Korkoriski

Korkoriskiä syntyy, kun markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset vaikuttavat rahoituskustannuksiin, sijoitusten tuottoihin ja korollisten erien arvostukseen. Korkoriskiä hallinnoi ja valvoo konsernirahoitus. Korkoriskiä hallinnoidaan tasapainottamalla vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten lainojen keskinäistä suhdetta sekä velkojen että sijoitusten duraatiota. Lisäksi korollisiin saataviin ja velkoihin liittyviltä riskeiltä voidaan suojautua johdannaisinstrumenteilla, kuten korkotermiineillä, koronvaihtosopimuksilla, optioilla ja futuureilla. Kiinteän koron osuus kaikista lainoista tulee olla 10–60 prosentin välillä mukaan lukien korkojohdannaiset. Pitkäaikaisten lainojen duraatio, mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät ja korkojohdannaiset, saa olla 6–42 kuukautta.

Kiinteäkorkoisen velan osuus kaikista lainoista oli 38 prosenttia (29 %), duraatio 1,7 vuotta (1,5 vuotta) ja euromääräisten velkojen osuus oli 100 prosenttia (100 %) kaikista lainoista vuoden 2017 lopussa.

Korkoriskin herkkyysanalyysin perusteena on yhteenlaskettu yhtiötason korkoriski, joka muodostuu korollisista saamisista, korollisista veloista ja koronvaihtosopimuksista, jotka suojaavat alla olevaa korkoriskiä. Herkkyysanalyysissä ei ole huomioitu valuuttajohdannaisten
korkovaikutusta, sillä yhden prosenttiyksikön muutos koroissa ei olisi merkityksellinen, mikäli vastaava muutos tapahtuisi kaikissa valuuttapareissa samanaikaisesti. Korkojen yhden prosenttiyksikön nousulla tai laskulla kaikkien muiden muuttujien pysyessä ennallaan olisi seuraavan 12 kuukauden aikana uudelleenhinnoitteluun tulevien korollisten velkojen, saatavien ja korkojohdannaisten korkokuluihin seuraava vaikutus verovaikutus huomioituna:

Milj. euroa 2018 2017 2016
Tuloslaskelmaan +/- 1.1 +/-0,9 +/-0,0
Omaan pääomaan +/- 1.5 +/-1,7 +/- 1,9

 

Valmet on käyttänyt korkojohdannaisia suojautuakseen lainasalkun korkoriskeiltä. Kaikkiin koronvaihtosopimuksiin sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa. Korkojohdannaissopimusten nimellis- ja käyvät arvot ovat esitetty vuoden 2017 Tilinpäätöksen Liitetiedossa 8.

Päivitetty; 12.03.2019