Hallituksen toiminta

Valmetin hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallituksen jäsenet voidaan valita tai erottaa ainoastaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Hallitus valvoo Valmetin johtamista ja toimintaa. Se myös päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, organisaatioon ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Valmetin hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Valmetin toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin, ja lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Muut Valmetin johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta, lue lisää hallituksen vuosipalkkioista. 

Hallituksen tärkeimmät tehtävät

 • hyväksyä Valmetin pitkän aikavälin tavoitteet ja strategia
 • hyväksyä vuosittain liiketoimintasuunnitelmat ja muut merkittävät toimintasuunnitelmat
 • hyväksyä Valmetin organisaatiorakenne ja kannustinjärjestelmän periaatteet
 • nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtaja
 • seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan
 • varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että välitilinpäätökset ja tilinpäätökset on laadittu asianmukaisesti
 • varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu, tieto ja valvontajärjestelmät kirjanpidon ja varainhoidon valvontaan ja riskienhallintaan
 • tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokous koolle
 • päättää asioista, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, kuten suuret investoinnit, yritysostot ja myynnit sekä päätökset merkittävistä yhteisyrityksistä ja lainasopimuksista
 • hyväksyä Valmetin noudattamat periaatteet kuten hallinnoinnin, riskienhallinnan, talouden valvonnan, rahoituksen, sisäisen tarkastuksen, tietoturvan, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja ympäristöasioiden hoidon periaatteet, tiedonantopolitiikan ja toimintaperiaatteet
 • päättää muista lain mukaan hallituksen vastuulle kuuluvista asioista.

Monimuotoisuusperiaatteet

Hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa yhtiön toimintaa ja toimialaa, jolla yhtiö toimii. Riittävä monimuotoisuus hallitustasolla on olennainen vahvistamaan hallituksen tehokasta ja optimaalista työskentelyä ja hallituksen toimintaa.  

Listayhtiöiden hallinnointikoodi perustelee hallituksen monimuotoisuuden tärkeyden osana yhtiön liiketoiminnan ja kehityksen tukemista. Valmet Oyj tukee täysin tätä suuntausta. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avointa lähestymistapaa innovatiivisiin ideoihin ja myös kykyä tukea ja kyseenalaista yhtiön johtoa. Lisäksi monimuotoisuuden voidaan nähdä edistävän avointa keskustelua, itsenäistä päätöksentekoa ja myös hyvää hallinnointitapaa, yhtiön johdon tehokasta valvontaa sekä seuraajasuunnittelua.

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys määrittelee ne vaatimukset ja ominaisuudet, jotka hallituksen jäsenillä tulee olla. Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

a) yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvistä asioista;

b) vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;

c) konserni- ja taloushallinnosta;

d) strategiasta ja yritysjärjestelyistä;

e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä

f) hyvästä hallinnointitavasta (corporate governance).

Yllä mainittuja vaatimuksia ja ominaisuuksia täydentääkseen, seuraavat hallituksen monimuotoisuuden pääperiaatteet ovat tavoitteena harkittaessa Valmetin hallituksen kokoonpanoa: 

 • monipuolinen ja laaja kokemus ja koulutustausta
 • relevantti ammatillinen tausta, monipuolinen näkemys ja asianmukainen pätevyys
 • teknologinen ja taloudellinen osaaminen ja kokemus, erityisesti liittyen yhtiön toimialaan ja teollisuuteen
 • sukupuolten tasapainoinen edustus
 • laaja ikärakenne
 • kansainvälinen, maantieteellinen ja kulttuurillinen moninaisuus
 • riittävä sitoutuneisuus mitä tulee ajalliseen panostukseen, käytettävissäoloon ja osallistumiseen.

Hallitus vuonna 2018

Valmetin varsinainen yhtiökokous 21.3.2018 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risbergin ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Monika Maurer ja Pekka Kemppainen. Hallituksen jäseninä jatkavat Rogério Ziviani, Tarja Tyni ja Eriikka Söderström. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan kaikki valitut hallituksen jäsenet riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Aaro Cantellia, joka arvioitiin riippumattomaksi yhtiöstä ja ei-riippumattomaksi yhdestä merkittävästä osakkeenomistajasta koodin suosituksen mukaisesti.

Hallitus vuonna 2017

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risbergin ja varapuheenjohtajaksi Jouko Karvisen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Eriikka Söderström. Hallituksen jäseninä jatkoivat Lone Fønss Schrøder, Rogério Ziviani, Aaro Cantell ja Tarja Tyni. Valmetin henkilöstön edustaja Eija Lahti-Jäntti osallistui kutsuttuna asiantuntijana Valmet Oyj:n hallituksen kokouksiin.

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan kaikki valitut hallituksen jäsenet riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Aaro Cantellia, joka arvioitiin riippumattomaksi yhtiöstä ja ei-riippumattomaksi yhdestä merkittävästä osakkeenomistajasta koodin suosituksen mukaisesti. Päätoimisena hallitusammattilaisena toimiva Mikael von Frenckell (s. 1947) toimi hallituksen varapuheenjohtajana yhtiökokoukseen 2017 saakka. Cevian Capitalin osakas Friederike Helfer (s. 1976) toimi hallituksen jäsenenä yhtiökokoukseen 2017 saakka.

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuonna 2017. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 95,2 %, ja kukin jäsen osallistui kokouksiin seuraavasti: Bo Risberg (9/9), Mikael von Frenckell (2/2), Jouko Karvinen (9/9), Lone Fønss Schrøder (6/9), Friederike Helfer (2/2), Rogério Ziviani (9/9), Aaro Cantell (9/9), Eriikka Söderström (7/7), Tarja Tyni (9/9) ja Eija Lahti-Jäntti (9/9).

Hallituksen fokusalue vuonna 2017

Vuonna 2017 hallituksen päähuomio kohdistui Valmetin pitkän aikavälin strategiaan ja seuraajasuunnitteluun kestävän arvonluonnin varmistamiseksi.

Hallituksen arviointi

Valmetin hallitus on arvioinut vuosittain hallituksen ja sen valiokuntien sekä hallituksen jäsenten työtä. Vuonna 2017 suoritettiin vuonna 2016 toteutetun ulkopuolisen tahon tukeman arvioinnin ulkoinen seuranta-arviointi. Arvioinnin johtopäätöksenä oli, että hallitus koki työssään ja tuloksissaan tapahtuneen parannusta vuoden 2016 arvioinnissa esiin
nousseiden keskeisten kysymysten osalta.