Valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan ja valvoo valiokuntien toimintaa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle Valmetin taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet yhtiöstä riippumattomien jäsentensä keskuudesta. Enemmistön jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien suorittamiseen riittävä pätevyys. Lisäksi vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta ja tarkastustoimesta.

Tarkastusvaliokunta muun muassa:

 • arvioi Valmetin tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä tilinpäätösperiaatteet, merkittäviin tai poikkeuksellisiin liiketapahtumiin liittyvät laskelmat ja kirjauskäytännöt, johdon ennusteet sekä Valmetin lyhyen aikavälin näkymiin liittyvät kannanotot
 • arvioi lakien, määräysten ja sisäisten ohjeiden noudattamista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta
 • hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmat sekä perehtyy tarkastuskertomuksiin
 • valmistelee riippumattomien tilintarkastajien valintaa, valvoo tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta, arvioi ja käy läpi tilintarkastuskertomukset tilintarkastajien kanssa sekä arvioi tilintarkastuksen laatua ja laajuutta. Lisäksi se arvioi tilintarkastajien riippumattomuutta, erityisesti näiden Valmetille tarjoamien muiden palvelujen mahdollista vaikutusta riippumattomuuteen. Hyväksyy etukäteen ulkopuolisten tilintarkastajien tarjoamat varsinaiseen tilintarkastukseen kuulumattomat palvelut
 • arvioi Valmetin taloudellista raportointia ja raportointimenetelmiä yhteistyössä yhtiön johdon, sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastajan tai muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa
 • käsittelee Valmetin selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • hyväksyy ulkopuolisten tilintarkastuspalvelujen hankintaperiaatteet ja ulkopuolisen tilintarkastajan vuosittaiset tilintarkastuspalkkiot
 • pitää yllä menettelyjä, jotka mahdollistavat kirjanpitoa, sisäistä valvontaa tai sisäistä tarkastusta koskevien valitusten vastaanottamisen ja käsittelemisen sekä työntekijöiden mahdollisten nimettömien ja luottamuksellisten huomautusten tekemisen väärinkäytöksistä, petoksista sekä kirjanpito- tai tilintarkastusasioista.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2023

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Anu Hämäläinen ja Pekka Kemppainen.

 

Tarkastusvaliokunta vuonna 2022

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Pekka Kemppainen ja Täytäntöönpanopäivään saakka Mikael Mäkinen, jonka jälkeen Anu Hämäläinen korvaa Mikael Mäkisen valiokunnan jäsenenä.

 

Tarkastusvaliokunta vuonna 2021

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen.

Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2021, ja jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunnan päähuomio kohdistui uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) toteutukseen ja käyttöönoton etenemiseen, riskinhallintaan, tietoturvallisuuteen, kriittisten projektien hallintaan sekä talousosaston muutosprojektiin. Tarkastusvaliokunta seurasi myös Neles-yritysoston edistymistä.

 

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tehtävät

Vähintään kahdesti vuodessa kokoontuvaan valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja osallistuu kokouksiin lukuun ottamatta kohtia, jolloin käsitellään häntä itseään koskevia asioita.

Valiokunta muun muassa:

 • arvioi ja seuraa Valmetin palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä ja HR-asioihin liittyviä kysymyksiä, kuten osaamisen ja kykyjen kehittämistä ja Valmetin ylemmän johdon seuraajasuunnittelua
 • arvioi toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemisperusteita
 • valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista
 • tekee hallitukselle toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset Valmetin johtoryhmän jäsenten nimittämisestä
 • päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista eduista.

 

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vuonna 2023

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell, Jaakko Eskola ja Monika Maurer.

 

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vuonna 2022

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

 

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vuonna 2021

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

Valiokunta kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa, ja jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia. 

Vuonna 2021 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan päähuomio kohdistui uuden pitkän aikavälin kannustinohjelman toteutuksen jatkamiseen ja ohjelmaan liittyvien ESG-tavoitteiden asettamiseen. Valiokunta jatkoi palkitsemisraportoinnin ja seuraajasuunnittelun kehittämistä.