Pääomamarkkinapäivän antia

12.03.2021

Valmet piti pääomamarkkinapäivän 10. maaliskuuta 2021. Virtuaalinen tapahtuma sisälsi toimitusjohtajan, talousjohtajan ja kaikkien neljän liiketoimintayksikön johtajien esitykset. Tilaisuutta seurasi livenä yli 200 osallistujaa. Tilaisuuden tallenne sekä esitysmateriaalit löytyvät täältä.

Toimitusjohtaja Pasi Laine aloitti tilaisuuden vahvistamalla Valmetin strategian. Lukujen valossa strategia on osoittautunut tehokkaaksi. Saadut tilaukset laskivat vuonna 2020 COVID-19-pandemian seurauksena, mutta liikevaihto, vertailukelpoinen EBITA sekä vertailukelpoinen EBITA-marginaali jatkoivat vuosittaista kasvuaan. Pitkän aikavälin markkinatrendit ovat positiiviset Valmetille, ja yhtiö on parantanut toimintojaan niin asiakas-, teknologia-, prosessi- kuin ihmiset-näkökulmastakin tarkasteltuna. Järjestelmällinen kehitys kaikilla näillä rintamilla jatkuu.

Pasi esitteli myös Valmetin ilmasto-ohjelman Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, joka julkistettiin samana päivänä. Ohjelma asettaa tavoitteet vähentää CO2-päästöjä Valmetin toimitusketjussa 20 % ja omissa toiminnoissa 80 % vuoteen 2030 mennessä. Koska suurin potentiaalinen vaikutus syntyy Valmetin teknologioiden käytön aikana, asetimme myös tavoitteet vähentää nykyisten teknologioidemme energian käyttöä 20 % ja mahdollistaa asiakkaillemme hiilineutraali tuotantoprosessi vuoteen 2030 mennessä. Ohjelma on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisen tavoitteen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Myös Science Based Targets -aloite (SBTi) tulee arvioimaan Valmetin ilmastotavoitteet.

Aki Niemi, Palvelut-liiketoimintalinjan johtaja, aloitti osuutensa esittelemällä Valmetin kattavan palvelutarjooman. Palveluiden kysyntää ajavat mm. kasvava sellun, pehmopaperin, kartongin ja energian tuotanto, sekä asiakkaiden tarve resurssien käytön tehostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Valmet on vahvistanut palveluliiketoimintaansa viime vuosina esim. yritysostoilla sekä kehittämällä etäpalveluita ja teollista internetiä. Seuraavaksi on tarkoitus mm. kouluttaa palveluhenkilöstöä strategisilla osaamisalueilla sekä kehittää uutta tarjoomaa esim. kenttäpalveluihin.

Valmetin automaatiotarjooma koostuu hajautetuista ohjausjärjestelmistä, laadunhallintaratkaisuista, analysaattoreista ja mittalaitteista, teollisen internetin ratkaisuista sekä automaatiopalveluista. Kuten palveluissa, myös automaatiossa raaka-ainesäästöt, prosessien tehokkuus sekä kestävä kehitys ovat tärkeimpiä kysyntää ajavia tekijöitä. Myös vanhentuvat koneet ja automaatiojärjestelmät, investoinnit uusiin tuotantolinjoihin sekä digitalisaatio ovat syitä automaation hyvään markkinanäkymään. Sami Riekkola, Automaatio-liiketoimintalinjan johtaja, kertoi asiakkaiden ottaneen Valmetin uuden, selainpohjaisen valvomoiden DNA-käyttöliittymän hyvin vastaan. Liiketoimintalinja jatkaa edelleen virtuaalisten tukikonseptien kehittämistä vahvistaakseen paikallista osaamista lähellä asiakasta. Tavoitteena on myös kasvaa sellu- ja paperiteollisuuden ulkopuolella.

Paperit-liiketoimintalinjan vuosittaiset saadut tilaukset ovat ylittäneet 1 miljardi euroa viimeisinä neljänä vuonna. Maailmankauppa, verkkokauppa sekä kehittyvien markkinoiden kasvu lisäävät pakkauskartongin kysyntää, samoin kuin siirtyminen muoveista uusiutuviin materiaaleihin. Pehmopaperin kysyntää ajavat ostovoiman kasvu ja elintason nousu, kaupungistuminen ja viime aikoina myös korkeammat hygieniastandardit. Paperit-liiketoimintalinjan johtaja Jari Vähäpesola kertoi, että viime vuonna hankitun PMP Groupin teknologiatarjoomaa esitellään nyt Valmetin globaalissa myyntiverkostossa. Uusia kehitysalueita ovat mm. fossiilivapaiden 3D-kuitutuotteiden valmistaminen sekä muovittomien kalvojen kehittäminen nestepakkauksiin. Yhdessä asiakkaiden kanssa Valmet on saattanut toimintakuntoon ja käynnistänyt uusia pehmopaperi- ja kartonkilaitteistoja niin, että valmetlaisia on ollut vain etäyhteyden päässä. Teollisen internetin ratkaisujen kehittäminen jatkuu.

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtajan Bertel Karlstedtin mukaan hyvin aktiivinen vaihe selluinvestoinneissa jatkuu. Megaluokan tehtaat tulevat pääosin Etelä-Amerikkaan, joitakin myös Aasiaan, ja pohjoisen pehmeän puukuidun kysyntä ajaa investointeja Pohjoismaihin. Valmet tiedotti hiljattain, että se toimittaa teknologian uudelle tekstiilikierrätyslaitokselle Ruotsiin. Tekstiilien kierrätys on vielä lapsenkengissä, mikä tuo liiketoimintamahdollisuuksia Valmetille. Energiapuolella hiilivapaaseen energiantuotantoon pyrkiminen sekä tiukentuva päästösääntely ajavat voimalaitosten uusimista.

Talousjohtaja Kari Saarinen kertoi kokonaistuoton Valmetin osakkeenomistajille olleen 3,8 miljardia euroa, tai 380 %, helmikuun loppuun mennessä. Osakekurssi on noussut peräti 318 %, ja sen lisäksi Valmet on maksanut osinkoa yli 50 % nettotuloksesta joka vuosi. Kun mukaan lasketaan ehdotettu osinko vuodelta 2020, osinkoa on vuodesta 2013 lähtien maksettu yhteensä 610 miljoonaa. Helmikuussa 2020 asetetut taloudelliset tavoitteet ovat voimassa edelleen. Valmetin keinot kannattavuuden parantamiseksi ovat samat kuin aiemminkin: vakaan liiketoiminnan kasvattaminen, projektinhallinta ja -toteutus, kustannusten alentaminen tuotesuunnittelun kautta, toimittajasuhteiden hallinta, globaalin läsnäolon kehittäminen sekä tutkimus ja kehitys. Digitalisaatio parantaa sisäistä tehokkuutta, ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän odotamme tuovan säästöjä vuodesta 2023 alkaen. Valmetin yritysostostrategiana on tehdä valikoituja yritysostoja, joilla on selkeä teollinen logiikka.

Esiintyjät saivat paljon kysymyksiä chatin kautta. Valmetin liiketoimintamahdollisuudet tekstiilien kierrätyksessä ja muilla uusilla alueilla herättivät keskustelua, samoin kuin suunnitelma Neles-omistuksen ja muiden yritysostojen suhteen sekä johdon halukkuus ottaa velkaa. Muita keskustelunaiheita olivat toiminnanohjausjärjestelmän uudistusprojekti ja paperikoneiden muuntaminen kartonkikoneiksi. Kiitoksia mielenkiinnosta Valmetia kohtaan ja aktiivisesta osallistumisesta tilaisuuteen!

 

CEO concluding remarks.png