Luottoriskien ja muiden vastapuoliriskien hallinta

Luotto- tai vastapuoliriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että asiakas, alihankkija tai rahoitusvastapuoli ei pysty täyttämään sitoumuksiaan Valmetille. Myyntiin ja ostoihin liittyvät luottoriskit ovat ensisijaisesti tytäryhtiöiden vastuulla. Tytäryhtiöt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden näiden taloudellisen tilanteen, aiempien kokemusten ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella. Lisäksi luottoriskin määrää rajataan käyttämällä ennakkomaksuja, rembursseja ja kolmannen osapuolen antamia takauksia. Konsernirahoitus tarjoaa keskitetysti kaupan, projektien ja asiakasrahoitukseen liittyviä palveluja ja pyrkii varmistamaan, että maksuehdoissa ja vaadittavissa vakuuksissa noudatetaan rahoituspolitiikan periaatteita. Valmetilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä johtuen laajasta ja maantieteellisesti hajautuneesta asiakaspohjasta.

Luottoriskin enimmäismäärä vastaa myynti- ja muiden saamisten kirjanpitoarvoa. Luottoriskiä arvioidaan sekä myyntisaamisten ikäjakauman että asiakaskohtaisten analyysien perusteella. Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty vuoden 2020 Tilinpäätöksen Liitetiedossa 8.

Vastapuoliriskiä aiheutuu myös rahoitustapahtumista, joita koskevia sopimuksia tehdään pankkien, muiden rahoituslaitosten ja yritysten kanssa. Konsernirahoitus hallitsee riskiä keskitetysti valitsemalla huolellisesti pankit ja muut vastapuolet, asettamalla vastapuolikohtaisia limiittejä sekä käyttämällä nettoutusopimuksia, kuten ISDA (Master agreement of International Swaps and Derivatives Association), lisätietoja vuoden 2020 Tilinpäätöksen Liitetiedossa 10. Laskettaessa rahoitusinstrumentteihin liittyvän vastapuoliriskin enimmäismäärää, avoimeen positioon luetaan rahat ja pankkisaamiset, sijoitukset, talletukset ja muut rahoitustransaktiot kuten johdannaissopimukset. Valmetin johto seuraa vastapuoliriskien noudattamista säännöllisesti.

Päivitetty; 12.08.2021