Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden (cookies) tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Valmetin toimintaan vaikuttavat erilaiset strategiset ja toiminnalliset riskit sekä rahoitus- ja vahinkoriskit. Riskien hallinnassa Valmet pyrkii hyödyntämään tarjoutuvia mahdollisuuksia ja rajaamaan uhkatekijöiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Mikäli uhat kävisivät toteen, niillä saattaisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Valmetin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon.

Maailmantalouteen ja markkinoihin liittyvät uhat

Maailmantalouden epävarmuudella yhdessä valuuttakurssivaihteluiden ja kiristyvän rahoitusmarkkinasäätelyn kanssa voi olla negatiivinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen pankki- ja pääomamarkkinoilta, mikä saattaa vähentää Valmetin asiakkaiden investointihalukkuutta.

Mahdollisella talouskasvun heikentymisellä saattaa olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin uusiin projekteihin tai tilauskannassa jo oleviin projekteihin. Jos talouskasvu hidastuu merkittävästi, Valmetin tuotteiden markkinat voivat supistua, mikä voi johtaa muun muassa hintakilpailun kiristymiseen. Myös viranomaissääntelyn ja lainsäädännön muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla olennainen vaikutus erityisesti energialiiketoimintaan. Henkilöstökulujen muutokset sekä raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa Valmetin kannattavuuteen.

Projektiliiketoiminnan riskit

Merkittävä osa Valmetin liiketoiminnasta on projektiliiketoimintaa. Erityisesti selluliiketoiminnassa projektit ovat kooltaan suuria, ja siten projektikohtaisten riskien hallinta on tärkeää. Keskeisiä projekteihin liittyviä riskejä ovat kustannuslaskentaan, aikatauluun, projektiriskin hallintaan, laatu- ja suorituskykyyn ja materiaalinhallintaan liittyvät riskit. Projektiliiketoiminnan riskienhallinta perustuu huolelliseen suunnitteluun ja jatkuvaan, systemaattiseen seurantaan ja arviointiin. Projektiriskejä hallitaan parantamalla ja kehittämällä jatkuvasti projektinhallintaprosessia ja siihen liittyviä järjestelmiä.

Merkittävimmät riskit

uoden 2018 vuosittaisessa riskiarviossaan Valmetin riskienhallinta tunnisti merkittävimmiksi riskeiksi ja mahdollisuuksiksi asiakastoimialojen suhdanteet, tuotekustannuskilpailukyvyn, asiakaskohtaamisten johtamisen, yhtiön sulautumisten ja yritysostojen kohteiden saatavuuden ja hyödyntämisen.

Valmetin johto arvioi yhtiön riskien olevan nykyisellään hallittavalla tasolla suhteutettuna konsernin toiminnan laajuuteen ja käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemiseksi.

Lue lisää riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä Valmetin uusimmasta tulosjulkaisusta.

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinta

Valmetin maailmanlaajuiseen toimintaan liittyy erilaisia liiketoiminta- ja rahoitusriskejä. Rahoitusriskien hallinnasta vastaa keskitetysti konsernirahoitus Valmetin hallituksen vuosittain hyväksymän kirjallisen rahoituspolitiikan mukaisesti.

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Lisää tietoa Valmetin riskienhallinnasta ja riskiprofiilista.