Valmetin hallitus on päättänyt osakepohjaisista avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta

Valmetin hallitus on päättänyt osakepohjaisista avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 20. joulukuuta 2021 klo 11.00

 

Valmet Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä -suoriteperusteista osakepalkkio-ohjelmaa ja viivästettyä suoriteperusteista osakepalkkio-ohjelmaa -, sekä ehdollista osakepalkkio-ohjelmaa Valmetin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Valmet Oyj:n arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, ohjata avainhenkilöitä yhtiön valittujen strategisten tavoitteiden saavuttamisen suuntaan, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma on suunnattu yhtiön johtoryhmän jäsenille. Valmetin hallitus päättää ennaltamäärätyt ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022–2024 perustuu ESG-indeksiin, jonka ennaltamäärätyt tavoitteet on sidottu Valmetin ilmasto-ohjelman ja kestävän kehityksen agendan toimeenpanoon sekä tavoitteisiin, jotka tukevat yhtiön pitkän tähtäimen strategista ja taloudellista kehitystä. Yhtiön pitkän tähtäimen strategista ja taloudellista kehitystä tukevat tavoitteet ovat Valmetin vertailukelpoinen EBITA-marginaali ja vakaan liiketoiminnan saatujen tilausten kasvu (%). Vakaa liiketoiminta sisältää Palvelut-, Automaatiojärjestelmät- ja Virtauksensäätö-liiketoimintalinjat, edellyttäen, että suunniteltu sulautuminen saatetaan päätökseen. Näissä tavoitteissa on yhden vuoden ansaintajakso jonka aikana palkkiona maksettujen osakkeiden määrä määräytyy ja sitä seuraa kahden vuoden jakso joka määrittää palkkion lopullisen arvon ja jonka aikana osakkeita ei saa siirtää. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022–2024 maksetaan Valmetin osakkeina osittain vuonna 2023 ja osittain vuonna 2025. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

 

Muille avainhenkilöille ja johtajapotentiaaleiksi tunnistetuille henkilöille suunnatussa viivästetyssä suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on yhden vuoden ansaintajakso, joka on vuosi 2022. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ennaltamäärätyt ansaintakriteerit ja tavoitteet, jotka ovat linjassa  suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman tavoitteiden kanssa. Tavoitteet ovat Valmetin vertailukelpoinen EBITA-marginaali ja vakaan liiketoiminnan saatujen tilausten kasvu (%). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022 maksetaan Valmetin osakkeina vuonna 2023. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

 

Viivästetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman yhden vuoden ansaintajaksolta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa siirtää eikä luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde Valmetilla päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

 

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma on suunnattu Valmetin johtoryhmälle, jossa on tällä hetkellä 13 jäsentä. Viivästetty suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma on suunnattu enimmillään 130 henkilölle, joista noin 80 on avainhenkilöitä johtotehtävissä ja noin 50 on johtajapotentiaaleiksi tunnistettuja henkilöitä. Ansaintajaksojen 2022–2024 perusteella näistä kahdesta ohjelmasta maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään noin 326 000 Valmet Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman ja viivästetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman arvioitu kokonaiskustannus ansaintajaksolta 2022–2024 perustuen Valmetin osakkeen tämänhetkiseen arvoon on yhteensä enintään noin 10,8 miljoonaa euroa.

 

Osana kokonaispalkitsemista, esimerkiksi sitouttamistarkoituksiin, hallitus on myös päättänyt käyttää lisäkannustinelementtinä vuodelle 2022 ehdollista osakepalkkio-ohjelmaa, josta voidaan myöntää osakkeita valituille avainhenkilöille. Ehdollisten osakepalkkio-ohjelmien on tarkoitus olla vuosittaisia, mutta kaikki tulevat ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat vaativat erillisen hallituksen hyväksynnän. Vuonna 2022 voidaan ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mahdollisille osallistujille kohdentaa enintään 48 800 osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Pääsääntöisesti sitouttamisjakso näille osakkeille on kolme vuotta, jonka jälkeen mahdolliset osakepalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina. Edellytys ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan perustuvien osakepalkkioiden maksamiselle on, että Valmetin vertailukelpoisen EBITA-tuloksen kynnysarvo ylittyy, ja että osallistujan työsuhde Valmetilla jatkuu palkkion maksupäivään saakka.

 

Sekä suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa että ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa Valmetin johtoryhmän jäsenille annetaan suositus omistaa ja säilyttää omistuksessaan heidän kiinteää bruttomääräistä vuosiansiotaan vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

 

Omien osakkeiden hankkiminen

Valmetin hallitus on kokouksessaan päättänyt käyttää 23. maaliskuuta 2021 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta ostaa yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt aloittaa määräaikaisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita kattamaan osan pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ja ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta aiheutuvista velvoitteista. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 7. helmikuuta 2022 ja lopetetaan viimeistään 25. helmikuuta 2022. Hankittava määrä on enintään 150 000 osaketta, joka tämän tiedotteen päiväystä edeltävän viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna vastaa arvoltaan noin 5,4 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

 

Lisätietoja antaa:
Julia Macharey, henkilöstö- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0022
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Kari Saarinen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

 

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

 

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa. 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

 

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

 

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir ja Instagramissa www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena
 

Henkilötietojen käsittely