Hallituksen toiminta

Valmetin hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallituksen jäsenet voidaan valita tai erottaa ainoastaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Hallitus valvoo Valmetin johtamista ja toimintaa. Se myös päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, organisaatioon ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Valmetin hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Valmetin toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin, ja lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Muut Valmetin johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta, lue lisää hallituksen vuosipalkkioista. 

Hallituksen tärkeimmät tehtävät

 • hyväksyä Valmetin pitkän aikavälin tavoitteet ja strategia
 • hyväksyä vuosittain liiketoimintasuunnitelmat ja muut merkittävät toimintasuunnitelmat
 • hyväksyä Valmetin organisaatiorakenne ja kannustinjärjestelmän periaatteet
 • nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtaja
 • seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan
 • varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että välitilinpäätökset ja tilinpäätökset on laadittu asianmukaisesti
 • varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu, tieto ja valvontajärjestelmät kirjanpidon ja varainhoidon valvontaan ja riskienhallintaan
 • hyväksyä yhtiön normaaliin liiketoimintaan kuulumattomat lähipiiriliiketoimet, joita ei toteuteta tavanomaisin markkinaehdoin
 • tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokous koolle
 • päättää asioista, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, kuten suuret investoinnit, yritysostot ja myynnit sekä päätökset merkittävistä yhteisyrityksistä ja lainasopimuksista
 • hyväksyä Valmetin noudattamat periaatteet, kuten hallinnoinnin, riskienhallinnan, talouden valvonnan, rahoituksen, sisäisen tarkastuksen, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja ympäristöasioiden hoidon periaatteet, toimintaperiaatteet, tiedonantopolitiikka ja lähipiiriliiketoimet
 • arvioida vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan
 • päättää muista lain mukaan hallituksen vastuulle kuuluvista asioista.

Monimuotoisuusperiaatteet

Hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa yhtiön toimintaa ja toimialaa, jolla yhtiö toimii. Riittävä monimuotoisuus hallitustasolla on olennainen vahvistamaan hallituksen tehokasta ja optimaalista työskentelyä ja hallituksen toimintaa.  

Listayhtiöiden hallinnointikoodi perustelee hallituksen monimuotoisuuden tärkeyden osana yhtiön liiketoiminnan ja kehityksen tukemista. Valmet Oyj tukee täysin tätä suuntausta. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avointa lähestymistapaa innovatiivisiin ideoihin ja myös kykyä tukea ja kyseenalaista yhtiön johtoa. Lisäksi monimuotoisuuden voidaan nähdä edistävän avointa keskustelua, itsenäistä päätöksentekoa ja myös hyvää hallinnointitapaa, yhtiön johdon tehokasta valvontaa sekä seuraajasuunnittelua.

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys määrittelee ne vaatimukset ja ominaisuudet, jotka hallituksen jäsenillä tulee olla. Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

a) yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvistä asioista;

b) vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;

c) konserni- ja taloushallinnosta;

d) strategiasta ja yritysjärjestelyistä;

e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä

f) hyvästä hallinnointitavasta (corporate governance).

Yllä mainittuja vaatimuksia ja ominaisuuksia täydentääkseen, seuraavat hallituksen monimuotoisuuden pääperiaatteet ovat tavoitteena harkittaessa Valmetin hallituksen kokoonpanoa: 

 • monipuolinen ja laaja kokemus ja koulutustausta
 • relevantti ammatillinen tausta, monipuolinen näkemys ja asianmukainen pätevyys
 • teknologinen ja taloudellinen osaaminen ja kokemus, erityisesti liittyen yhtiön toimialaan ja teollisuuteen
 • sukupuolten tasapainoinen edustus
 • laaja ikärakenne
 • kansainvälinen, maantieteellinen ja kulttuurillinen moninaisuus
 • riittävä sitoutuneisuus mitä tulee ajalliseen panostukseen, käytettävissäoloon ja osallistumiseen.

Hallitus vuonna 2023

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Eskolan. Hallituksen jäseninä jatkavat Aaro Cantell, Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer ja Eriikka Söderström. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallitus vuonna 2022

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdollisesti kahdeksan (8), kuitenkin siten, että ennen Valmetin ja Neles Oyj:n (”Neles”) sulautumisen täytäntöönpanon täytäntöönpanopäivää (”Täytäntöönpanopäivä”) hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen ja Eriikka Söderström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Jaakko Eskola ja Anu Hämäläinen valitaan ehdollisesti uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä. Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell hallituksen varapuheenjohtajaksi Täytäntöönpanopäivään asti, josta päivästä alkaen Jaakko Eskola toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Hallitus vuonna 2021

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani. Per Lindberg valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Valmet Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallituksen fokusalue vuonna 2021

Vuonna 2021 hallituksen päähuomio kohdistui Valmetin pitkän aikavälin strategian sekä seuraajasuunnitteluprosessin kestävän arvonluonnin varmistamiseen. Lisäksi hallitus on keskittynyt Valmetin ja Neleksen sulautumisen ja integraation suunnitteluun. 

Hallituksen arviointi

Valmetin hallitus arvioi vuosittain hallituksen ja sen valiokuntien sekä hallituksen jäsenten työtä. Vuonna 2021 suoritettiin edellisten vuosien tapaan hallituksen toiminnan ulkoinen arviointi. Hallitus on tarkastellut ja käsitellyt arvioinnin tuloksia sisäisesti, ja tulosten perusteella on myös käyty läpi aiemmin määritellyt kehittämisalueet. Arvioinnin johtopäätöksenä oli, että hallitus koki työssään ja hallituksen yhteistyökulttuurissa tapahtuneen parannusta ja että edellisessä arvioinnissa esiin nousseiden keskeisten kysymysten ja haasteiden osalta oli tapahtunut hyvää kehitystä.