Olennaisuus

Valmetin kestävän kehityksen ohjelma on perusteellisen sidosryhmäprosessin
tulos. Prosessissa määriteltiin kaikki oleelliset aihealueet, joilla voi olla merkittävää taloudellista tai ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää vaikutusta Valmetin liiketoimintaan,
tai jotka ovat sidosryhmiemme näkökulmasta keskeisiä.

Prosessi sisälsi 9 000 sidosryhmän edustajalle lähetetyn kyselyn, jonka kohderyhmänä olivat asiakkaat, Valmetin työntekijät, institutionaaliset sijoittajat ja omistajat. Lisäksi haastattelimme asiakkaita, toteutimme vertailevan tutkimuksen ja pidimme avainhenkilöiden ja johdon sisäisiä työpajoja.

Analysoimme myös nykyistä liiketoimintaympäristöä ja merkittävimpiä markkinoihin vaikuttavia tekijöitä Valmetille ja sen asiakkaille tärkeillä teollisuudenaloilla, jotta saisimme kokonaisvaltaisen käsityksen kaikista mahdollisista kestävän kehityksen teemoista.

Prosessin seurauksena määrittelimme viisi kestävän kehityksen painopistettä, jotka kattavat Valmetin kannalta tärkeimmät kestävän kehityksen teemat.

Valmetin johtoryhmä on hyväksynyt kestävän kehityksen ohjelman ja sitä arvioidaan vuosittain perustuen mahdollisiin muutoksiin liiketoimintatavoitteissa, liiketoimintaympäristössä ja sidosryhmien odotuksissa.

ContactUs
Locations
Contact form