Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Valmetin toimintaan vaikuttavat erilaiset strategiset ja toiminnalliset riskit sekä rahoitus- ja vahinkoriskit. Valmet pyrkii hyödyntämään tarjoutuvia mahdollisuuksia ja rajaamaan uhkatekijöiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien arvioinnilla on keskeinen rooli riskienhallinnassa. Mikäli uhat realisoituisivat, niillä saattaisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Valmetin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen, tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon.

Maailmantalouteen ja markkinoihin liittyvät uhat

Maailmantalouden epävarmuudella yhdistettynä valuuttakurssivaihteluihin ja kiristyvään rahoitusmarkkinasäätelyyn voi olla negatiivinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen pankeilta ja pääomamarkkinoilta, mikä saattaa vähentää Valmetin asiakkaiden investointihalukkuutta. Valmet arvioi, että vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-segmentit) suuri osuus sekä maantieteellinen hajautus pienentävät markkinaepävarmuuksien mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.

Maailmantalouden kasvun heikentymisellä saattaisi olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin tai tilauskannassa oleviin projekteihin. Joidenkin projektien toteuttamista saatetaan lykätä, tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Projekteissa, joissa on pitkä toimitusaika, asiakasennakoiden määrä on aluksi yleensä 10 -30 prosenttia projektin arvosta, ja asiakkaat maksavat suorituksia projektin etenemisen mukaisesti. Tämä pienentää merkittävästi Valmetin projekteihin liittyviä riskejä ja rahoitustarpeita. Valmet arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Valmet ei pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja. Jos talouskasvu hidastuu merkittävästi, Valmetin tuotteiden markkinat voivat kutistua, mikä voi johtaa muun muassa hintakilpailun kiristymiseen.

Myös viranomaissääntelyn ja lainsäädännön muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla vaikutuksia, erityisesti energialiiketoimintaan ja datan käyttöön.

Suuret vaihtelut energian hinnoissa voivat vaikuttaa maailmantalouteen. Nämä vaihtelut voivat myös vaikuttaa Valmetiin ja sen asiakkaisiin.

Jos globaalit haasteet komponenttien saatavuudessa ja logistiikassa jatkuvat, niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia Valmetin liiketoimintaan.

Henkilöstökulujen muutokset sekä raaka-aineiden ja komponenttien hinnanmuutokset voivat vaikuttaa Valmetin kannattavuuteen. Raaka-aineiden ja komponenttien kustannusinflaatio on ollut korkealla tasolla, ja palkkainflaatio jatkuu. Valmetin tavoitteena on kompensoida tätä tuottavuuden kasvulla ja hinnankorotuksilla. On kuitenkin mahdollista, että kiristynyt kilpailutilanne joissakin tuoteryhmissä hankaloittaa kasvaneiden kustannusten siirtämistä
tuotteiden hintoihin. Toisaalta osa Valmetin asiakkaista on raaka-aineiden tuottajia, joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistuvat raaka-ainehinnat voivat parantaa ja laskevat raaka-ainehinnat heikentää.

Projektiliiketoiminnan riskien hallinta tärkeää

Merkittävä osa Valmetin liiketoiminnasta on projektiliiketoimintaa. Erityisesti selluliiketoiminnassa projektit voivat olla kooltaan suuria, ja siten projektikohtaisten riskien hallinta on tärkeää. Keskeisiä projekteihin liittyviä riskejä ovat kustannusten arviointiin, aikatauluun, projektiriskin hallintaan, laatuun, suorituskykyyn ja materiaalinhallintaan liittyvät riskit. Vähintään kaikille merkittäville projekteille tehdään riskianalyysi tarjousvaiheen aikana. Uhkien ja mahdollisuuksien arviointi jatkuu projektin toteutusvaiheessa. Riskienhallinta perustuu huolelliseen suunnitteluun sekä jatkuvaan, systemaattiseen seurantaan ja arviointiin. Projektiriskejä hallitaan parantamalla ja kehittämällä projektinhallintaprosessia ja siihen liittyviä järjestelmiä jatkuvasti.

Rahoituksen saatavuus olennaista

Valmetin toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää riittävää saatavissa olevaa rahoitusta
kaikissa olosuhteissa. Valmet arvioi likvidien rahavarojensa ja luottolimiittisitoumustensa
riittävän välittömän maksuvalmiuden turvaamiseen ja rahoituksen joustavuuden
varmistamiseen. Valmetin pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,3
vuotta (ilman vuokrasopimusvelkoja). Lainajärjestelyt sisältävät tavanomaisia kovenantteja,
jotka Valmet täyttää selvästi katsauskauden lopussa.

Covid-19 ja muut pandemiat

Pandemioiden puhkeaminen ja pitkittyneet pandemiat voivat aiheuttaa lisää haitallisia
vaikutuksia Valmetin toimintoihin, asiakkaiden investointiaktiviteettiin, projektitoimituksiin,
toimitusketjuun sekä Valmetin ja sen asiakkaiden rahoituksen saantiin. Epidemioiden
puhkeaminen ja mahdolliset muut pandemiat tulevat olemaan riski Valmetin toiminnoille myös
COVID-19:n jälkeen. Pandemioilla voi olla vaikutusta toimitusketjuun ja liiketoimintaan, koska
ne lisäävät keskeytysten todennäköisyyttä. Valmetilla on toimintaa ympäri maailman, globaali
asiakaskunta, ja toimittajamme toimivat useissa maissa. Tämä lieventää yksittäisessä maassa
tai projektissa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden Valmetille aiheuttamia kokonaisvaikutuksia.

Valmetilla on tällä hetkellä vahva tilauskanta, tase ja maksukyky, joustava organisaatio sekä
jäsentynyt tapa toimia muuttuvissa olosuhteissa. Ne auttavat Valmetia lievittämään
COVID-19:n ja muiden pandemioiden aiheuttamia maailmanlaajuisia haasteita. Valmetilla on
myös globaali poikkeustilanteiden hallintaryhmä (Incident Management Team, IMT) sekä
alueelliset rakenteet poikkeustilanteiden hallintaan, ja ne ohjaavat Valmetin toimenpiteitä
pandemiatilanteessa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Vuonna 2014 alkanut Venäjän ja Ukrainan välinen, tiettyjä Itä-Ukrainan osia koskeva konflikti laajeni helmikuussa 2022 Venäjän hyökkäykseksi Ukrainaan. Tämä aiheuttaa merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä markkinoille, ja vaikuttaa talousympäristöön ja finanssimarkkinoihin koko maailmassa.

Venäjän hyökkäyksen takia Valmet on arvioinut Ukrainan tilanteen pitkäaikaisia vaikutuksia sekä käynyt läpi keskeisiä sopimusvelvoitteita ja projektiaikatauluja ja tunnistanut Venäjälle toimitettavien projektien riskejä. Arvioinnin perusteella Valmet tunnisti projekteja, jotka eivät liikevaihdon tulouttamisen näkökulmasta täytä asiakassopimuksen kriteerejä, ja siten peruutti noin 80 miljoonaa euroa tilauskannastaan vuoden 2022 aikana. Valmet kirjasi vuoden 2022 aikana uudelleenjärjestelyistä, varojen arvonalentumisista ja muista poikkeuksellisista tekijöistä johtuen noin 20 miljoonaa euroa kuluja, jotka aiheutuivat Valmetin päätöksestä vetäytyä Venäjältä. Nämä kustannukset on raportoitu hankinnan ja valmistuksen kustannuksina, myynnin ja hallinnon yleiskustannuksina ja liiketoiminnan muina kuluina. Ne on raportoitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, eivätkä ne siten vaikuta vertailukelpoiseen EBITA:an.

Vuoden 2022 lopussa Valmetilla oli Venäjällä yhteensä noin 30 työntekijää, jotka toimivat pääasiassa hallinnon, suunnittelun ja huollon tehtävissä. Valmetilla ei ole tuotantoa Venäjällä. Venäjän osuus oli noin 2 % Valmetin liikevaihdosta ja 0,1% hankinnoista vuonna 2021. Venäjällä ei tulla toteuttamaan uusia myyntiprojekteja eikä tekemään uusia hankintoja.

Jos sota pitkittyy tai geopoliittiset jännitteet kasvavat edelleen, niillä voi olla lisää haitallisia vaikutuksia Valmetin toimintaan, asiakkaiden investointiaktiivisuuteen, projektitoimituksiin, komponenttien saatavuuteen ja hintoihin, toimitusketjuun sekä Valmetin ja sen asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen.

Valmet on perustanut poikkeustilanteiden hallintaryhmän (Incident Management Team, IMT) seuraamaan tilannetta ja hallitsemaan toimenpiteitä, joilla vastataan sodan yhtiön toiminnalle aiheuttamiin vaikutuksiin. Lisäksi ylin johto ja monet tukifunktiot, kuten HSE, lakiasiat, hankinta, HR ja IT, arvioivat aktiivisesti tilannetta ja tekevät tarvittavia päätöksiä. Valmet noudattaa kaikkia pakotteita ja vientimääräyksiä , joilla on vaikutusta liiketoimintaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä, ja seuraa tilanteen kehittymistä tarkasti. Valmet jatkaa Venäjän liiketoimintojen tarkastelua ottaen huomioon paikallisen lainsäädännön, työntekijöidemme turvallisuuden ja vetäytymissuunnitelmansa toteuttamisen. Valmet tulee vetäytymään Venäjältä kokonaan ja jatkaa vetäytymisen vaiheittaista toteuttamista sitä mukaa, kun toteuttamisen vaihtoehtojen tarkastelu on saatettu kaikilta osin loppuun.

 

Lue lisää riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä Valmetin vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta.

Rahoitusriskien hallinta

Lisää tietoa Valmetin rahoitusriskien hallinnasta.
Lue lisää

Riskienhallinta

Lisää tietoa Valmetin riskienhallinnasta ja riskiprofiilista.
Lue lisää

Kestävän kehityksen riskit ja mahdollisuudet

Lisää tietoa kestävän kehityksen riskeistä ja mahdollisuuksista.
Lue lisää