Liiketoimintamme edistää kestävää kehitystä

Sustainability_panorama.jpg

Edistämme kestäviä liiketoiminnan käytäntöjä globaalisti

Kestävä kehitys on Valmetin liiketoimintastrategian ja kaikkien toimintojen keskiössä. Arvomme, toimintaohjeemme (Code of Conduct) ja siihen liittyvät politiikat sekä valikoidut, globaalisti hyväksytyt aloitteet ja periaatteet luovat perustan Valmetin kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle.

Uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia

Missiomme on muuntaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Tämä tarkoittaa, että teknologioidemme avulla asiakkaamme voivat valmistaa kestäviä tuotteita uusiutuvista raaka-aineista. Uskomme, että teknologialla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä.

Meillä on vahva osaaminen toimittaa ratkaisuja, joilla biomassaa voidaan muuntaa uusiutuvaksi energiaksi ja kierrätettäviksi tuotteiksi kuten selluksi, paperiksi, kartongiksi tai pehmopaperiksi. Olemme myös kehittäneet ja tuoneet markkinoille uusia biomassan muunnosteknologioita, joilla voidaan tuottaa biopohjaisia lopputuotteita, kuten biokaasua, -polttoaineita ja -materiaaleja.

Kestävän kehityksen ohjelma ohjaa toimintaamme

Kestävä kehitys on integroitu prosesseihimme kattavan Sustainability360°-ohjelman avulla. Ohjelma kattaa vastuullisuuden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnolliset (ESG) näkökulmat. Se sisältää Valmetin koko arvoketjun mukaan lukien toimitusketjun, yhtiön oman toiminnan sekä teknologioiden käyttövaiheen asiakkaiden tuotannossa.

Valmetin kannalta vaikuttavimmat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme tunnistaneet ne Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteitteet, joissa Valmet voi saada aikaan kaikkein positiivisimman vaikutuksen tai joissa pyrimme minimoimaan negatiivisen vaikutuksemme. Sustainability360°-ohjelmamme ja siihen liittyvät tavoitteet on yhdenmukaistettu valittujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio Vedenkäytön tehokas hallinta on olennaista Valmetin teknologioissa. Esimerkiksi Valmetin haihdutusratkaisut, lauhteen käsittelyratkaisut, ultrasuodatuksen kaltaiset teknologiat sekä pehmopaperi-, kartonki- ja paperikoneet voivat auttaa asiakkaita kierrättämään prosessivettä sekä vähentämään puhtaan veden käyttöä ja veden saastumista. Vesitehokkuuden parantaminen ja vedenkulutuksen vähentäminen ovat myös Valmetin omien toimintojen ympäristötavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa Valmetin energiaratkaisut perustuvat biomassaan, jätteeseen tai eri polttoaineiden sekoitukseen. Valmet toteuttaa tätä tavoitetta energiateknologioilla, esimerkiksi tekemällä lämmön ja sähkön tuotannon mahdolliseksi biomassa-, jäte- ja monipolttoainekattiloilla ja lisäämällä erilaisten polttoaineseosten käyttöä sekä sellutehtaiden ja voimalaitosten savukaasupäästöjen hallintajärjestelmien avulla. Valmet edistää tätä tavoitetta myös korvaamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, ostamalla CO2vapaata sähköä ja parantamalla omien toimintojensa energiatehokkuutta.

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua Valmetin tavoitteena on välttää kaikki ihmisille ja ympäristölle aiheutuva haitta. Valmetin tavoitteita ovat myös positiivinen, turvallinen ja oikeudenmukainen työympäristö, täysi ja tuottava työ sekä ihmisarvoinen työ kaikille. Meillä on omissa toiminnoissamme ja toimitusketjussamme ihmisoikeuksien hallintaprosessi, jonka avulla esimerkiksi varmistamme ihmisoikeuksien toteutumisen ja suojelemme työntekijöiden oikeuksia. Valmet edistää maailmanlaajuista taloudellista tuottavuutta investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen, valmistamalla korkeaa lisäarvoa luovaa ja resurssitehokasta teknologiaa sekä vaalimalla innovointia.

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista Valmet kehittää prosessiteknologioita, automaatiota ja palveluja, joiden avulla voidaan korvata fossiiliset materiaalit uusiutuvilla ja tukea asiakkaiden korkean lisäarvon lopputuotteiden valmistusta. Pyrimme myös parantamaan resurssitehokkuutta koko arvoketjussa, jotta voimme varmistaa kulutuksen ja tuotantoprosessien vastuullisuuden. Valmetin teknologiat on suunniteltu resurssi- ja raaka-ainetehokkuuden maksimointiin ja mahdollistamaan kiertotalous. Kartonginvalmistuksessa tarvittavan kuidun määrää vähentävät teknologiat, kuidun säästämisen mahdollistavat hybriditeknologiat pehmopaperin tuotannossa, kemiallisen suursaantosellun keittoprosessi sekä tähteitä hyödyntävät kuitulinjat ja voimakattilat edistävät tämän tavoitteen saavutta[1]mista tehostamalla resurssien käyttöä merkittävästi. Valmet on asettanut omille toiminnoilleen jätehuoltoa koskevan tavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Myös Valmetin kestävä toimitusketjun hallinta edistää tätä tavoitetta.

Tavoite 13: Ilmastotekoja Valmet on vahvistanut tieteeseen perustuvat CO2-päästövähennystavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet koko arvoketjulle. Valmet edistää tätä tavoitetta bioenergian suhteen omavaraisilla kemiallisilla sellutehtailla sekä hiilineutraalin biomassaan perustuvalla lämmön ja sähkön tuotannolla. Tavoitteemme on mahdollistaa täysin (100 prosenttia) hiilineutraali tuotanto asiakkaillemme vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteenamme on vähentää CO2-päästöjä 80 prosenttia omassa toiminnassamme ja 20 prosenttia toimitusketjussamme vuoteen 2030 mennessä. Valmet on myös analysoinut mahdollisia ilmastoon liittyviä pitkän aikavälin fyysisiä ja siirtymävaiheen riskejä ja niiden taloudellisia vaikutuksia Valmetin toimintoihin ja liiketoimintaympäristöön erilaisten ilmastoskenaarioiden perusteella. Analyysi tukee yhtiön strategiaa sekä kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen ja hillitä sitä.