Valmetin hallitus on päättänyt osakepohjaisista avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 19. joulukuuta 2019 klo 14:30

Valmet Oyj:n hallitus on hyväksynyt pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä ehdollisen osakepalkkio-ohjelman Valmetin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020 perustuu Valmetin vertailukelpoiseen EBITA-marginaaliin ja vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen, saatujen tilausten kasvuun (%). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020 maksetaan osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana vuonna 2021. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän palkkiona maksettuja osakkeita ei saa siirtää tai luovuttaa sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde Valmetilla päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on suunnattu noin 130 henkilölle (sisältäen johtoryhmän jäsenet, avainhenkilöitä ja johtajapotentiaaleiksi tunnistettuja henkilöitä). Ansaintajakson 2020 perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään noin 440 000 Valmet Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän arvioitu kokonaiskustannus ansaintajaksolta 2020 on 9 miljoonaa euroa.

Osana kokonaispalkitsemista, esimerkiksi sitouttamistarkoitukseen, hallitus on päättänyt käyttää edelleen vuodelle 2020 lisäkannustinelementtinä ehdollista osakepalkkio-ohjelmaa, josta voidaan myöntää osakkeita valituille avainhenkilöille. Vuonna 2020 enintään 66 000 osaketta voidaan kohdentaa ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mahdollisille osallistujille. Pääsääntöisesti sitouttamisjakso näille osakkeille on kolme vuotta. Edellytys ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan perustuvien osakepalkkioiden maksamiselle on, että Valmetin tuloksen (vertailukelpoinen EBITA) kynnysarvo ylittyy, ja että osallistujan työsuhde Valmetin kanssa jatkuu palkkion maksupäivään saakka.

Sekä pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä että ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa Valmetin johtoryhmän jäsenille annetaan suositus omistaa ja säilyttää omistuksessaan heidän kiinteää bruttomääräistä vuosiansiotaan vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

Omien osakkeiden hankkiminen

Valmetin hallitus on kokouksessaan 19. joulukuuta 2019 päättänyt käyttää 21. maaliskuuta 2019 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt aloittaa määräaikaisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita kattamaan osan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä ja ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta johtuvista velvoitteista. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 6. helmikuuta 2020 ja lopetetaan viimeistään 28. helmikuuta 2020. Hankittava määrä on enintään 270 000 osaketta, joka tämän tiedotteen päiväystä edeltävän viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna vastaa arvoltaan noin 5,7 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja antaa:
Julia Macharey, henkilöstö- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0022
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely