Valmetin teknologia vähentää CO2-päästöjä Britanniassa

30.09.2014

Valmet luovutti RWE Innogy UK:n Markinchin voimalaitokselle uuden biomassakattilan ja savukaasujen puhdistusjärjestelmän heinäkuussa 2014, käyttöönotto- ja koekäyttöjakson jälkeen. Fifessä Skotlannissa sijaitseva lämmön ja sähkön yhteistuotantoon tarkoitettu laitos (CHP) on lajissaan Ison-Britannian suurin. Uusi laitos tuottaa höyryä ja sähköä Tullis Russell -yhtiön paperitehtaalle. Lisäksi ylijäävä sähkö toimitetaan valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Uusi voimalaitos auttaa Tullis Russellia vähentämään fossiilisia päästöjä ja samalla se edistää merkittävästi Skotlannin kunnianhimoisten uusiutuvan energian tavoitteiden toteutumista. Biomassavoimalaitos korvaa paperitehtaan 60 vuotta vanhan kivihiilivoimalan ja vähentää vuositasolla CO2-päästöjä 250 000 tonnia. Lisäksi kaatopaikalle toimitettavan puujätteen ja näin ollen myös niistä siellä syntyvien metaanipäästöjen määrä vähenee, koska Valmetin CYMIC-kattilan pääpolttoaineena käytetään kierrätettyä puujätettä.

Uusi biomassakattila tuottaa Tullis Russellin paperitehtaalle höyryä ja sähköä entistä kestävämmin, tehokkaammin ja luotettavammin.

RWE:n projektisuunnittelun päällikkö Robert Dunk luonnehtii toimitusta seuraavasti: ” CYMIC-kattilan käyttöönotto osana maan suurinta uusiutuvan energian teknologiapakettia on meille RWE:llä iso tapaus. Biomassakattila tuottaa höyryä ja sähköä viereiselle Tullis Russellin paperitehtaalle sekä sähköä valtakunnanverkkoon ja vähentää merkittävästi CO2-päästöjä. Laitoksen onnistunut luovutus on RWE:n ja Valmetin vuonna 2010 alkaneen tiiviin yhteistyön huipentuma ja osoitus Valmetin tiimin sitoutuneesta työstä.”

Moderni, ympäristöystävällinen biovoimalaitos on puhtaampi kuin sen korvaama vanha hiilivoimala. Lisäksi höyrynsyöttöjärjestelmään tehdyt parannukset pienentävät höyrynpuhalluksesta aiheutuvien melupäästöjen todennäköisyyttä.

CHP-laitoksen asennettu kapasiteetti on 50 megawattia sähköä ja se pystyy syöttämään paperinvalmistusprosessiin höyryä maksimissaan 120 tonnia tunnissa. Paperitehdas kuluttaa laitoksen tuottamasta sähköstä noin 14 MW, ja noin 25 MW syötetään Ison-Britannian valtakunnanverkkoon.

Voimalaitos on ollut kaupallisessa käytössä helmikuusta 2014 lähtien, ja koko laitoksen lopullinen luovutus tapahtuu loppuvuodesta 2014.

CHP-laitoksen tontti vastaa neljän jalkapallokentän alaa

Kyseessä on Valmetin neljäs kattilalaitosprojekti Skotlannissa viimeisten 15 vuoden aikana, mikä on selkeä osoitus Valmetin brittiasiakkaiden keskuudessa nauttimasta luottamuksesta. Tällaiset onnistuneet projektireferenssit antavat hyvät lähtökohdat uusille toimituksille sekä Isossa-Britanniassa että muualla maailmassa.

”Projekti oli varsin merkittävä niin kokonsa kuin aikataulunsa puolesta. Mittakaavaa voi havainnollistaa toteamalla, että CHP-laitoksen tontti vastaa neljän jalkapallokentän alaa ja että rakennustöihin kului yli miljoona työtuntia. Koko työmaalla oli enimmillään noin 650 työntekijää, joista noin puolet rakensi itse kattilalaitosta”, kuvailee Valmetin projektipäällikkö Peter Anson.

Valmistelut ja rakennustyöt alkoivat vuonna 2010, ja Valmet aloitti omat työnsä heinäkuussa 2011. Uusi kattila rakennettiin käytössä olevan paperitehtaan tontille, mistä johtuen sen tieltä oli ensin purettava muutamia rakennuksia, vanhimmat vuodelta 1809. Tehtävä ei ollut yksinkertainen, koska uuden laitoksen kohdalla maan alla oli vanhoja kartoittamattomia kaivoskuiluja.

”Projekti oli malliesimerkki kansainvälisestä työmaasta: meillä oli ihmisiä 11 eri maasta. Ison-Britannian työturvallisuusmääräykset ovat tiukat, ja myös asiakas painotti terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, joten asiaan kiinnitettiin erityistä huomiota yhteistyössä RWE:n kanssa. Seuranta oli tarkkaa, ja työmaalla oli enimmillään viisi henkilöä täysiaikaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön (HSE) liittyvissä tehtävissä. Myös paikalliset tiedotusvälineet, poliitikot ja ammattiliitot olivat erittäin kiinnostuneita, sillä kyseessä oli kansallisen NAECI-työehtosopimuksen ykköskategorian projekti. Olimme tiiviisti yhteydessä kaikkiin sidosryhmiin ja toimiva yhteistyö pyrittiin varmistamaan esimerkiksi kuukausittaisilla palavereilla paikallisten ammattiosastojen kanssa”, Peter jatkaa.

Kuva: Tom Goulding, Letsrecycle.com

 

Teknisiä tietoja

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) on erittäin energiatehokasta teknologiaa. Energiaa säästyy jopa 20 % verrattuna lämmön ja sähkön erilliseen tuotantoon. Teknologia vähentää sekä polttoaineen kulutusta, kustannuksia että hiilidioksidipäästöjä.

Markinchin CHP-laitokseen toimitetussa Valmetin CYMIC-kattilassa hyödynnetään luotettavaksi todettua kiertoleijuteknologiaa (CFB). Kapasiteetiltaan 155 MWth:n kattilan polttoaineena käytetään noin 90-prosenttisesti jätepuuta. Loput 10 prosenttia on energiapuuta kestävästi hoidetuista metsistä. Biomassaa tarvitaan noin 400 000 tonnia vuodessa. Uuden teknologian ansiosta laitoksen seisokkiaikaa voidaan entisestään lyhentää.

Valmetin CYMIC-kattilan suurin etu ovat erittäin monipuoliset mahdollisuudet käyttää erilaisia polttoaineita. Suurin osa eri puolille maailmaa asennetusta yli 70 CYMIC-laitoksesta on monipolttoainekattiloita, jotka pystyvät hyödyntämään biomassoja ja fossiilisia polttoaineita joustavasti eri suhteissa. Yhteispoltolla saavutetaan ympäristöystävällisesti hyvä luotettavuus ja käytettävyys. Eri polttoainevaihtoehdot antavat samalla hyvät mahdollisuudet optimoida käyttökustannukset.

Markinchin biomassavoimalaitoksen 75 metriä korkea savupiippu on seudun uusi maamerkki. Voimalaitoksen ja piipun välissä on niin ikään Valmetin toimittama savukaasujen puhdistuslaitteisto, jonka perustana on letkusuodinteknologia. Puhdistusprosessiin kuuluu aktiivihiilisuodatus ja sammutetun kalkin annostelujärjestelmä, jotka yhdessä suodattimien kanssa varmistavat EU-direktiivien ja Skotlannin ympäristöviranomaisten (SEPA) tiukkojen päästörajojen täyttymisen. Päästörajojen noudattamista valvotaan jatkuvatoimisella seurantajärjestelmällä (CEMS).

NAECI-työehtosopimus

Ison-Britannian kansallisilla NAECI-sopimuksilla (National Agreement for the Engineering Construction Industry) sovitaan kattavasti tuntipalkkaisten rakennustyöntekijöiden työehdoista laajoissa teollisuusrakennuskohteissa, mukaan lukien korjaus- ja kunnossapitotyöt ja seisokkityöt. Lisätietoa sopimuksesta.