Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 22.3.2022 klo 16.00

 

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 22. maaliskuuta 2022. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Osingonmaksu

 

Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24. maaliskuuta 2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31. maaliskuuta 2022.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdollisesti kahdeksan (8), kuitenkin siten, että ennen Valmetin ja Neles Oyj:n (”Neles”) sulautumisen täytäntöönpanon täytäntöönpanopäivää (”Täytäntöönpanopäivä”) hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että

 

  • Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen ja Eriikka Söderström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
  • Jaakko Eskola ja Anu Hämäläinen valitaan ehdollisesti uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja
  • Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell hallituksen varapuheenjohtajaksi Täytäntöönpanopäivään asti, josta päivästä alkaen Jaakko Eskola toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

 

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

 

Hallituksen palkkiot

 

Yhtiökokous päätti, että ehdollisena Valmetin ja Neleksen sulautumiselle maksetaan Täytäntöönpanopäivästä alkaen hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 145 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 64 000 euroa vuodessa.

 

Täytäntöönpanopäivään saakka hallituksen vuotuiset palkkiot pysyvät vuoden 2021 tasolla. Ehdollisesti valittavien uusien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

 

Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

 

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

 

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

 

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun ensimmäinen Täytäntöönpanopäivän jälkeinen osavuosikatsaus on julkistettu.

 

Tilintarkastaja

 

Yhtiökokous valitsi uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7 500 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 15 000 000 osaketta.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

 

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä. Muutoksiin lukeutuu muutos, jonka perusteella osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella suurin heinäkuun 1. päivänä (tällä hetkellä syyskuun 1. päivänä), sekä tiettyjä muita teknisiä muutoksia.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-18 pidettiin ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2022.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Valmetin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

 

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

 

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Pekka Kemppainen ja Täytäntöönpanopäivään saakka Mikael Mäkinen, jonka jälkeen Anu Hämäläinen korvaa Mikael Mäkisen valiokunnan jäsenenä.

 

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

 

Henkilöstön edustaja

 

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin. Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

 

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

 

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

 

Valmetin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yli 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

 

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

 

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir ja Instagramissa www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena

 

Henkilötietojen käsittely