Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Valmetin toimintaan vaikuttavat erilaiset strategiset ja toiminnalliset riskit sekä rahoitus- ja vahinkoriskit. Valmet pyrkii hyödyntämään tarjoutuvia mahdollisuuksia ja rajaamaan uhkatekijöiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien arvioinnilla on keskeinen rooli riskienhallinnassa. Mikäli uhat realisoituisivat, niillä saattaisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Valmetin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen, tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon.

Maailmantalouteen ja markkinoihin liittyvät uhat

Maailmantalouden epävarmuudella yhdistettynä valuuttakurssivaihteluihin ja kiristyvään rahoitusmarkkinasäätelyyn voi olla negatiivinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen pankeilta ja pääomamarkkinoilta, mikä saattaa vähentää Valmetin asiakkaiden investointihalukkuutta. Valmet arvioi, että vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-segmentit) suuri osuus sekä maantieteellinen hajautus pienentävät markkinaepävarmuuksien mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.

Maailmantalouden kasvun heikentymisellä saattaisi olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin tai tilauskannassa oleviin projekteihin. Joidenkin projektien toteuttamista saatetaan lykätä, tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Projekteissa, joissa on pitkä toimitusaika, asiakasennakoiden määrä on aluksi yleensä 10 -30 prosenttia projektin arvosta, ja asiakkaat maksavat suorituksia projektin etenemisen mukaisesti. Tämä pienentää merkittävästi Valmetin projekteihin liittyviä riskejä ja rahoitustarpeita. Valmet arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Valmet ei pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja. Jos talouskasvu hidastuu merkittävästi, Valmetin tuotteiden markkinat voivat kutistua, mikä voi johtaa muun muassa hintakilpailun kiristymiseen.

Projektiliiketoiminnan riskit

Merkittävä osa Valmetin liiketoiminnasta on projektiliiketoimintaa. Erityisesti selluliiketoiminnassa projektit voivat olla kooltaan suuria, ja siten projektikohtaisten riskien hallinta on tärkeää. Keskeisiä projekteihin liittyviä riskejä ovat kustannusten arviointiin, aikatauluun, projektiriskin hallintaan, laatuun, suorituskykyyn ja materiaalinhallintaan liittyvät riskit. Vähintään kaikille merkittäville projekteille tehdään riskianalyysi tarjousvaiheen aikana. Uhkien ja mahdollisuuksien arviointi jatkuu projektin toteutusvaiheessa. Riskienhallinta perustuu huolelliseen suunnitteluun sekä jatkuvaan, systemaattiseen seurantaan ja arviointiin. Projektiriskejä hallitaan parantamalla ja kehittämällä projektinhallintaprosessia ja siihen liittyviä järjestelmiä jatkuvasti.

Ukrainan sota

Vuonna 2014 alkanut Venäjän ja Ukrainan välinen, tiettyjä Itä-Ukrainan osia koskeva konflikti laajeni helmikuussa 2022 Venäjän hyökkäykseksi Ukrainaan. Tämä aiheuttaa merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä markkinoille, ja vaikuttaa taloudelliseen ympäristöön ja finanssimarkkinoihin koko maailmassa.

Valmet on arvioinut Ukrainan tilanteen pitkäaikaisia vaikutuksia sekä käynyt läpi keskeisiä sopimusvelvoitteita ja projektiaikatauluja ja tunnistanut Venäjälle toimitettavien projektien riskejä.  Arviointiin perustuen Valmet on tunnistanut projekteja, jotka eivät täytä asiakassopimuksen kriteerejä liikevaihdon tulouttamisen näkökulmasta, ja on siten peruuttanut noin 70 miljoonaa euroa tilauskannastaan 31. maaliskuuta 2022. Lukuun ottamatta Valmetin tilauskantaan tehtyä peruutusta Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan ei ole ollut merkittävää vaikutusta Valmetin tulokseen, taloudelliseen asemaan eikä taloudelliseen raportointiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2022.

Valmetilla oli keväällä 2022 Venäjällä yhteensä noin 140 työntekijää, jotka toimivat pääasiassa myynnin, suunnittelun, huollon ja taloushallinnon tehtävissä. Valmetilla ei ole tuotantoa Venäjällä. Venäjän osuus oli noin 2 % Valmetin liikevaihdosta ja 0,1 % hankinnoista vuonna 2021. Venäjällä ei tulla toteuttamaan uusia myyntiprojekteja eikä tekemään uusia hankintoja.

Jos sota pitkittyy tai geopoliittiset jännitteet kasvavat edelleen, niillä voi olla lisää haitallisia vaikutuksia Valmetin toimintaan, asiakkaiden investointiaktiivisuuteen, projektitoimituksiin, komponenttien saatavuuteen ja hintoihin, toimitusketjuun sekä Valmetin ja sen asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen.

Valmet on perustanut poikkeustilanteiden hallintaryhmän (Incident Management Team, IMT) seuraamaan tilannetta ja hallitsemaan toimenpiteitä, joilla vastataan sodan yhtiön toiminnalle aiheuttamiin vaikutuksiin. Lisäksi ylin johto ja monet tukifunktiot, kuten HSE, lakiasiat, hankinta, HR ja IT, arvioivat aktiivisesti tilannetta ja tekevät tarvittavia päätöksiä. Valmet noudattaa kaikkia pakotteita ja vientimääräyksiä , joilla on vaikutusta liiketoimintaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä, ja seuraa tilanteen kehittymistä tarkasti. Valmet jatkaa Venäjän liiketoimintojen tarkastelua ottaen huomioon paikallisen lainsäädännön, työntekijöidemme turvallisuuden ja vetäytymissuunnitelmansa toteuttamisen. Valmet tulee vetäytymään Venäjältä kokonaan ja jatkaa vetäytymisen vaiheittaista toteuttamista sitä mukaa, kun toteuttamisen vaihtoehtojen tarkastelu on saatettu kaikilta osin loppuun.

COVID-19-pandemia

Riippuen siitä, miten hyvin COVID-19-pandemia onnistutaan tukahduttamaan, ja mikäli tilanne edelleen pitkittyy, se voi aiheuttaa lisää haitallisia vaikutuksia Valmetin toimintoihin, asiakkaiden investointiaktiviteettiin, projektitoimituksiin, toimitusketjuun sekä Valmetin ja sen asiakkaiden rahoituksen saantiin.

Epidemioiden puhkeaminen ja mahdolliset muut pandemiat tulevat olemaan riski Valmetin toiminnoille myös COVID-19:n jälkeen. Pandemioilla voi olla vaikutusta toimitusketjuun ja liiketoimintaan, koska ne lisäävät keskeytysten todennäköisyyttä. Valmetilla on toimintaa ympäri maailman, globaali asiakaskunta, ja toimittajamme toimivat useissa maissa. Tämä lieventää yksittäisessä maassa tai projektissa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden Valmetille aiheuttamia kokonaisvaikutuksia.

Valmetilla on tällä hetkellä vahva tilauskanta, tase ja maksukyky, joustava organisaatio sekä jäsentynyt tapa toimia muuttuvissa olosuhteissa. Ne auttavat Valmetia lievittämään COVID-19:n ja muiden pandemioiden aiheuttamia maailmanlaajuisia haasteita. Valmetilla on myös globaali poikkeustilanteiden hallintatiimi (Incident Management Team, IMT) sekä alueelliset rakenteet poikkeustilanteiden hallintaan, jotka ohjaavat Valmetin toimenpiteitä pandemiatilanteessa.

 

Lue lisää riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä Valmetin Tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta.

 

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinta

Lisää tietoa Valmetin rahoitusriskien hallinnasta.

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Lisää tietoa Valmetin riskienhallinnasta ja riskiprofiilista.

Kestävän kehityksen riskit ja mahdollisuudet

Kestävän kehityksen riskit ja mahdollisuudet

Lisää tietoa kestävän kehityksen riskeistä ja mahdollisuuksista.

Päivitetty; 22.06.2022