Valmetin pääomamarkkinapäivä 2023: Kysyntää ajavat suuri ja kasvava asennettu laitekanta sekä vahvat megatrendit

27.03.2023

Valmet järjesti pääomamarkkinapäivän Espoossa 8.3.2023. Ohjelma sisälsi kaikkien viiden liiketoimintalinjan johtajien esitykset. Valmetin liiketoimintalinjojen johtajat tapaavat sijoittajia vain pääomamarkkinapäivissä, joten molemmat osapuolet arvostivat tilaisuutta kovasti. Tapahtuman tauot tarjosivat mahdollisuuden myös vapaamuotoiseen keskusteluun johdon kanssa.

Palveluiden kysyntää ajaa suuri ja kasvava asennettu laitekanta

Liiketoimintalinjojen esitykset aloitti Aki Niemi, Palvelut-liiketoimintalinjan johtaja. Palvelut-segmentin liikevaihto on 1,6 miljardia euroa, ja kannattavuus 14,8 % (vertailukelpoinen EBITA, vuoden 2022 luvut). Palveluiden markkina on iso johtuen suuresta asennetusta laitekannasta ympäri maailman, ja megatrendit kuten verkkokauppa, muovien korvaaminen ja kaupungistuminen kasvattavat laitekantaa edelleen. Myös kestävä kehitys, digitalisaatio, tehokkuus ja turvallisuus ovat palveluliiketoiminnan kasvuajureita, samoin kuin asiakkaiden keskittyminen ydinliiketoimintaansa ja henkilöstöpula. Kasvamalla yli kaksi kertaa markkinan kasvun Valmet on onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan palveluissa 21 prosenttiin.

Valmetin Palvelut-liiketoiminta koostuu viidestä liiketoimintayksiköstä, jotka kaikki ovat kasvaneet keskimäärin 3–9 prosentin vuosivauhtia vuodesta 2013 alkaen (CAGR). Maantieteellisesti EMEA ja Pohjois-Amerikka ovat suurimmat markkina-alueet Valmetin palveluille. Asiakassegmenteittäin tarkasteltuna palvelutilaukset kartonkiasiakkailta kasvoivat 20 % vuosina 2020–2022, ja tilaukset selluasiakkailta kasvoivat 16 %. Myös palvelutilaukset pehmopaperi- ja paperiasiakkailta kasvoivat, mutta tilaukset energia-asiakkailta laskivat vuosina 2020–2022. Palvelut-liiketoiminnan strategisia painopistealueita ovat markkinaosuuden kasvattaminen, laaja palvelusisältö uusissa prosessiteknologian tilauksissa, sekä uuden tarjooman kehittäminen kustannuskilpailukykyyn, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen.

Automaatio-segmentti: Kannattavaa kasvua houkuttelevassa markkinassa

Valmetin Automaatio-segmentti oli 1 miljardin euron liiketoiminta vuonna 2022 muodostuen Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjasta ja 1.4.2022 alkaen myös Virtauksensäätö-liiketoimintalinjasta. Vuoden 2022 vertailukelpoisella EBITA-marginaalillaan 18,3 % se on Valmetin kolmesta segmentistä kannattavin. Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan esityksen piti liiketoimintalinjan johtaja Simo Sääskilahti. Virtauksensäädön markkina on suuri, US-dollareissa 30+ miljardia, ja sen ennakoidaan kasvavan 3 prosentin vuosivauhdilla 2022–2025 (CAGR). Pirstaloituneella markkinalla Valmet on yksi kymmenestä suurimmasta pelurista, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on 22 %. Asiakkaat kirjaavat venttiilihankinnat pääosin kuluina, vaikka venttiilit ovat kriittisiä prosessin turvallisuuden kannalta. Tämä tekee virtauksensäädöstä houkuttelevan liiketoiminnan johtaville toimijoille. Valmet on suurin toimija sellu- ja paperiteollisuuden venttiileissä, ja 1.–2. suurin teollisten kaasujen venttiileissä. Virtauksensäädön tilauksista vuonna 2022 huolto ja palvelut muodosti 66 %, venttiiliohjaimet ja toimilaitteet 19 % ja pääosin käyttöomaisuusinvestointeina toteutettavat projektit 15 %. Liiketoimintayksiköt ovat kasvaneet 6–15 prosentin vuosivauhdilla 2016–2022 (CAGR). Suurimmat asiakasteollisuudet ovat sellu ja paperi sekä jalostus ja kemikaalit. Energiatuotannon murros tarjoaa kasvumahdollisuuksia Virtauksensäädölle. Johtavana teollisten kaasujen venttiilisovellustoimittajana Valmetin Virtauksensäädöllä on hyvä asema kasvaa Power-to-X-sovellusten, vedyn tuotannon, hiilen talteenoton, käytön ja säilytyksen (CCUS) sekä metaanin talteenoton aloilla.

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan kasvuajureita ovat automaation ja digitalisaation megatrendit. Liiketoimintalinjan johtaja Emilia Torttila-Miettinen kertoi, että automaatiojärjestelmämarkkinalle tyypillisiä ovat prosessien kannalta kriittiset järjestelmät, jotka vaativat syvää alan asiantuntemusta. Vuoden 2022 automaatiojärjestelmätilauksista 55 % tuli hajautetuista ohjausjärjestelmistä (Distributed Control System, DCS) ja teollisista sovelluksista, 24 % laadunhallintajärjestelmistä (Quality Management System, QMS) ja 21 % analysaattoreista ja mittareista. Kaikki tuotekategoriat ovat kasvaneet hyvin, 6–8 prosentin vuosivauhdilla 2015–2022 (CAGR). Lähes ¾ vuoden 2022 saaduista tilauksista tuli sellu- ja paperiteollisuudesta, jossa asiakkaat investoivat toimintojensa parantamiseen, ja Valmet on 1.–3. suurin automaatiojärjestelmätoimittaja. Energia- ja prosessiteollisuuden puolella Valmet on johtava hajautettujen ohjausjärjestelmien toimittaja eurooppalaiselle jätteenpolttoteollisuudelle ja monipolttoainekattiloille, ja 2. suurin DCS-toimittaja vaativille risteilyaluksille. Valmetin tavoitteena on kasvattaa DCS-liiketoimintaa kemikaali-, lääke-, elintarvike- sekä vaihtoehtoisten energianlähteiden aloilla.

Vahvat markkina-asemat Prosessiteknologiat-segmentissä

Paperit-liiketoimintalinjan johtaja Jari Vähäpesola taustoitti Paperit-liiketoimintalinjan viime vuosien hyvää kehitystä ja kertoi tulevaisuuden kasvunäkymistä. Globaalia kartonginkulutusta kasvattavat verkkokauppa, muuttuva vähittäiskauppa sekä muovien korvaaminen. Pehmopaperin kysyntää puolestaan ajaa hygieniatietoisuuden lisääntyminen ja elintason parantuminen, erityisesti kehittyvissä maissa. Sen lisäksi että asiakkaat rakentavat uutta kapasiteettia, he myös siirtävät olemassa olevia laitteita tai muuntavat niitä uuteen käyttötarkoitukseen. Viimeisten kymmenen vuoden aikana n. 1/3 kapasiteetin kasvusta on ollut seurausta käytöstä poistettujen tai vanhentuneiden koneiden korvaamisesta.

Kartongin, paperin ja pehmopaperin valmistuksessa Valmet on suurin teknologiatoimittaja. Kartonkiteknologiassa Valmetin markkinaosuus on 60 %, paperiteknologiassa 50 % ja pehmopaperiteknologiassa 35 %. Liiketoimintalinjan liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa vuonna 2022, ja tästä 68 % tuli kartonginvalmistusteknologiasta. Valmetin voittoisa liiketoimintamalli on yhdistelmä toiminnan tehokkuutta ja kilpailuetuja. Projektit tuottavat kassavirtaa etupainotteisesti ennakkomaksuina ja edistymiseen sidottuina maksuina. Olemme investoineet tuottavuuden kehittämiseen ja toimituskapasiteettiin. Joustavan kustannusrakenteen ansiosta Paperit-liiketoimintalinjan kapasiteettikustannukset ovat laskeneet 47 prosentista vuonna 2014 26 prosenttiin vuonna 2022. Valmetin kilpailuetuja ovat erinomaiset referenssit ja tyytyväiset asiakkaat, tehokas hankintatoimi ja toimittajaverkosto, sekä huipputason koelaitokset.

Uudella teknologialla asiakkaat voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä. Viimeisen 10 vuoden aikana kartonkikoneen energiankulutus on laskenut 18 % ja kuidun kulutus 10 %. Uusi pehmopaperikone voi käyttää tuotantoprosessissa 80 % vähemmän vettä kuin vanha kone ja vähentää energiankulutuksen puoleen. Jari myös esitteli 3D-kuituteknologiakonseptin muotoon puristetun kuidun tuotantoon, jonka Valmet on kehittänyt yhdessä Metsä Springin kanssa. Paikallaolijat pääsivät myös näkemään ja tunnustelemaan 3D-kuitupakkauksia.

Valmet on viimevuosina menettänyt markkinaosuuttaan selluteknologiassa, ja yleisöä kiinnosti, mikä on strategia tästä eteenpäin. Globaalin sellunkysynnän vuosikasvuksi ennustetaan 1–2 % ajalla 2022–2026 (CAGR) kestävien pakkausten, pehmopaperin ja tekstiilien kysynnän, muovin korvaamisen sekä ympäristötehokkaiden investointien ajamana. Sellulaitteiden markkinaa ajavat sekä investoinnit uuteen kapasiteettiin että olemassa olevien tehtaiden kunnostus.

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli ennätyskorkea vuonna 2022, kun fossiilisten polttoaineiden käyttöä ajettiin alas. Luopuminen hiilestä energiantuotannossa ajaa investointeja uusiutuvaan energiaan, mukaan lukien biomassapohjaiseen energiantuotantoon. Biomassa on paikallinen polttoaine, mikä on hyvä asia, kun halutaan turvata energian saatavuutta. Kiristyvä päästölainsäädäntö ja tiukemmat direktiivit lisäävät Valmetin päästöjenhallintateknologian kysyntää.

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan liikevaihto vuonna 2022 oli 1 miljardi euroa, josta 77 % tuli sellusta ja 23 % energiasta. Kokonaiset tehtaat toivat 45 % liikevaihdosta, yksittäiset tehdasprosessit ja tuotteet 48 % ja uusinnat 7 %. EMEA on suurin markkina-alue Sellu ja energia -liiketoimintalinjalle, 50 % liikevaihdosta tuli EMEA:sta.

Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla on joustava toimintamalli, jossa suunnittelu ja tuotanto on ulkoistettu, ja kapasiteettikustannukset ovat pysyneet vakaina liikevaihdon kasvusta huolimatta. Kassavirtaa muodostuu etupainotteisesti asiakkaiden maksamien ennakkomaksujen ja projektin edistymisen mukaan erääntyvien maksujen ansiosta. Sami Riekkola, liiketoimintalinjan johtaja, esitteli kasvumahdollisuuksia myös perinteisen sellu- ja energialiiketoiminnan ulkopuolelta. Näitä ovat uudet biotuotteet, tekstiilien kierrätys sekä selluloosapohjaiset tekstiilikuidut. Vierailla oli mahdollisuus tutustua vaatteisiin, joiden tekemiseen oli käytetty Renewcellin ja Spinnovan kuituja. Sellu ja energia -liiketoimintalinjan strategisia painopistealueita ovat onnistunut projektien toteutus, kustannuskilpailukyvyn parantaminen sekä suunnittelun ja toimitusketjun tehokkuuden kehittäminen.

Kiitämme osallistujia vilkkaasta keskustelusta! Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaali ja webcast-tallenne löytyvät täältä.

Seuraava IR-blogi käsittelee toimitusjohtaja Pasi Laineen ja talousjohtaja Katri Hokkasen esityksiä pääomamarkkinapäivässä.