Tiedote naapurustolle: Tampereen Messukylän R&D Centerin toiminta, laitoksen turvallisuustoimenpiteet ja vaikutukset lähialueille

Laitoksen toiminta

Valmet Technologies Oy:n Energian R&D Center sijaitsee Messukylässä, Etu-hankkion tehdasalueen reunalla. R&D Centerillä kehitetään ja tutkitaan ympäristöystävällisiä energiantuotantoteknologioita, joiden toimittajana Valmet Technologies haluaa olla eturintamassa torjumassa haitallista ilmastokehitystä, edistämässä biopolttoaineiden käyttöä sekä luomassa Suomeen uutta alan liiketoimintaa.

Laitoksella suoritetaan koeajoja leijukerroskattilalla, jonka polttoaineteho on 4 MW. Kattila voidaan muuttaa sekä kiertoleiju-(CFB) että kerrosleijuajoihin (BFB) soveltuvaksi. Koelaitoksella testataan uusien rakenteiden toimivuutta, uusia polttomenetelmiä ja erilaisten polttoaineiden soveltuvuutta polttoon. Laitoksella on tärkeä merkitys Valmet Technologies Oy:n tuotekehityksen sekä polttoprosesseista aiheutuvien päästöjen vähentämisen tutkimuksessa. 

Koelaitoksella on myös 2 MW:n pyrolyysireaktori, jossa kiinteä biomassa muutetaan nopean ja/tai katalyyttisen pyrolyysiprosessin avulla bioöljyksi. Bioöljyn avulla voidaan korvata esimerkiksi raskasta polttoöljyä voimalaitoksissa ja siten vähentää merkittävästi vuosittaisia hiilidioksidi- ja rikkipäästöjä laitoksilla. Pyrolyysin tuotenestettä voidaan myös jalostaa eteenpäin esimerkiksi liikennepolttoaineiksi tai biokemikaaleiksi.

Lisäksi laitoksella on pienempiä polttoaineen sekä savukaasun- ja vedenpuhdistuksen prosessien testaukseen liittyviä laitteita, sekä kylmämallilaitteistoja pienen mittakaavan testeihin.

R&D Centerillä on töissä omaa henkilöstöä noin 5 ja lisäksi tehdasalueella työskentelee päivittäin noin 10 ulkopuolista yhteistyökumppania. Projektikuorman mukaisesti laitoksen henkilöstömäärä vaihtelee hetkittäin.

Valmet Technologies Oy:n Energian R&D Centerillä varastoidaan ja käsitellään syttyviä, syövyttäviä, haitallisia sekä ympäristölle vaarallisia ja vaarattomia kemikaaleja. Kemikaaleja käytetään tutkimustoiminnassa.

Noudatamme toiminnassamme kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 (L 390/2005) ja asetuksen 685/2015 (VNa 685/2015), vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista säädetyn asetuksen 856/2012 (VNa 856/2012) säädöksiä ja määräyksiä sekä Valmetin turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkaa ja vähimmäisturvallisuusvaatimuksia. Valmet Technologies Oy on kemikaalien varastoinnin ja käytön osalta ns. toimintaperiaateasiakirjalaitos, jolle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on myöntänyt luvan. Toiminnalle on myös ELY-keskuksen myöntämä ympäristölupa. Lupaviranomaiset valvovat toiminnan lainsäädännönmukaisuutta säännöllisin tarkastuksin sekä hyväksyvät laajemmat toimintaan liittyvät muutokset etukäteen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tehnyt viimeisimmän tarkastuksen vuonna 2023 (tarkastukset 3 vuoden välein) ja ympäristöviranomainen vuonna 2019 (Valmetin koelaitos kuuluu ELY-keskuksen valvontaluokkaan 4, mikä tarkoittaa määräaikaistarkastuksia 5-10 vuoden välein).

Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa, kuinka mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia, jotta vahingot vältettäisiin tai ne jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Onnettomuusvaarat

Valmet Technologies Oy:n Energian R&D Centerin merkittävin naapurustoon vaikuttava mahdollinen onnettomuusvaara on nestekaasun (propaani) tai pyrolyysin tuotekaasun vuoto ja vuodosta aiheutuva räjähdys tai tulipalo sekä kiinteiden polttoaineiden tai pyrolyysin tuotenesteiden tulipalo laitoksen alueella. Näissä tilanteissa ilmaan saattaa vapautua kaasuja ja/tai tulipalon savukaasuja, jotka voivat aiheuttaa lähialueen asukkaille hetkellisiä ärsytysoireita. Kemikaalien[KJ1]  käsittelyssä tapahtuvat onnettomuustilanteet voivat myös aikaansaada ympäristöön haitallisia päästöjä sekä lämpö- ja painevaikutuksia, jotka rajoittuvat kuitenkin pääasiallisesti mallinnusten perusteella laitoksen alueen sisäpuolelle.

Yrityksen varautuminen onnettomuustilanteita varten

Valmet Technologies Oy:n Energian R&D Center on laatinut sisäisen pelastussuunnitelman, jossa on kuvattu mahdolliset onnettomuustilanteet ja niihin varautuminen sekä määritelty toimenpiteet onnettomuustilanteita varten. Vaarallisimmiksi tunnistetut kohteet on lisäksi varustettu asianmukaisilla valvonta- tai hälytyslaitteistoilla, jotka varoittavat poikkeavista tilanteista ennen suuronnettomuuden syntymistä. Laitteistojen toimivuutta ja kuntoa testataan säännöllisesti.

Alueella työskentelevä henkilöstö ja yhteistyökumppanit perehdytetään laitoksen riskeihin, turvallisiin työmenetelmiin sekä hätätilannekäytäntöihin. Hätätilannetoimintaa harjoitellaan säännöllisesti ja tarvittaessa lisäksi yhteisharjoituksia Pirkanmaan Pelastuslaitoksen kanssa pidetään ajoittain. Haitallisten ympäristöpäästöjen rajoittamiseksi tulipalotilanteessa on lisäksi laadittu sammutusvesien talteenottosuunnitelma TUKESin ohjeistuksen mukaisesti.

Toiminta onnettomuustilanteessa

Nestekaasun vuodon ja siitä aiheutuvan räjähdyksen sekä laitoksen alueella tapahtuvan laajan tulipalon yhteydessä voidaan joutua antamaan suojautumisohjeita laitoksen naapurustolle. Tällaisissa tilanteissa lähialueen asukkaiden ja muiden toimijoiden on syytä noudattaa viranomaisohjeita, pysytellä sisätiloissa sekä sulkea ovet, ikkunat ja ilmanvaihtolaitteet, kunnes he saavat mahdollisia lisäohjeita viranomaisilta.

Lisätietoja antavat

Outi Suolahti
Global HSE Manager
outi.suolahti@valmet.com

Pauliina Kolari
Specialist, HSE
pauliina.kolari@valmet.com


Yhteystiedot
Valmet Technologies Oy
Energy R&D Center

Osuusmyllynkatu 13
33700 Tampere

Tiedote päivitetty: 31.10.2023