Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Valmetin toimintaan vaikuttavat erilaiset strategiset ja toiminnalliset riskit sekä rahoitus- ja vahinkoriskit. Valmet pyrkii hyödyntämään tarjoutuvia mahdollisuuksia ja rajaamaan uhkatekijöiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien arvioinnilla on keskeinen rooli riskienhallinnassa. Mikäli uhat kävisivät toteen, niillä saattaisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Valmetin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen, tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon.

Maailmantalouteen ja markkinoihin liittyvät uhat

Maailmantalouden epävarmuudella yhdistettynä valuuttakurssivaihteluihin ja kiristyvään rahoitusmarkkinasäätelyyn voi olla negatiivinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen pankeilta ja pääomamarkkinoilta, mikä saattaa vähentää Valmetin asiakkaiden investointihalukkuutta. Valmet arvioi, että vakaan liiketoiminnan (Palvelut ja Automaatio) suuri osuus sekä maantieteellinen hajautus pienentävät markkinaepävarmuuksien mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.

Maailmantalouden kasvun heikentymisellä saattaisi olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin tai tilauskannassa oleviin projekteihin. Joidenkin projektien toteuttamista saatetaan lykätä, tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Projekteissa, joissa on pitkä toimitusaika, asiakasennakoiden määrä on aluksi yleensä 10–30 prosenttia projektin arvosta, ja asiakkaat maksavat suorituksia projektin etenemisen mukaisesti. Tämä pienentää merkittävästi Valmetin projekteihin liittyviä riskejä ja rahoitustarpeita. Valmet arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Valmet ei pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja. Jos talouskasvu hidastuu merkittävästi, Valmetin tuotteiden markkinat voivat kutistua, mikä voi johtaa muun muassa hintakilpailun kiristymiseen.

Projektiliiketoiminnan riskit

Merkittävä osa Valmetin liiketoiminnasta on projektiliiketoimintaa. Erityisesti selluliiketoiminnassa projektit voivat olla kooltaan suuria, ja siten projektikohtaisten riskien hallinta on tärkeää. Keskeisiä projekteihin liittyviä riskejä ovat kustannusten arviointiin, aikatauluun, projektiriskin hallintaan, laatuun, suorituskykyyn ja materiaalinhallintaan liittyvät riskit. Vähintään kaikille merkittäville projekteille tehdään riskianalyysi tarjousvaiheen aikana. Uhkien ja mahdollisuuksien arviointi jatkuu projektin toteutusvaiheessa. Riskienhallinta perustuu huolelliseen suunnitteluun sekä jatkuvaan, systemaattiseen seurantaan ja arviointiin. Projektiriskejä hallitaan parantamalla ja kehittämällä projektinhallintaprosessia ja siihen liittyviä järjestelmiä jatkuvasti.

COVID-19-pandemia

Riippuen siitä, miten hyvin COVID-19-pandemia onnistutaan tukahduttamaan ja mikäli tilanne edelleen pitkittyy, se voi aiheuttaa lisää haitallisia vaikutuksia Valmetin toimintoihin, asiakkaiden investointiaktiviteettiin, projektitoimituksiin, alihankintaketjuun sekä Valmetin ja sen asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen. Valmetilla on tällä hetkellä suuri tilauskanta, vahva tase ja maksukyky, joustava organisaatio sekä jäsentynyt tapa toimia muuttuvissa olosuhteissa. Tämä auttaa Valmetia lievittämään COVID-19:stä aiheutuvia globaaleja haasteita.

 

Lue lisää riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä Valmetin Osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuu 2021

 

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinta

Lisää tietoa Valmetin rahoitusriskien hallinnasta.

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Lisää tietoa Valmetin riskienhallinnasta ja riskiprofiilista.

Kestävän kehityksen riskit ja mahdollisuudet

Kestävän kehityksen riskit ja mahdollisuudet

Lisää tietoa kestävän kehityksen riskeistä ja mahdollisuuksista.

Päivitetty; 22.04.2021