Metateesiyksikön pitkälle kehitetyt venttiilit tukevat propeenin tuotannon luotettavuutta

Propeeni on monikäyttöinen perustuote. Sen maailmanlaajuinen kysyntä on kasvanut dramaattisesti viime vuosikymmenten aikana. Propeenin tarjonta ei ole pysynyt kasvavan kysynnän vauhdissa, joten tuottajat etsivät entistä luotettavampia ja tuottavampia propeenin lähteitä.

Tällainen valmistusprosessi on esimerkiksi metateesi: reaktio, jossa lähtöaineina käytetään eteeniä ja butaania ja reaktiotuotteena syntyy polymeerilaatuista propeenia. Alkujaan edulliseksi ja vähäenergiseksi tuotantotavaksi kehitetty metateesi onkin nykyään yksi yleisimmistä valmistusmenetelmistä. Se on erittäin joustava, tehokas ja kannattava menetelmä. Tämä kuitenkin edellyttää luotettavaa ja tehokasta metateesiyksikköä, jonka suunnittelussa ja kunnossapidossa panostetaan tärkeisiin yksityiskohtiin.

Oikeat venttiilit vähentävät riskejä

Metateesiprosessissa tarvitaan useita venttiilejä ja poistoaukkoja, joilla säädellään eri virtojen, kolonnien ja astioiden paineita ja lämpötiloja syklin aikana. Mahdollisten riskien vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että nämä venttiilit toimivat oikein ja luotettavasti.

Esimerkiksi äkillinen paineen tai lämpötilan nousu voi haitata laitteiston toimintaa tai aiheuttaa sen rikkoontumisen. Lisäksi jotkin prosessissa käytettävät aineet ovat helposti syttyviä, mikä lisää vaaratekijöitä entisestään. Uhkana on myös aineiden vuotaminen, joka voi vaarantaa paitsi tuotannon, myös henkilöstön terveyden.

Hyvin suunnitellut ja oikein asennetut venttiilit voivat auttaa ehkäisemään näitä riskejä sekä parantamaan tuotannon tulosta.

Reaktorin syötön sulkuventtiilit

Metateesiyksikössä on monenlaisia venttiilityyppejä, mutta yksi turvallisuuden kannalta kriittisimmistä on reaktorin syötön sulkuventtiili. Sulkuventtiilien on katkaistava reaktorin syöttö välittömästi ongelman ilmetessä.

Nämä aivan lämmittimen vieressä sijaitsevat venttiilit altistuvat jopa 590 °C:n lämpötiloille, mutta silti niiden on toimittava nopeasti ja sulkeuduttava tiiviisti kaikissa tilanteissa.

Näiden erityisolosuhteiden vuoksi on ehdottoman tärkeää, että reaktorin syötön sulkuventtiilit täyttävät seuraavat vaatimukset:
- korkeiden lämpötilojen sieto
- nopea ja tiivis sulkeutuminen
- ehdoton toimintavarmuus, joka säilyy myös pitkän käyttämättömyyden jälkeen.

Kaikki venttiilit ovat tärkeitä

Sulkuventtiilit ovat vain yksi esimerkki. Muissa prosessin vaiheissa tarvitaan venttiilejä, jotka on suunniteltu juuri kyseisiin toimintoihin soveltuviksi. Niiden merkitys on lähes yhtä kriittinen.

Metateesiyksikössä on tavallisesti myös käsittelysäiliöiden vaihtoventtiilejä, polttokaasun säätöventtiilejä, hätäpysäytysventtiilejä sekä paineen poistoventtiilejä, jotka vakauttavat yksikön tilan ylipaineen muodostuessa.

Jos haluat tietää lisää kuhunkin käyttökohteeseen parhaiten soveltuvista venttiileistä, uusimmat käytännössä toimiviksi todetut ratkaisumme on esitelty Propylene via metathesis -applikaatioraportissa

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.