Pääomarakenteen hallinta

Pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan toimintaedellytykset, varmistaa joustava pääsy pääomamarkkinoille sekä varmistaa riittävä rahoitus kilpailukykyisin ehdoin. Pääomarakenteen hallinta Valmetissa kattaa sekä oman pääoman että korollisen vieraan
pääoman. Oma pääoma oli 31.12.2017 yhteensä 933 miljoonaa euroa (886 milj. euroa) ja korolliset velat yhteensä 219 miljoonaa euroa (310 milj. euroa).

Valmet ei ole julkaissut pitkäaikaiseen pääomarakenteeseensa liittyvää tavoitetasoa. Tästä huolimatta Valmetin tavoitteena on ylläpitää vahva pääomarakenne säilyttääkseen asiakkaiden, sijoittajien, velkojien ja markkinoiden luottamus. Valmetin hallitus arvioi pääomarakennetta
säännöllisesti ja sen operatiivisesta hallinnoinnista vastaa konsernirahoitus. Lainasopimukset sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka Valmet täyttää selvästi tilinpäätöshetkellä.

Valmetilla ei ollut 31.12.2017 luottoluokitusta.

Milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Korolliset velat yhteensä 201 219 310
Rahat ja pankkisaamiset 376 296 240
Myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat 44 6 1
Muut korolliset varat - 17 17
Korollinen nettovelka -219 -100 52
oma pääoma yhteensä 949 933 886
Nettovelkaantuneisuusaste -23% -11 % 6 %
Päivitetty; 12.03.2019