Paluu pääomamarkkinapäivään

21.09.2023

Katri Hokkanen ja Pasi Laine Valmetin pääomamarkkinapäivässä

Näin kesälomien jälkeen on hyvä aika kerrata Valmetin pääomamarkkinapäivän (Capital Markets Day, CMD) viestit. Puoli vuotta tilaisuuden jälkeen sen sisältö on edelleen täysin ajan tasalla. Valmetin CMD pidettiin 8.3.2023, ja osanotto oli runsas: tapahtumatila täyttyi 40 vieraasta ja yli 400 katsojaa osallistui tilaisuuteen webcastin kautta. Aiemmassa blogikirjoituksessa kävimme läpi Valmetin viiden liiketoimintalinjan johtajien CMD-esitysten pääviestit. Tällä kertaa vedämme yhteen toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitykset. 

Avauspuheenvuorossaan toimitusjohtaja Pasi Laine kävi läpi Valmetin vankan perustan sijoituskohteena. Yhdeksältä kalenterivuodelta itsenäisenä yhtiönä Valmetin taloudelliset näytöt ovat vahvat. Vuoden 2022 liikevaihto, 5 miljardia euroa, oli vuoteen 2013 verrattuna lähes kaksinkertainen, ja vertailukelpoinen EBITA lähes kymmenkertaistui samalla ajanjaksolla. Valmetin kannattavuus on parantunut vuoden 2013 2,1 prosentista 10,5 prosenttiin vuonna 2022. Nykyään Valmetin liikevaihto jakautuu tasapainoisesti niin segmentteihin kuin maantieteellisestikin. Vuoden 2022 liikevaihdosta 32 % tuli Palveluista, 20 % Automaatiosta ja 48 % Prosessiteknologioista.

Pasi kertoi, että kestävä kehitys on ollut osa Valmetin johtamisjärjestelmää alusta asti. Valmetin Sustainability 360 -ohjelma kattaa koko arvoketjun ja sisältää toimenpiteitä kaikilla ESG-alueilla (Environment, Social, Governance, eli ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa). Luokituslaitokset ovat antaneet Valmetille tunnustusta kestävän kehityksen työstä. Pasi esitteli myös Valmetin ilmasto-ohjelman ja tavoitteet, joissa Valmet on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä arvoketjun kaikissa osissa ja tarjoamaan asiakkailleen hiilineutraalin tuotantoprosessin vuoteen 2030 mennessä.

Kestävä kehitys on yksi tärkeimpiä tavoitteita myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa, mutta T&K on ratkaisevan tärkeää myös Valmetin kilpailukyvylle ja kasvulle. Asiakkaat määrittelevät Valmetin T&K-toiminnan painopistealueet, jotka ovat uusiutuvien materiaalien käytön edistäminen, raaka-aineiden, veden ja energian tehokas käyttö, päästöjen vähentäminen, kierrätettävyys, sekä tuottavuus.

Valmetin strategia on toiminut hyvin vuosien saatossa ja on edelleen voimassa ja ajankohtainen: Missiomme on muuntaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaidemme suorituskykyä ainutlaatuisen tarjoomamme ja palvelutapamme avulla. Alansa johtavana toimijana Valmetin tehtävä on viedä teollisuudenaloja eteenpäin.

Pasi esitteli myös kuusi syytä, miksi sijoittaa Valmetiin: 

1. Ainutlaatuinen tarjooma kasvavalla markkinalla 

Valmetin tarjooma on ainutlaatuinen ja markkinoiden laajin. Sellun, kartongin, pehmopaperin, paperin ja energian tuottajille Valmet voi toimittaa paitsi tuotantoteknologian, myös tarvittavat palvelut, automaatiojärjestelmät sekä virtauksensäätöratkaisut. Automaatioliiketoimintamme palvelevat myös lukuisia muita prosessiteollisuuden aloja.

2. Prosessiteknologiat-segmentti hyötyy biopohjaisten tuotteiden ja energian kasvavasta kysynnästä

Prosessiteknologiat-segmenttiä ajaa biopohjaisten tuotteiden ja energian kasvava kysyntä. Sellun, pakkauskartongin ja pehmopaperin kysyntä jatkaa kasvuaan, joten uutta kapasiteettia tarvitaan sekä sellun- että paperintuotantoon. Energiantuotannon murros luo kasvavan markkinan Valmetin energiaratkaisuille. Vanha ja tehoton sellun- ja paperintuotannon laitekanta muodostaa merkittävän uusintaprojektien markkinan. Joustavan kustannusrakenteen ja suurten ennakkomaksujen ansiosta liiketoimintamalli laiteliiketoiminnassa on vahva.

3. Palvelut-segmentin kysyntää ajaa suuri ja kasvava globaali laitekanta 

Palvelut- ja Automaatio-segmentit ovat kasvavaa ja toistuvaa liiketoimintaa. Palveluissa Valmetille tuo kilpailuetua markkinoiden laajin tarjooma, sekä vahva läsnäolo kaikilla markkina-alueilla kattaen kaikki avainasiakasyhtiöt. Suuri vanha laitekanta ajaa palveluiden kysyntää. 

4. Automaatio-segmentti kasvaa nopeasti ja sillä on hyvä kannattavuus

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja toiminnan tehokkuuden tavoitteet ajavat automaatiojärjestelmämarkkinaa. Virtauksensäädössä kriittisten venttiilien ja venttiiliautomaation markkinaan on vaikea päästä, mikä mahdollistaa hyvän kannattavuuden johtaville toimijoille kuten Valmet. Automaatiossa Valmetilla on mahdollisuuksia kasvaa sellu- ja paperiteollisuuden ulkopuolella sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Palveluissa ja Automaatiossa kannattavuus on hyvä, ja ne myös sietävät paremmin markkinasuhdanteita. 

5. Tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia uusista kestävistä innovaatioista

Perinteisten liiketoimintojen rinnalla Valmet investoi myös uusiin potentiaalisiin kasvualueisiin, kuten tekstiilikuidut ja 3D-kuitu. Lue aiempi blogikirjoitus Valmetin roolista tekstiiliteollisuudessa täältä.

6. Valmetin kehittämisen perustana ovat myönteiset megatrendit sekä uudistumiseen ja jatkuvaan kehittämiseen tähtäävä strategia 

Kuudes syy sijoittaa Valmetiin itse asiassa tiivistää CMD:n pääviestit:

Valmetin kehittämisen perustana ovat myönteiset megatrendit sekä uudistumiseen ja jatkuvaan kehittämiseen tähtäävä strategia 

Valmet on vahvalla kasvu-uralla ja määritellyt konkreettiset toimenpiteet taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousjohtaja Katri Hokkanen näytti esityksessään, että Valmetin kolme segmenttiä muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden myös taloudellisessa mielessä. Valmetin vuoden 2022 vertailukelpoisesta EBITA:sta (pl. Muut) Palvelut muodosti 41 %, Automaatio 33 % ja Prosessiteknologiat 25 %. Kaikki segmentit ovat kasvaneet merkittävästi Valmetin perustamisesta vuonna 2013.

Katri esitteli toimenpidesuunnitelman Valmetin vertailukelpoisen EBITA-marginaalitavoitteen 12–14 % saavuttamiseksi (alla). Kaikkien segmenttien tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan.

Konkreettiset toimenpiteet vertailukelpoisen EBITA tavoitteen saavuttamiseksi

Valmetin vahva tase mahdollistaa vakaat toiminnot, osingonmaksun sekä kasvun myös yritysostojen kautta. Osingonmaksutavoite on vähintään 50 % nettotuloksesta. Valikoivin yritysostoin Valmetilla on mahdollisuuksia vahvistaa kaikkia segmenttejään, Palveluita, Automaatiota ja Prosessiteknologioita. Yritysostossa on oltava selkeä teollinen logiikka ja synergioita, ja sen pitää edesauttaa Valmetin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Katri päätti esityksensä melko hämmästyttävään tietoon: Kun katsotaan osakkeenomistajan kokonaistuottoa (total shareholder return, TSR) vuodesta 2014 alkaen, Valmet on ollut parempi kuin 90 % eurooppalaisista teollisista yhtiöistä.* Aiempi kehitys ei ole takuu tulevasta, mutta ainakin voi hyvällä syyllä sanoa, että Valmetilla on vahvat näytöt.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaali ja webcast-nauhoite löytyvät täältä.

* Verrattuna EURO STOXX Industrial Goods and Services -indeksin yhtiöihin (indeksin kokoonpano 28.2.2023) ajalla 2.1.2014–28.2.2023. Lähde: Factset.