Palkitseminen

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennaisen tärkeä keino pätevien hallitusjäsenten ja johtajien sitouttamiseksi Valmetiin. Palkkojen ja palkkioiden on oltava suhteessa yhtiön pitkän aikavälin arvonkehitykseen sekä strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Palkitseminen Valmetissa pohjautuu seuraaviin periaatteisiin:

KANNUSTAMME HUIPPUSUORITUKSEEN

Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa työntekijöitä yksilöinä ja tiimin jäseninä saavuttamaan asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja pyrkimään erinomaiseen suoritukseen. Valmet rakentaa kulttuuria, jossa palkitaan hyvästä suorituksesta. Kaikki työntekijät kuuluvat suorituspalkkioiden tai tulospalkkioiden piiriin, mikä yhdistää palkitsemisen hyvään suoritukseen ja vahvistaa työntekijöiden ja tiimien vastuunottoa.

Avainhenkilöiden sekä toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon osalta pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät ovat keskeinen osa palkitsemista, millä varmistetaan palkitsemisen olevan välittömässä yhteydessä yhtiön taloudelliseen tulokseen ja liiketoimintastrategian toteutukseen. Hallituksen jäsenten palkkioista päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

KILPAILUKYKYINEN PALKITSEMINEN SITOUTTAA OSAAJAT YHTIÖÖN

Valmet määrittää palkitsemisen asianmukaisen tason sisäisten ja ulkoisten vertailukohtien perusteella ja seuraa vastaavassa asemassa olevien työntekijöiden ja johtajien palkitsemista samankaltaisissa yhtiöissä samalla maantieteellisellä alueella. Valmetin tavoitteena ei ole olla markkinajohtaja palkitsemisessa, vaan pitää yhtiön kannalta oikeat osaajat sitoutuneina kilpailukykyisellä palkitsemisella. Valmet määrittää myös toimitusjohtajan ja hallituksen palkitsemisen tason vertailukohtien perusteella.

OIKEUDENMUKAISTA JA VASTUULLISTA PALKITSEMISTA

Valmet pyrkii varmistamaan kaikkien työntekijöiden tasavertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun yhdistämällä palkitsemisen työtehtävään, paikalliseen palkkatasoon sekä yksilön ja/tai tiimin suoritukseen. Valmetin palkitsemisen hyväksymisperiaatteiden mukaisesti palkan ja palkkioiden muutokset vahvistaa aina esimiehen esimies. Näin varmistetaan palkitsemiseen liittyvien päätösten puolueettomuus ja oikeudenmukaisuus.

Vastuullista liiketoimintaa edistetään sitomalla muuttuvia palkanosia määrättyihin vastuullisuusaiheisiin, kuten työterveyteen, työturvallisuuteen ja kestävään toimitusketjuun. Vastuullisuus on tärkeää Valmetin yleisen taloudellisen menestyksen ja osakekurssin kehityksen kannalta ja vaikuttaa siten toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkitsemiseen.

Päätöksentekoprosessi

Kaikki palkitsemiseen liittyvät päätökset edellyttävät hyväksyntää yli seuraavan tason. Toisin sanoen työntekijän palkitseminen on aina hyväksytettävä hänen esimiehensä esimiehellä. Seuraavassa kaaviossa on yhteenveto Valmetin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyvästä päätöksentekoprosessista

Palkitseminen Valmetissa

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti