Valuuttariski

Valmetin liiketoiminta on maailmanlaajuista ja konserni altistuu valuuttariskille useissa valuutoissa, joskin toiminnan maantieteellinen jakautuminen vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Huomattava osuus Valmetin liikevaihdosta sekä kuluista syntyy euroissa (EUR), Yhdysvaltain dollareissa (USD), Ruotsin kruunuissa (SEK) ja Kiinan juaneissa (CNY).

Transaktioriski

Transaktioriskiä syntyy tytäryhtiöiden kaupallisista ja rahoitukseen liittyvistä tapahtumista ja maksuista, jotka ovat muun kuin yksikön toimintavaluutan määräisiä ja kun niihin liittyvät tulevat ja lähtevät rahavirrat ovat määrältään tai ajoitukseltaan erilaisia.

Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti tytäryhtiöt suojaavat taseessa olevat ja sitoviin toimitus- ja hankintasopimuksiin perustuvat valuuttapositionsa täysimääräisesti. Muun kuin tytäryhtiön toimintavaluutan määräiset vastaiset rahavirrat on suojattu konsernirahoituksen kanssa tehdyillä sisäisillä termiinisopimuksilla ajanjaksoiksi, jotka eivät yleensä ylitä kahta vuotta. Tytäryhtiöt tekevät valuuttasuojauksia myös suoraan pankkien kanssa maissa, joissa valuuttasäännöstely estää konsernin sisäiset suojaussopimukset.

Konsernirahoitus valvoo yhtiön valuuttakohtaista nettopositiota ja päättää missä määrin avoin riski suljetaan. Mikäli tytäryhtiö soveltaa sitovan sopimuksen suojaukseen suojauslaskentaa, konsernirahoitus suojaa aina kyseisen riskin solmimalla sisäistä termiinisopimusta vastaavan ulkoisen termiinisopimuksen. Konsernin rahoituspolitiikka määrittää enimmäismäärät konsernirahoituksen hallinnoimille avoimille valuuttapositioille pohjautuen positioiden mahdollisesta tulosvaikutuksesta johdettuun enimmäismäärään. Valuuttariskin hallinnassa konsernirahoitus voi käyttää termiinisopimuksia ja valuuttaoptioita.

Valmet altistuu valuuttariskeille sekä tase- että taseen ulkopuolisten erien kautta. Valuuttariski koostuu kaikista valuuttamääräisistä varoista ja veloista, sekä niiden vasta-arvoista yhtiöiden kotivaluutoissa. Laskelmassa on huomioitu ulkoiset, sekä sisäiset lyhyt- ja pitkäaikaiset myynti- ja ostosopimukset, sitoviin sopimuksiin liittyvät arvioidut kirjaamattomat rahavirrat sekä rahoituserät, joista on vähennetty suojaukset.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty konsernin valuuttariski raportointikauden lopussa:

imageup1d.png

imagepgkld.png

Valuuttariskin herkkyysanalyysin perustana on konsernitason yhteenlaskettu valuuttapositio. Jos euron oletetaan vahvistuvan tai heikkenevän 10 prosenttia kaikkiin muihin valuuttoihin nähden, tämän vaikutus kassavirtaan verovaikutus huomioituna olisi:

imagek3ooq.png

Rahoitusinstrumentteja koskevassa IFRS 7:n mukaisessa herkkyysanalyysissä on huomioitu seuraavat erät: osto- ja muut velat, myynti- ja muut saamiset, korolliset velat, rahat ja pankkisaamiset, sijoitukset sekä johdannaiset.

Seuraavassa taulukossa esitetään vaikutus, joka aiheutuisi euron +/- 10 prosentin muutoksesta muita valuuttoja vastaan verovaikutus huomioituna:

imageiriwd.png

Vaikutus omaan pääomaan on niiden johdannaisten käyvän arvon muutos, jotka täyttävät rahavirran suojauslaskennan kriteerit. Vaikutus tuloslaskelmaan on kaikkien muiden valuuttakurssiriskille alttiina olevien rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos. Valuuttajohdannaissopimusten nimellis- ja käyvät arvot on esitetty vuoden 2020 tilinpäätöksen Liitetiedossa 10.

Translaatioriski tai omaan pääomaan liittyvä valuuttariski

Translaatioriskiä syntyy, kun liikearvo, käyvän arvon oikaisut tai tytäryhtiön oma pääoma on jonkin muun valuutan kuin emoyhtiön toimintavaluutan määräinen. Vuoden 2021 lopussa yhteenlaskettu konsernin ei-euromääräisten liikearvon ja käyvän arvon oikaisujen sekä tytäryhtiöiden oman pääoman muodostama translaatioriski oli 658 miljoonaa euroa (548 milj. euroa). Merkittävimmät translaatioriskit olivat vuonna 2021 Yhdysvaltain dollareissa 180 miljoonaa euroa ja Kiinan juanissa 150 miljoonaa euroa, sekä vastaavasti vuonna 2020 Yhdysvaltain dollareissa 153 miljoonaa euroa ja Kiinan juanissa 116 miljoonaa euroa. Valmet ei tilinpäätöshetkellä suojaudu translaatioriskiin liittyvältä valuuttakurssiriskiltä.