Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Valmetin toimintaan vaikuttavat erilaiset strategiset ja toiminnalliset riskit sekä rahoitus- ja vahinkoriskit. Valmet pyrkii hyödyntämään tarjoutuvia mahdollisuuksia ja rajaamaan uhkatekijöiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien arvioinnilla on keskeinen asema riskienhallinnassa. Mikäli uhat kävisivät toteen, niillä saattaisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Valmetin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen, tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon.

Maailmantalouteen ja markkinoihin liittyvät uhat

Maailmantalouden epävarmuudella yhdistettynä valuuttakurssivaihteluihin, nouseviin korkoihin ja kiristyvään rahoitusmarkkinasäätelyyn voi olla negatiivinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen ja hintaan pankeilta ja pääomamarkkinoilta, mikä saattaa vähentää Valmetin asiakkaiden investointihalukkuutta. Valmet arvioi, että vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-segmentit) suuri osuus sekä maantieteellinen hajautus pienentävät markkinaepävarmuuksien mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.

Maailmantalouden kasvun heikentymisellä saattaisi olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin tai tilauskannassa oleviin projekteihin. Joidenkin projektien toteuttamista saatetaan lykätä, tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Projekteissa, joissa on pitkä toimitusaika, asiakkaan ennakkomaksujen määrä on aluksi yleensä 10–30 prosenttia projektin arvosta, ja asiakkaat maksavat suorituksia projektin etenemisen mukaisesti. Tämä pienentää merkittävästi Valmetin projekteihin liittyviä riskejä ja rahoitustarpeita. Valmet arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Pääsääntöisesti Valmet ei rahoita asiakasprojekteja. Jos talouskasvu hidastuu merkittävästi, Valmetin tuotteiden markkinat voivat kutistua, mikä voi johtaa esimerkiksi hintakilpailun kiristymiseen.

Geopoliittisten jännitteiden sekä protektionistisen ja poliittisemman viranomaissääntelyn lisääntyminen, poliittisten narratiivien muutos, kaupankäynnin jännitteet ja sanktiot voivat aiheuttaa epävarmuutta asiakkaiden investointihalukkuuteen ja vaikuttaa Valmetin toimintoihin. Viranomaissääntelyn ja lainsäädännön muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla vaikutuksia, erityisesti energialiiketoimintaan ja datan käyttöön.

Suuret vaihtelut energian hinnoissa voivat vaikuttaa maailmantalouteen. Nämä vaihtelut voivat myös vaikuttaa Valmetiin ja sen asiakkaisiin.

Jos globaalit haasteet komponenttien saatavuudessa ja logistiikassa jatkuvat, niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia Valmetin liiketoimintaan.

Henkilöstökulujen muutokset sekä raaka-aineiden ja komponenttien hinnanmuutokset voivat vaikuttaa Valmetin kannattavuuteen. Valmetin tavoitteena on kompensoida tätä tuottavuuden kasvulla ja hinnankorotuksilla. On kuitenkin mahdollista, että joissakin tuoteryhmissä kova kilpailutilanne hankaloittaa kasvaneiden kustannusten siirtämistä tuotteiden hintoihin. Toisaalta osa Valmetin asiakkaista on raaka-aineiden tuottajia, joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistuvat raaka-ainehinnat voivat parantaa ja laskevat raaka-ainehinnat heikentää.

Korkean tason osaamisen ja kykyjen saatavuuden ylläpitäminen on tärkeää sekä tuotannon että palveluiden korkean laatutason varmistamiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tehokkaiden rekrytointiohjelmien ylläpitämistä, olemassa olevien kykyjen hyödyntämistä ja tiedon jakamista globaalisti.

Yrityshankintojen kautta Valmet voi altistua uusiin markkinoihin ja liiketoimintaympäristöihin liittyville riskeille. Myös varsinainen yrityshankintaprosessi voi sisältää riskejä. Muita yrityshankintoihin liittyviä riskejä ovat mm. hankitun liiketoiminnan integrointi, kasvanut taloudellinen riski, avainhenkilöstön pysyminen yhtiön palveluksessa ja hankitulle liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Valmetin toiminta ja sen tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat laajasti riippuvaisia tietoverkoista, ohjelmistoista ja digitaalisista ratkaisuista. Niissä esiintyvät häiriöt ja tietoturvaloukkaukset sekä mahdolliset ongelmat tietojärjestelmien kehityshankkeissa voivat vaikuttaa haitallisesti Valmetin liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan sekä aiheuttaa mainehaittaa.

Mahdolliset työmarkkinakiistat sekä työntekijöiden ja ammattiliittojen työtaistelut ovat riski Valmetin toiminnalle, sillä ne saattavat vaikuttaa toimitusketjuun, liiketoimintaan ja asiakastoimituksiin lisäämällä keskeytysten todennäköisyyttä. Valmetilla on toimintaa ympäri maailman, ja yhtiöllä on globaali asiakaskunta sekä toimittajia useissa maissa. Tämä lieventää yksittäisessä maassa tai tapauksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden Valmetille aiheuttamia kokonaisvaikutuksia.

Epidemioiden puhkeaminen ja mahdolliset pandemiat ovat riski Valmetin toiminnalle. Pandemioilla saattaa olla vaikutusta asiakkaiden investointiaktiviteettiin, toimitusketjuun ja liiketoimintoihin, sillä ne lisäävät keskeytysten todennäköisyyttä. Valmetilla on toimintaa ympäri maailman, ja yhtiöllä on globaali asiakaskunta sekä toimittajia useissa maissa. Tämä lieventää yksittäisessä maassa tai tapauksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden Valmetille aiheuttamia kokonaisvaikutuksia.

Projektiliiketoiminnan riskien hallinta tärkeää

Merkittävä osa Valmetin liiketoiminnasta on projektiliiketoimintaa. Erityisesti selluliiketoiminnassa projektit voivat olla kooltaan suuria, ja siten projektikohtainen riskien hallinta on tärkeää. Keskeisiä projekteihin liittyviä riskejä ovat kustannusten arviointiin, aikatauluun, projektiriskin hallintaan, laatuun, suorituskykyyn ja materiaalinhallintaan liittyvät riskit. Vähintään kaikille merkittäville projekteille tehdään riskianalyysi tarjousvaiheen aikana. Uhkien ja mahdollisuuksien arviointi jatkuu projektin toteutusvaiheessa. Riskienhallinta perustuu huolelliseen suunnitteluun sekä jatkuvaan, systemaattiseen seurantaan ja arviointiin. Projektiriskejä hallitaan parantamalla ja kehittämällä projektinhallintaprosessia ja siihen liittyviä järjestelmiä jatkuvasti.

Rahoituksen saatavuus olennaista

Valmetin toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää riittävää saatavissa olevaa rahoitusta kaikissa olosuhteissa. Valmet arvioi likvidien rahavarojensa ja luottolimiittisitoumustensa riittävän välittömän maksuvalmiuden turvaamiseen ja rahoituksen joustavuuden varmistamiseen. Valmetin pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,2 vuotta (mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät, ilman vuokrasopimusvelkoja). Lainajärjestelyt sisältävät tavanomaisia kovenantteja, jotka Valmet täyttää selvästi katsauskauden lopussa.

Konfliktit ja geopoliittiset jännitteet

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä markkinoille ja vaikuttaa koko maailman talousympäristöön ja rahoitusmarkkinoihin. Lähi-idän konflikti aiheuttaa haasteita toimitusketjussa ja nostaa kuljetusten hintoja. Jos konfliktit edelleen pitkittyvät tai geopoliittiset jännitteet edelleen kiristyvät, tilanteella voi olla lisää haitallisia vaikutuksia Valmetin toimintaan, asiakkaiden investointiaktiivisuuteen, projektitoimituksiin, komponenttien saatavuuteen ja hintoihin, toimitusketjuun sekä Valmetin ja sen asiakkaiden rahoituksen saantiin. Valmet seuraa tilannetta ja johtaa toimenpiteitä, joilla vastataan konfliktien yhtiön toiminnalle aiheuttamiin vaikutuksiin.

Lue lisää riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä Valmetin tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta.

Lisää tietoa Valmetin rahoitusriskien hallinnasta:

Lue lisää

Lisää tietoa Valmetin riskienhallinnasta ja riskiprofiilista:

Lue lisää

Lisää tietoa kestävän kehityksen riskeistä ja mahdollisuuksista:

Lue lisää