Valmetin hallitus on päättänyt uusista osakepohjaisista avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta

Valmetin hallitus on päättänyt uusista osakepohjaisista avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 17. joulukuuta 2020 klo 13:00

Valmet Oyj:n hallitus on päättänyt uusista osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä, suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta ja viivästetystä suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, sekä ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta Valmetin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Valmet Oyj:n arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, ohjata avainhenkilöitä yhtiön valittujen strategisten tavoitteiden saavuttamisen suuntaan, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Johtoryhmän jäsenille suunnatussa suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on rinnakkain kolmen vuoden ja yhden vuoden ansaintajaksot. Valmetin hallitus päättää ennaltamäärätyt ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio kolmen vuoden ansaintajaksolta 2021–2023 perustuu yhtiön ennaltamäärättyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Mahdollinen palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta 2021 perustuu Valmetin vertailukelpoiseen EBITA-marginaaliin ja vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen, saatujen tilausten kasvuun (%). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021–2023 maksetaan Valmetin osakkeina vuonna 2024, ja mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021 maksetaan Valmetin osakkeina vuonna 2022. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

Muille avainhenkilöille ja johtajapotentiaaleiksi tunnistetuille henkilöille suunnatussa viivästetyssä suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on yhden vuoden ansaintajakso, joka on vuosi 2021. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ennaltamäärätyt ansaintakriteerit ja tavoitteet, jotka ovat samat kuin johtoryhmän suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa, eli Valmetin vertailukelpoinen EBITA-marginaali ja vakaan liiketoiminnan saatujen tilausten kasvu (%). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021 maksetaan Valmetin osakkeina vuonna 2022. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

Palkkiona maksettuja osakkeita sekä suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman että viivästetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman yhden vuoden ansaintajaksolta ei saa siirtää eikä luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde Valmetilla päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma on suunnattu Valmetin johtoryhmälle, jossa on tällä hetkellä 13 jäsentä. Viivästetty suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma on suunnattu enimmillään 130 henkilölle, joista noin 80 on avainhenkilöitä johtotehtävissä, ja noin 50 johtajapotentiaaleiksi tunnistettuja henkilöitä. Ansaintajaksojen 2021–2023 perusteella näistä kahdesta ohjelmasta maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään noin 460 000 Valmet Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman ja viivästetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman arvioitu kokonaiskustannus ansaintajaksolta 2021–2023 perustuen Valmetin osakkeen tämänhetkiseen arvoon on yhteensä enintään noin 10 miljoonaa euroa.

Osana kokonaispalkitsemista, esimerkiksi sitouttamistarkoituksiin, hallitus on myös päättänyt käyttää lisäkannustinelementtinä vuodelle 2021 ehdollista osakepalkkio-ohjelmaa, josta voidaan myöntää osakkeita valituille avainhenkilöille. Ehdollisten osakepalkkio-ohjelmien on tarkoitus olla vuosittaisia, mutta kaikki tulevat ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat vaativat erillisen hallituksen hyväksynnän. Vuonna 2021 voidaan ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mahdollisille osallistujille kohdentaa enintään 69 000 osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Pääsääntöisesti sitouttamisjakso näille osakkeille on kolme vuotta, jonka jälkeen mahdolliset osakepalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina. Edellytys ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan perustuvien osakepalkkioiden maksamiselle on, että Valmetin vertailukelpoisen EBITA-tuloksen kynnysarvo ylittyy, ja että osallistujan työsuhde Valmetilla jatkuu palkkion maksupäivään saakka.

Sekä suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa että ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa Valmetin johtoryhmän jäsenille annetaan suositus omistaa ja säilyttää omistuksessaan heidän kiinteää bruttomääräistä vuosiansiotaan vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

Omien osakkeiden hankkiminen

Valmetin hallitus on kokouksessaan 17. joulukuuta 2020 päättänyt käyttää 16. kesäkuuta 2020 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta ostaa yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt aloittaa määräaikaisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita kattamaan osan pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ja ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta aiheutuvista velvoitteista. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 8. helmikuuta 2021 ja lopetetaan viimeistään 5. maaliskuuta 2021. Hankittava määrä on enintään 100 000 osaketta, joka tämän tiedotteen päiväystä edeltävän viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna vastaa arvoltaan noin 2,3 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja antaa:

Julia Macharey, henkilöstö- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0022
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely