Valmetin osakkeenomistajat: monimuotoinen ryhmä erilaisine sijoitustyyleineen ja kasvanut kiinnostus kestävään kehitykseen

26.08.2021

Valmet on saavuttanut vahvan maineen sijoittajien ja analyytikoiden keskuudessa laadukkaana sijoituskohteena. Nyt on aika tarkastella, miten Valmetin osakkeenomistajat ovat jakautuneet maantieteellisesti, mitä sijoitustyylejä he käyttävät, ja miten ESG-sijoittajien omistus on kehittynyt. Käytetyt tiedot on toimittanut CMi2i.

Valmetilla on omistajia monissa maissa. Suurin omistus keskittyi 16. heinäkuuta 2021 Suomeen: suomalaisten omistajien osuus Valmetin ulkona olevista osakkeista oli noin 44,9 %. Toiseksi suurin sijoittajaryhmä tuli Yhdysvalloista omistaen noin 17,2 % yhtiöstä. Sijoittajat neljästä Euroopan maasta, Ruotsista (7,7 %), Yhdistyneestä kuningaskunnasta (6,8 %), Ranskasta (4,9 %) ja Saksasta (3,4 %), omistivat yhteensä noin 22,7 % ulkona olevista osakkeista. Muualta Euroopasta tulevat sijoittajat omistivat noin 8,9 %, ja vastaavat luvut muualta Amerikasta ja muualta maailmasta tuleville sijoittajille olivat 0,2 % ja 0,6 %. Tunnistamattomien sijoittajien osuus oli noin 5,5 %.

Maantieteellinen omistajarakenne on selvästi muuttunut verrattuna tammikuuhun 2019. Kotimainen omistus on laskenut noin 1,0 prosenttiyksikköä, Yhdysvaltain osuus noussut noin 1,5 prosenttiyksikköä ja muun Euroopan noin 0,2 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan osuudet ovat puolestaan pudonneet 1,7, 0,6 ja 0,8 prosenttiyksikköä. Kasvu muualla Amerikassa oli noin 0,1 ja muualla maailmassa 0,1 prosenttiyksikköä. Suurin muutos koski ruotsalaista omistajuutta, joka on kasvanut noin 3,3 prosenttiyksikköä. CMi2i:n mukaan pohjoismaiseen keskiarvoon verrattuna Valmetilla on vahva ranskalainen, ruotsalainen ja saksalainen omistus, kun taas brittiläisten sijoittajien määrä on alle pohjoismaisen keskiarvon.

Muutoksia on tapahtunut myös Valmetia omistavien institutionaalisten sijoittajien käyttämissä sijoitustyyleissä. CMi2i:n mukaan ei kuitenkaan ole epätyypillistä, että käytetyt sijoitustyylit vaihtelevat melko paljon eri ajankohtien välillä. Uusimman 16. heinäkuuta 2021 saadun datan mukaan Kasvu-tyyli oli suosituin sijoitustyyli, jota käytti noin 42,4 % Valmetin institutionaalisista omistajista. Investopedian mukaan Kasvu-sijoittaminen on osakeostostrategia, joka etsii yrityksiä, joiden odotetaan kasvavan keskimääräistä nopeammin toimialaansa tai laajempiin markkinoihin verrattuna. Tammikuussa 2019 Kasvu-tyylin osuus oli noin 34,0 %, mikä tarkoittaa 8,4 prosenttiyksikön muutosta.

Indeksi-tyyli oli toiseksi suosituin, noin 7,6 % osakkeenomistajista käytti sitä (noin 9,6 % vuonna 2019). Indeksirahastot noudattavat tyypillisesti passiivista sijoitusstrategiaa ja pyrkivät esimerkiksi jäljittelemään tietyn markkinaindeksin, kuten EURO STOXX- tai OMXH25-indeksien, kehitystä. Kolmanneksi suosituin sijoitustyyli oli GARP (Growth at a reasonable price) eli Kasvua kohtuulliseen hintaan, jota noin 5,8 % osakkeenomistajista käytti. Tammikuussa 2019 noin 8,6 % osakkeenomistajista käytti GARP:ia.

Arvo-tyyliä käytti noin 3,0 % osakkeenomistajista, Hedgerahasto-tyyliä noin 2,0 % osakkeenomistajista ja Osinkotuotto-tyyliä noin 0,5 % osakkeenomistajista. Vastaavat osuudet tammikuussa 2019 olivat 5,0 %, 1,0 % ja 3,1 %. Huomionarvoista on, että samaan aikaan kun Hedgerahasto-tyyli kasvatti suosiotaan vuodesta 2019, Osinkotuotto-tyylin käyttö väheni noin 2,6 prosenttiyksikköä ja Arvo-tyylin 2,0 prosenttiyksikköä. On myös huomattava, että noin 7,1 %:lle institutionaalisten sijoittajien omistamista osakkeista ei voitu tunnistaa edellä mainittujen kategorioiden mukaisia sijoitustyylejä. Muut kuin institutionaaliset osakkeenomistajat omistivat noin 25,9 % liikkeeseen lasketuista osakkeista, ja heistä useimpien sijoitustyyliä ei voitu tunnistaa. Tunnistettujen osakkeiden osuus ulkona olevista osakkeista oli noin 94,5 %.

Kestävä kehitys on Valmetin liiketoimintastrategian ja kaikkien toimintojen keskiössä sekä avaintekijä suorituskykymme kehittämisessä. Siksi on ollut erittäin mukavaa nähdä, että tehdyt toimet ja niiden viestintä ovat selvästi tavoittaneet sijoittavan ESG-yleisön. Tammikuussa 2019 noin 5,2 % Valmetin vapaasti vaihdetuista osakkeista oli ESG-rahastojen omistuksessa. Heinäkuussa 2021 vastaava osuus oli 11,4 %, mikä merkitsee 6,2 prosenttiyksikön hyppyä. Kasvu ESG-sijoittamisessa on ollut nopeaa: joulukuussa 2017 osuus oli vain noin 1,0 %.

CMi2i:n mukaan ESG-rahastot voidaan luokitella strategiansa perusteella kahteen luokkaan, ESG:n sisällyttäminen ja Kestävä sijoitus. ESG:n sisällyttäminen -ryhmä sisältää strategiat, joissa ESG-kriteerejä käytetään keskeisenä osana tai sitovina tekijöinä arvopapereiden valinnassa ja salkun rakentamisprosessissa. ESG:n sisällyttämis -strategioilla on tyypillisesti selkeät kestävän kehityksen kriteerit, jotka sijoitettujen yritysten on täytettävä. Vastaavasti rahaston strategia määritellään Kestäväksi sijoitukseksi, jos rahaston esiteessä tai muissa lakisääteisissä raporteissa rahaston kuvataan keskittyvän kestävään kehitykseen, vaikuttamiseen tai ympäristö-, sosiaalisiin ja hallinnointitekijöihin. Suurin ero näiden kahden kategorian välillä on seuraava: Jotta rahasto voidaan sisällyttää ESG:n sisällyttäminen -ryhmään, sillä on oltava konkreettisemmat ja tarkemmat ESG-seulontajärjestelmät ja -strategia, kun taas Kestävä sijoitus -status on jonkin verran helpompi saavuttaa, kun siinä kestävää kehitystä pidetään enemmän toimintaa ohjaavana abstraktina arvona. ESG:n sisällyttämistä käytti noin 7,2 % Valmetiin sijoittavista rahastoista (noin 2,8 % vuonna 2019) ja Kestävää sijoitusta noin 3,8 % Valmetiin sijoittavista rahastoista (noin 2,4 % vuonna 2019). Jäljelle jäänyt 0,4 % 11,4 %:sta sisältää rahastot, jotka CMi2i on tunnistanut ESG-rahastoiksi käyttämällä ESG-avainsanahakua ja kvalitatiivista analyysia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Valmetin omistajarakenteessa on tapahtunut monia muutoksia tammikuun 2019 jälkeen. Valmetilla on vahva kotimainen ja eurooppalainen omistus, johon tuovat väriä omistajat muista maailman maista, lähinnä Yhdysvalloista. Osakkeenomistajien kiinnostus ESG-aiheisiin on kasvanut, ja olemme iloisia, että monet ESG-rahastot ovat alkaneet sijoittaa Valmetiin. Kasvu-tyyli on pysynyt suosituimpana sijoitustyylinä Valmetin institutionaalisten sijoittajien keskuudessa.

On sanomattakin selvää, että Valmet toivottaa lämpimästi tervetulleeksi sijoittajat kaikilta maantieteellisiltä alueilta riippumatta sijoitustyylistä!