Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden (cookies) tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Valmetin toimintaan vaikuttavat erilaiset strategiset ja toiminnalliset riskit sekä rahoitus- ja vahinkoriskit. Valmet pyrkii hyödyntämään tarjoutuvia mahdollisuuksia ja rajaamaan uhkatekijöiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien arvioinnilla on keskeinen rooli riskienhallinnassa. Mikäli uhat kävisivät toteen, niillä saattaisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Valmetin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen, tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon..

Maailmantalouteen ja markkinoihin liittyvät uhat

Maailmantalouden epävarmuudella yhdistettynä valuuttakurssivaihteluihin ja kiristyvään rahoitusmarkkinasäätelyyn voi olla negatiivinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen pankeilta ja pääomamarkkinoilta, mikä saattaa vähentää Valmetin asiakkaiden investointihalukkuutta. Valmet arvioi, että vakaan liiketoiminnan (Palvelut ja Automaatio) suuri osuus sekä maantieteellinen hajautus pienentävät markkinaepävarmuuksien mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.

Maailmantalouden kasvun heikentymisellä saattaisi olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin tai tilauskannassa oleviin projekteihin. Joidenkin projektien toteuttamista saatetaan lykätä, tai ne voivat keskeytyä tai peruuntua. Projekteissa, joissa on pitkä toimitusaika, asiakasennakoiden määrä on aluksi yleensä 10–30 prosenttia projektin arvosta, ja asiakkaat maksavat suorituksia projektin etenemisen mukaisesti. Tämä pienentää merkittävästi Valmetin projekteihin liittyviä riskejä ja rahoitustarpeita. Valmet arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Valmet ei pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja. Jos talouskasvu hidastuu merkittävästi, Valmetin tuotteiden markkinat voivat kutistua, mikä voi johtaa muun muassa hintakilpailun kiristymiseen.

Projektiliiketoiminnan riskit

Merkittävä osa Valmetin liiketoiminnasta on projektiliiketoimintaa. Erityisesti selluliiketoiminnassa projektit ovat kooltaan suuria, ja siten projektikohtaisten riskien hallinta on tärkeää. Keskeisiä projekteihin liittyviä riskejä ovat kustannusten arviointiin, aikatauluun, projektiriskin hallintaan, laatuun, suorituskykyyn ja materiaalinhallintaan liittyvät riskit. Vähintään kaikille merkittäville projekteille tehdään riskianalyysi tarjousvaiheen aikana. Uhkien ja mahdollisuuksien arviointi jatkuu projektin toteutusvaiheessa. Riskienhallinta perustuu huolelliseen suunnitteluun sekä jatkuvaan, systemaattiseen seurantaan ja arviointiin. Projektiriskejä hallitaan parantamalla ja kehittämällä projektinhallintaprosessia ja siihen liittyviä järjestelmiä jatkuvasti.

Merkittävimmät riskit

Vuoden 2018 vuosittaisessa riskiarviossaan Valmetin riskienhallinta tunnisti merkittävimmiksi riskeiksi ja mahdollisuuksiksi asiakastoimialojen suhdanteet, tuotekustannuskilpailukyvyn, asiakaskohtaamisten johtamisen, yhtiön sulautumisten ja yritysostojen kohteiden saatavuuden ja hyödyntämisen.

Valmetin johto arvioi yhtiön riskien olevan nykyisellään hallittavalla tasolla suhteutettuna konsernin toiminnan laajuuteen ja käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemiseksi.

Lue lisää riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä Valmetin uusimmasta tulosjulkaisusta.

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinta

Valmetin maailmanlaajuiseen toimintaan liittyy erilaisia liiketoiminta- ja rahoitusriskejä. Rahoitusriskien hallinnasta vastaa keskitetysti konsernirahoitus Valmetin hallituksen vuosittain hyväksymän kirjallisen rahoituspolitiikan mukaisesti.

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Lisää tietoa Valmetin riskienhallinnasta ja riskiprofiilista.