Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskin hallinta

Likviditeetti- tai jälleenrahoitusriski syntyy, kun yhtiö ei pysty rahoittamaan toimintaansa luottokelpoisuuttaan vastaavin ehdoin. Välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi kassavarojen, lyhytaikaisten sijoitusten ja nostettavissa olevien luottositoumusten määrä pidetään riittävällä tasolla, sekä jälleenrahoitusriskin hallinnoimiseksi lainasalkun ikäjakauma hajautettuna. Rahoituksen saatavuutta kaikissa olosuhteissa turvataan hajauttamalla varainhankinta eri markkinoille ja rahoituslaitoksiin. Konsernirahoitus valvoo pankkitilirakenteita, tytäryhtiöiden kassasaldoja sekä -ennusteita ja ohjaa konsernin kokonaiskassavarojen hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaasti.

Vuoden 2023 lopussa rahavarat olivat yhteensä 432 miljoonaa euroa (277 milj. euroa) ja konsernirahoituksen hallinnoimat lyhytaikaiset korolliset rahoitusvarat 25 miljoonaa euroa (30 milj. euroa). Maailmanlaajuisesta liiketoiminnasta johtuen osa Valmetin tytäryhtiöistä sijaitsee maissa, joissa valuutanvaihtoa ja sen liikuteltavuutta on rajoitettu. Näiden maiden osuus Valmetin kokonaislikviditeetistä jää kuitenkin vähäiseksi.

Vuoden 2023 aikana Valmet nosti yhteensä 725 miljoonaa euroa uutta lainaa, josta 400 miljoonaa euroa liittyi Körberin Tissue-liiketoiminnan hankintaan, 175 miljoonaa euroa oli laina Euroopan investointipankista ja 150 miljoonaa euroa muita kahdenvälisiä lainoja.

Maksuvalmiutta turvasi lisäksi 300 miljoonan euron sitova ja nostamatta oleva valmiusluottosopimus, joka erääntyy vuonna 2026, sekä 15 miljoonan euron sitovat ja nostamattomat konsernitililimiitit ja 300 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta oli käytössä 44 miljoonaa euroa raportointikauden lopussa.

Käyttöpääoman hallinta on olennainen osa likviditeettiriskin hallintaa. Konsernirahoitus valvoo ja ennustaa nettokäyttöpääoman muutosta läheisessä yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Nettokäyttöpääoma kasvoi 191 miljoonaan euroon (-82 milj. euroa) vuoden 2023 lopussa johtuen pääasiassa suurten projektien maksueristä sekä vakaan liiketoiminnan osuuden kasvusta.

Valmet hallinnoi jälleenrahoitusriskiään tasapainottamalla lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen suhteellista keskinäistä osuutta sekä pitkäaikaisten lainojen jäljellä olevaa keskimääräistä maksuaikaa mukaan lukien nostamaton sitova valmiusluotto. Keskimääräinen pitkäaikaisten lainojen jäljellä oleva maturiteetti mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät sekä nostamaton sitova valmiusluotto oli vuoden 2023 lopussa 3,0 vuotta (3,3 vuotta). Lyhytaikaisten lainojen osuus huomioiden pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät oli 8 prosenttia (22 %) koko lainasalkusta. Vuoden 2023 lopussa konsernin korolliset velat koostuivat lainoista ja vuokrasopimusveloista, ja lainasalkkuun sisältyi lainoja rahoituslaitoksilta sekä yritystodistuksia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty diskonttaamattomat rahavirrat liittyen Valmetin rahoitusvelkojen lyhennyksiin ja korkokuluihin (pois lukien vuokrasopimusvelat ja johdannaiset), eriteltynä niiden tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien sopimuspohjaisten eräpäivien mukaisesti. Vuokrasopimusvelkojen maturiteetit on esitetty vuoden 2023 tilinpäätöksen Liitetiedossa 5, ja vastaavasti johdannaisten maturiteetit on esitetty Liitetiedossa 9.

Valmet likviditeettiriski