Likviditeetti ja jälleenrahoitusriski

Likviditeetti- tai jälleenrahoitusriski syntyy, kun yhtiö ei pysty rahoittamaan toimintaansa luottokelpoisuuttaan vastaavin ehdoin. Välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi kassavarojen, lyhytaikaisten sijoitusten ja nostettavissa olevien luottositoumusten määrä pidetään riittävällä tasolla, sekä jälleenrahoitusriskin hallinnoimiseksi lainasalkun ikäjakauma hajautettuna.

Rahoituksen saatavuutta kaikissa olosuhteissa turvataan hajauttamalla varainhankinta eri markkinoille ja rahoituslaitoksiin. Konsernirahoitus valvoo pankkitilirakenteita, tytäryhtiöiden kassasaldoja sekä -ennusteita ja ohjaa konsernin kokonaiskassavarojen hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaasti.

Vuoden 2017 lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 296 miljoonaa euroa (240 milj. euroa) ja myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat 6 miljoonaa euroa (1 milj. euroa). Maailmanlaajuisesta liiketoiminnasta johtuen osa Valmetin tytäryhtiöistä sijaitsee maissa, joissa valuutanvaihtoa ja sen liikuteltavuutta on rajoitettu. Näiden maiden osuus Valmetin kokonaislikviditeetistä jää kuitenkin vähäiseksi. Lisäksi Valmetilla oli 200 miljoonan euron sitova valmiusluottosopimus, joka erääntyy vuonna 2023, 14 miljoonan euron sitovat konsernitililimiitit, sekä 200 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, jotka olivat kaikki käyttämättä raportointiperiodin lopussa.

Käyttöpääoman hallinta on olennainen osa likviditeettiriskin hallintaa. Konsernirahoitus valvoo ja ennustaa nettokäyttöpääoman muutosta läheisessä yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Nettokäyttöpääoma laski -366 miljoonaan euroon (-294 milj. euroa) vuoden 2017 lopussa, johtuen suurten projektien maksuerien huomattavasta vaikutuksesta nettokäyttöpääomaan. 

Valmet hallinnoi jälleenrahoitusriskiään tasapainottamalla lyhyt- ja pitkäaikaisen velan suhteellista keskinäistä osuutta sekä pitkäaikaisten lainojen jäljellä olevaa keskimääräistä maksuaikaa mukaan lukien nostamaton sitova valmiusluotto. Keskimääräinen pitkäaikaisten lainojen jäljellä oleva maturiteetti mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät sekä nostamaton sitova valmiusluotto oli vuodenvaihteessa 4,0 vuotta (3,9 vuotta). Lyhytaikaisten lainojen osuus huomioiden pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät oli 8 prosenttia (15 %) koko lainasalkusta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Valmetin velkojen lyhennykset ja korkokulut eriteltynä niiden tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien sopimuspohjaisten eräpäivien mukaisesti. Johdannaisten erääntymiset ovat esitetty vuoden 2017 Tilinpäätöksen Liitetiedossa 8. 

Vuoden 2017 lopussa Valmetilla ei ollut merkittäviä rahoitusleasing- tai muita lainavastuita.

Päivitetty; 01.03.2018