Hallituksen toiminta

Valmetin hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallituksen jäsenet voidaan valita tai erottaa ainoastaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Hallitus valvoo Valmetin johtamista ja toimintaa. Se myös päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, organisaatioon ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Valmetin hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Valmetin toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin, ja lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Muut Valmetin johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta, lue lisää hallituksen vuosipalkkioista. 

Hallituksen tärkeimmät tehtävät

 • hyväksyä Valmetin pitkän aikavälin tavoitteet ja strategia
 • hyväksyä vuosittain liiketoimintasuunnitelmat ja muut merkittävät toimintasuunnitelmat
 • hyväksyä Valmetin organisaatiorakenne ja kannustinjärjestelmän periaatteet
 • nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtaja
 • seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan
 • varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että välitilinpäätökset ja tilinpäätökset on laadittu asianmukaisesti
 • varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu, tieto ja valvontajärjestelmät kirjanpidon ja varainhoidon valvontaan ja riskienhallintaan
 • tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokous koolle
 • päättää asioista, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, kuten suuret investoinnit, yritysostot ja myynnit sekä päätökset merkittävistä yhteisyrityksistä ja lainasopimuksista
 • hyväksyä Valmetin noudattamat periaatteet kuten hallinnoinnin, riskienhallinnan, talouden valvonnan, rahoituksen, sisäisen tarkastuksen, tietoturvan, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja ympäristöasioiden hoidon periaatteet, tiedonantopolitiikan ja toimintaperiaatteet
 • päättää muista lain mukaan hallituksen vastuulle kuuluvista asioista.

Monimuotoisuusperiaatteet

Hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa yhtiön toimintaa ja toimialaa, jolla yhtiö toimii. Riittävä monimuotoisuus hallitustasolla on olennainen vahvistamaan hallituksen tehokasta ja optimaalista työskentelyä ja hallituksen toimintaa.  

Listayhtiöiden hallinnointikoodi perustelee hallituksen monimuotoisuuden tärkeyden osana yhtiön liiketoiminnan ja kehityksen tukemista. Valmet Oyj tukee täysin tätä suuntausta. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avointa lähestymistapaa innovatiivisiin ideoihin ja myös kykyä tukea ja kyseenalaista yhtiön johtoa. Lisäksi monimuotoisuuden voidaan nähdä edistävän avointa keskustelua, itsenäistä päätöksentekoa ja myös hyvää hallinnointitapaa, yhtiön johdon tehokasta valvontaa sekä seuraajasuunnittelua.

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys määrittelee ne vaatimukset ja ominaisuudet, jotka hallituksen jäsenillä tulee olla. Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

a) yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvistä asioista;

b) vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;

c) konserni- ja taloushallinnosta;

d) strategiasta ja yritysjärjestelyistä;

e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä

f) hyvästä hallinnointitavasta (corporate governance).

Yllä mainittuja vaatimuksia ja ominaisuuksia täydentääkseen, seuraavat hallituksen monimuotoisuuden pääperiaatteet ovat tavoitteena harkittaessa Valmetin hallituksen kokoonpanoa: 

 • monipuolinen ja laaja kokemus ja koulutustausta
 • relevantti ammatillinen tausta, monipuolinen näkemys ja asianmukainen pätevyys
 • teknologinen ja taloudellinen osaaminen ja kokemus, erityisesti liittyen yhtiön toimialaan ja teollisuuteen
 • sukupuolten tasapainoinen edustus
 • laaja ikärakenne
 • kansainvälinen, maantieteellinen ja kulttuurillinen moninaisuus
 • riittävä sitoutuneisuus mitä tulee ajalliseen panostukseen, käytettävissäoloon ja osallistumiseen.

Hallitus vuonna 2020

Valmetin varsinainen yhtiökokous 16.6.2020 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Valmet Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitus vuonna 2019

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21. maaliskuuta 2019. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen jäseninä jatkoivat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani. 

Valmet Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2019. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 98,6 %, ja kukin jäsen osallistui kokouksiin seuraavasti: Mikael Mäkinen (8/8), Aaro Cantell (9/10), Pekka Kemppainen (10/10), Monika Maurer (10/10), Eriikka Söderström (10/10), Tarja Tyni (10/10), Rogério Ziviani (10/10), Bo Risberg 21.3.2019 saakka (2/2)

Hallituksen fokusalue vuonna 2019

Vuonna 2019 hallituksen päähuomio kohdistui edelleen Valmetin pitkän aikavälin strategiaan, strategisiin kasvutekijöihin ja seuraajasuunnitteluun kestävän arvonluonnin varmistamiseksi. 

Hallituksen arviointi

Valmetin hallitus arvioi vuosittain hallituksen ja sen valiokuntien sekä hallituksen jäsenten työtä. Vuonna 2019 suoritettiin vuosina 2016–2018 toteutettujen, ulkopuolisen tahon tukemien arviointien ulkoinen seuranta-arviointi. Hallitus on tarkastellut ja käsitellyt arvioinnin tuloksia sisäisesti, ja tulosten perusteella on myös käyty läpi aiemmin määritellyt kehittämisalueet. Arvioinnin johtopäätöksenä oli, että hallitus koki työssään ja tuloksissaan tapahtuneen parannusta edellisessä arvioinnissa esiin nousseiden keskeisten kysymysten ja haasteiden osalta. 

 

 

Päivitetty; 05.08.2020