Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskin hallinta

Likviditeetti- tai jälleenrahoitusriski syntyy, kun yhtiö ei pysty rahoittamaan toimintaansa luottokelpoisuuttaan vastaavin ehdoin. Välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi kassavarojen, lyhytaikaisten sijoitusten ja nostettavissa olevien luottositoumusten määrä pidetään riittävällä tasolla, sekä jälleenrahoitusriskin hallinnoimiseksi lainasalkun ikäjakauma hajautettuna. Rahoituksen saatavuutta kaikissa olosuhteissa turvataan hajauttamalla varainhankinta eri markkinoille ja rahoituslaitoksiin. Konsernirahoitus valvoo pankkitilirakenteita, tytäryhtiöiden kassasaldoja sekä -ennusteita ja ohjaa konsernin kokonaiskassavarojen hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaasti.

Vuoden 2021 lopussa rahavarat olivat yhteensä 517 miljoonaa euroa (274 milj. euroa) ja konsernirahoituksen hallinnoimat lyhytaikaiset korolliset rahoitusvarat 47 miljoonaa euroa (73 milj. euroa). Maailmanlaajuisesta liiketoiminnasta johtuen osa Valmetin tytäryhtiöistä sijaitsee maissa, joissa valuutanvaihtoa ja sen liikuteltavuutta on rajoitettu. Näiden maiden osuus Valmetin kokonaislikviditeetistä jää kuitenkin vähäiseksi.

Vuoden 2021 aikana Valmet maksoi takaisin 100 miljoonan euron lainan ja korvasi sen saman summaisella kahdeksanvuotisella lainalla Euroopan Investointipankin kanssa. Valmetin ja Neleksen sulautumisen täytäntöönpanon tukemiseksi ja rahoittamiseksi Valmet solmi jälleenrahoitussopimukset koostuen 350 miljoonan euron määräaikaisista luottosopimuksista, jotka olivat nostamatta raportointikauden lopussa. Valmet myös allekirjoitti uuden 300 miljoonan euron kestävään kehitykseen sidotun syndikoidun luottolimiittisopimuksen. Uusi sopimus korvasi edellisen 200 miljoonan euron luottolimiitin, ja sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Luottolimiittisopimus on kolmivuotinen ja sisältää kaksi optiota jatkaa lainaa vuosi kerrallaan pankkien suostumuksella. Luottolimiittisopimus oli nostamatta raportointikauden lopussa.

Maksuvalmiutta turvasi lisäksi 14 miljoonan euron sitovat konsernitililimiitit ja 200 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma. Molemmat järjestelyt olivat nostamatta raportointikauden lopussa.

Maksuvalmiutta turvasi lisäksi 14 miljoonan euron sitovat konsernitililimiitit ja 200 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma. Molemmat järjestelyt olivat nostamatta raportointikauden lopussa.

Valmet hallinnoi jälleenrahoitusriskiään tasapainottamalla lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen suhteellista keskinäistä osuutta sekä pitkäaikaisten lainojen jäljellä olevaa keskimääräistä maksuaikaa mukaan lukien nostamaton sitova valmiusluotto. Keskimääräinen pitkäaikaisten lainojen jäljellä oleva maturiteetti mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät sekä nostamaton sitova valmiusluotto oli vuoden 2021 lopussa 4,2 vuotta (2,3 vuotta). Lyhytaikaisten lainojen osuus huomioiden pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät oli 53 prosenttia (4 %) koko lainasalkusta. Vuoden 2021 lopussa konsernin korolliset velat koostuivat lainoista ja vuokrasopimusveloista, ja lainasalkkuun sisältyi ainoastaan lainoja rahoituslaitoksilta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty diskonttaamattomat rahavirrat liittyen Valmetin rahoitusvelkojen lyhennyksiin ja korkokuluihin (pois lukien vuokrasopimusvelat ja johdannaiset), eriteltynä niiden tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien sopimuspohjaisten eräpäivien mukaisesti. Vuokrasopimusvelkojen maturiteetit on esitetty Liitetiedossa 5, ja vastaavasti johdannaisten maturiteetit on esitetty Liitetiedossa 9.

imagezl2g5.png