Kuumat puheenaiheet Q2/2023 tulostilaisuudessa

31.07.2023

Valmetin saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat mukavalla vauhdilla: liikevaihto kasvoi 10 % kaikkien segmenttien siivittämänä, ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 25 %. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä, 9,5 prosentista 10,8 prosenttiin.

Samalla kun tulos oli monessa suhteessa hyvä, siinä oli myös merkkejä liiketoimintaympäristön muutoksista. Saadut tilaukset laskivat Palvelut- ja Prosessiteknologiat-segmenteissä, ja Valmet myös laski näiden segmenttien lyhyen aikavälin markkinanäkymiä. Toisen neljänneksen jälkeen Valmet julkisti kaksi yrityshankintaa, Körberin Tissue-liiketoiminta-alueen sekä Siemensin prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan ostot. Ei ihme, että tulostilaisuuden kysymysosiossa keskustelu oli vilkasta. Listasimme alle eniten puhuttaneet teemat.

 

Laskitte palveluiden näkymät tasolle Hyvä/Tyydyttävä. Millainen Palveluiden kysyntätilanne on?

Ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkean tilauskertymän jälkeen Palveluiden saadut tilaukset laskivat toisella neljänneksellä 6 % viime vuoden tasosta. Vertailukauden tilaukset olivat ennätyskorkeat, mutta kyllä markkina-aktiviteetti myös hiljentyi huhti–kesäkuussa.

Saadut tilaukset kasvoivat sellu ja energiaratkaisut -liiketoiminnassa, pysyivät edellisvuoden tasolla prosessiosat-liiketoiminnassa ja laskivat kartonki-, paperi- ja pehmopaperiratkaisut-, kudokset- sekä telat -liiketoiminnoissa. Joidenkin kartonki- ja paperiasiakkaiden kysyntä on tällä hetkellä heikkoa, mistä johtuen heidän koneidensa käyttöasteet ovat matalampia. Varaosien (prosessiosat) ja kulutusosien (kudokset, telat) kysyntä korreloi jossain määrin tuotantovolyymin kanssa. Samaan aikaan asiakkaat, joiden kassavirta on heikko, lykkäävät sellaisia tehdasparannuksia, joiden toteuttaminen ei vielä ole ihan välttämätöntä (kartonki-, paperi- ja pehmopaperiratkaisut). Tämän lisäksi asiakkaat luultavasti myös tyhjensivät varastojaan kun komponenttien saatavuus on parantunut.

Toimintaympäristön muutoksen seurauksena Valmet laski lyhyen aikavälin markkinanäkymiä palveluille tasolta Hyvä tasolle Hyvä/Tyydyttävä. Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Kapasiteetin käyttöaste on hyvä, mutta markkinoilla on vähemmän aktiviteettia kuin aiemmin. Palveluiden saaduissa tilauksissa on myös kausittaista vaihtelua. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilauksia on tyypillisesti enemmän kuin toisella vuosipuoliskolla. Emme kuitenkaan näe mitään radikaalia muutosta asiakkaidemme käyttäytymisessä. He tarvitsevat edelleen palveluita valmistusprosessinsa ylläpitoon ja laitteidensa huoltamiseen. Keskimäärin asiakkaamme ovat myös taloudellisesti hyvässä kunnossa ja pidemmällä tähtäimellä he uskovat alaan.

 

Laskitte Prosessiteknologioiden näkymiä. Miltä tilausputki näyttää?

Laskimme Kartongin ja paperin lyhyen aikavälin markkinanäkymän tasolta Hyvä tasolle Tyydyttävä, ja sellun markkinanäkymä laskettiin tasolta Hyvä/ Tyydyttävä tasolle Tyydyttävä. Näissä molemmissa liiketoiminnoissa projekteja on suunnitteilla ja asiakkaat keskustelevat investoinneista, mutta olemme nähneet joitakin lykkäyksiä projektipäätösten aikatauluissa. Kuten olemme todenneet aiemminkin, emme odota päätöksiä isoista sellutehtaista tänä vuonna. Useita isoja sellutehtaita on suunnitteilla, ja ne luultavasti alkavat edistyä vuonna 2024. Kartonkipuolella on yksi tapaus, jossa asiakas on julkisesti peruuttanut projektin Euroopassa. Muuten kyse on lykkäyksistä, suunnitteilla olevien projektien määrä ei ole muuttunut. Asiakkaat pohtivat investointien ajoitusta sen pohjalta, miten korot ja kysyntä kehittyvät, sekä miltä heidän kassatilanteensa ja taseensa näyttävät.

 

Tuleeko Automaatiojärjestelmien kysyntä laskemaan Prosessiteknologioiden matalamman kysynnän seurauksena?

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä automaatiojärjestelmille on edelleen Hyvä: markkina on aktiivinen ja työkuorma on hyvä.

Pakettimyynti, eli tapaukset, joissa Valmet myy automaatiojärjestelmän yhdessä prosessiteknologiatilauksen kanssa, on viime vuosina tuonut noin 10–20 % Automaatiojärjestelmien tilauksista. Tämä osuus voi laskea, jos Prosessiteknologioiden aktiviteettitaso laskee. On hyvä muista, että noin 1/3 Automaatiojärjestelmien myynnistä tulee sellu- ja paperiteollisuuden ulkopuolelta. Me myös koko ajan kehitämme uusia tuotteita Automaatiojärjestelmissä.

 

Mitä hyötyä Körberin hankinnasta on?

Jatkojalostusprojektit ovat pienempiä kuin Valmetin laiteprojektit. Jatkojalostuslinjan hinta on 3–7 miljoonaa euroa. Näin ollen projektiriski on pienempi. Mitä tulee teknologiaan, näemme että jatkojalostuslinjojen tehokkuudessa on parantamisen varaa. Yhdistämällä teknologian ja tiedon joka Valmetilla on pehmopaperikoneesta jatkojalostuskoneesta saatavaan tietoon voimme optimoida koko tuotantoprosessin suorituskyvyn.

Jatkojalostukseen laajentaminen myös lisää Valmetin asiakaskontaktien määrää. Jatkojalostaja kehittää asiakkaan kanssa lopputuotetta jatkuvasti. Asiakkaan näkökulmasta Valmet tulee olemaan ainoa länsimainen toimittaja, jolta voi hankkia koko tuotantoprosessin.