisen järjestelmä. Lisäksi yhtiöllä on paikkakuntakohtaisia HSE-toimintasuunnitelmia ja toimia tämän tyyppisten riskien vähentämiseksi. Panostamme vahvan HSE-kulttuurin luomiseen, parannamme jatkuvasti prosessejamme ja valvomme systemaattisesti HSE-standardiemme ja menettelytapojemme noudattamista.

Ihmiset ja suorituskyky

Osaaminen

Valmet pyrkii jatkuvasti vahvistamaan läsnäoloaan lähellä asiakkaitaan erityisesti nopeasti kehittyvillä markkinoilla, mikä vaatii tarvittavan osaamisen varmistamista eri alueilla. Merkittävät osaamiseen liittyvät puutteet eri markkinoilla saattavat estää Valmetia toteuttamasta menestyksekkäästi strategiaansa tai pitämästä yllä asiakastyytyväisyyttä.

Epäeettiset liiketoimintatavat

Työntekijöihin liittyviä riskejä voi syntyä myös Valmetin vastuullisten toimintaperiaatteiden ja niihin liittyvien politiikkojen rikkomisesta. Tällaista on esimerkiksi lahjonta ja korruptio, jotka saattavat vaikuttaa Valmetin maineeseen ja sitä kautta taloudelliseen asemaan.

Valmetin palvelut ja ratkaisut

Kustannustehokkaat ja kestävät ratkaisut

Kustannustehokkaat ja kestävät ratkaisut ovat Valmetille mahdollisuus. Tuotekehityksemme keskittyy nimenomaan energian, veden ja raaka-aineiden käyttöä vähentävien teknologioiden kehittämiseen. Kattava palvelutarjoomamme pidentää tuotteidemme elinkaarta ja auttaa vähentämään teknologioidemme käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut

Tiukentunut sääntely sekä uudet energia- ja polttoaineverot nähdään Valmetilla mahdollisuuksina, sillä niiden odotetaan ohjaavan markkinakysyntää kohti uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja. Uusiutuvan energian käyttö kasvaa kaikkialla maailmassa pyrittäessä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, joten osaamisemme biomassaan ja jätteisiin perustuvissa energiaratkaisuissa on meille huomattava kilpailuetu. Valmetin uusinta teknologiaa edustavat tuotteet on kehitetty vähentämään energian, veden ja raaka-aineiden käyttöä sekä jäteveden määrää ja parantamaan prosessitehokkuutta.

Tuotevastuu

Tuotevastuuseen liittyviä riskejä saattaa syntyä säteilyä aiheuttavien metallien tai rajoitettujen raaka-aineiden (esimerkiksi konfliktimateriaalien) käytöstä Valmetin toimitusketjussa. Tuoteturvallisuus saattaa niin ikään vaarantua, mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta. Näistä syistä Valmet kiinnittää runsaasti huomiota turvallisuus- ja CE-merkintöihin, sekä vaatii toimittajiaan noudattamaan Valmetin Vastuullisen alihankinnan politiikkaa.

Kehittyvien markkinoiden kasvu

Maailmantalouden voimatasapaino on nopeasti siirtymässä kehittyneistä talouksista kohti BRIC-maiden kaltaisia maita. Valmet pyrkii laajentamaan läsnäoloaan kehittyvillä markkinoilla, sekä vahvistamaan sitä palveluliiketoimintoja kasvattamalla.

Muuttuva kuluttajakäyttäytyminen

Kulutuskäyttäytyminen muuttuu, mikä johtuu kohoavasta elintasosta erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Tämä luo Valmetille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä kasvava kulutus yhdistettynä lisääntyneeseen ympäristötietoisuuteen luo paineita ympäristötehokkaiden ratkaisujen löytämiseen.