Metso julkistaa Valmetin carve-out ja pro forma taloudellisia tietoja tammi-syyskuulta 2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 12.11.2013 klo 14.00  paikallista aikaa

Metson ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 1.10.2013 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Metsolta Valmet Oyj:lle. Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 31.12.2013. Kaupankäynnin Valmetin osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla odotetaan alkavan 2.1.2014.

Alla esitetään Valmetin carve-out ja pro forma avainluvut sekä niiden keskeiset laadintaperiaatteet. Kattavammat tiedot on koottu tämän tiedotteen liitteeseen.

Valmetin carve-out taloudelliset tiedot

Carve-out-taloudelliset tiedot 30.9.2013 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu yhdistelemällä niiden juridisten yhteisöjen ja liiketoimintayksikköjen tuloslaskelmat, laajat tuloslaskelmat, taseet ja rahavirrat, jotka kuuluvat Massa-, paperi- ja voimantuotantoliiketoimintoihin Metson historiallisessa konsernitilinpäätöksessä ja, jotka eriytetään Metsosta ja muodostavat Valmet-konsernin. Luvut sisältävät joitakin emoyrityksen ja Metson ulkomaisten holding-yhtiöiden tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja sekä rahavirtoja, jotka joko siirretään Valmetille tai jotka on kohdistettu Valmetille carve-out­tilinpäätöksiä ja carve-out-taloudellisia tietoja laadittaessa. Valmet-konserni ei muodostu IAS 27:ssä "Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös" määritellyllä tavalla emoyrityksen määräysvallassa olevista yrityksistä, ja näin ollen se ei ole aiemmin laatinut konsernitilinpäätöstä sisäistä eikä ulkoista raportointia varten.

Carve-out-taloudelliset tiedot 30.9.2013 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu noudattaen EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, ja niitä laadittaessa on otettu huomioon laatimisperusta ja laskentaperiaatteet, joita on sovellettu laadittaessa carve-out­tilinpäätöksiä 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta sekä carve-out-taloudellisia tietoja 30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.

Carve-out-taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomat, ja niitä on luettava yhdessä tilintarkastettujen 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta laadittujen carve-out­tilinpäätösten sekä tilintarkastamattomien 30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadittujen carve-out taloudellisten tietojen kanssa, jotka sisältyvät 20.9.2013 päivättyyn ja 23.9.2013 julkistettuun jakautumisesitteeseen.

CARVE-OUT TUNNUSLUVUT 30.9. ja 1.1.-30.9.2013 30.9. ja 1.1.-30.9.2012 31.12. ja 1.1.-31.12.2012
(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto   1 946 2 089 3 014
EBITA ennen kertaluonteisia eriä   78,8 138,8 192,0
prosenttia liikevaihdosta   4,1 6,6 6,4
Liikevoitto         7,0 116,4 138,3
prosenttia liikevaihdosta   0,4 5,6 4,6
Kertaluonteiset erät:
Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset
hankinnan ja valmistuksen kuluissa   -21,9  - -8,5
myynnin ja hallinnon yleiskustannuksissa   -9,2  - -2,1
muissa tuotoissa ja kuluissa, netto   -15,1 - -13,1
Jakautumisprosessiin liittyviä kustannuksia
myynnin ja hallinnon yleiskustannuksissa      -5,6        -        -
Kertaluonteiset erät yhteensä   -51,8 - -23,7
Aineettomien hyödykkeiden poistot   -20,0 -22,4 -30,0
Aineellisten hyödykkeiden poistot   -43,0 -44,1 -59,5
Bruttoinvestoinnit (sisältäen yritysostot)   -44 -41 -64
Rahavirtaan vaikuttamattomat arvonalennukset   -27 -4 -17
Sitoutunut pääoma   1 155 1 324 1 290
Saadut tilaukset   1 754 1 767 2 445
Tilauskanta kauden lopussa        1 658 2 534 2 249

Valmetin pro forma taloudelliset tiedot

Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

Seuraavien tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena on havainnollistaa, millaiset taloudelliset vaikutukset jakautumisella ja tietyillä Valmetin muodostamiseen liittyvillä transaktioilla olisi Valmetin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, jos jakautuminen olisi tapahtunut aiemmin. Nämä tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena on esittää, millainen vaikutus jakautumisella olisi ollut, jos jakautuminen ja tietyt Valmetin muodostamiseen liittyvät transaktiot olisivat tapahtuneet näissä pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen Valmetin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema todellisuudessa on. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida, millainen Valmetin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema on tulevaisuudessa, eivätkä ne kuvasta sitä, millainen Valmetin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi ollut, jos Valmet olisi ollut itsenäinen julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö esitettävien kausien aikana. Lisäksi tulisi huomioida, että Valmetille historiallisten carve-out-taloudellisten tietojen esittämistä varten allokoidut konsernihallinnon kulut eivät välttämättä kuvaa sitä, mikä kyseisten kulujen määrä olisi ollut, mikäli Valmet olisi toiminut itsenäisenä juridisena yksikkönä. Vastaavasti Valmetille voi syntyä lisäkuluja täytäntöönpanopäivän jälkeen itsenäisenä pörssiyhtiönä toimimisen johdosta sekä hallinnollisten ja pääkonttoritoimintojen uudelleenjärjestelystä.

Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, jotka on kuvattu tilintarkastamattomissa pro forma -liitetiedoissa. Ei ole varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tässä tehdyt jakautumista ja tiettyjä Valmetin muodostamiseen liittyviä transaktioita kuvaavat pro forma -oikaisut perustuvat Valmetin 30.9.2013 päättyneen yhdeksän kuukauden jakson ja 31.12.2012 päättyneen tilikauden tilintarkastamattomiin carve-out-taloudellisiin tietoihin ja johdon arvioihin transaktioista, jotka on toteutettu tai toteutetaan jakautumisen toteuttamiseen ja Valmetin muodostamiseen liittyen jakautumissuunnitelman mukaisesti. Lopulliset jakautumisessa Valmetille siirtyvät varat ja velat voivat olennaisesti poiketa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset määrät määräytyvät täytäntöönpanopäivänä. Tästä voi aiheutua merkittäviä muutoksia pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyyn Valmetin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Pro forma -kaudet

Pro forma -tuloslaskelma ja laaja pro forma -tuloslaskelma 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ja pro forma -tuloslaskelma ja laaja pro forma -tuloslaskelma 30.9.2013 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on koottu olettaen, että jakautuminen ja tietyt Valmetin muodostamiseen liittyvät transaktiot olisivat toteutuneet 1.1.2012, ja
pro forma -tase 30.9.2013 on koottu olettaen, että jakautuminen ja tietyt Valmetin muodostamiseen liittyvät transaktiot olisivat toteutuneet 30.9.2013.

Tässä esitettyjä pro forma -taloudellisia tietoja tulee lukea yhdessä 30.9.2013 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta laadittujen tilintarkastamattomien carve-out-taloudellisten tietojen, edellä mainittuun jakautumisesitteeseen sisällytettyjen Valmetin historiallisten carve-out-taloudellisten tietojen sekä muiden siinä esitteessä esitettyjen tietojen kanssa.

30.9.2013 ja
1.1.-30.9.2013
31.12.2012 ja
1.1.-31.12.2012
PRO FORMA -TUNNUSLUVUT (tilintarkastamaton)
(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto   1 946 3 014
Liikevoitto   13 128
Tulos ennen veroja   8 118
Aineettomien hyödykkeiden poistot   -20 -30
Aineellisten hyödykkeiden poistot   -43 -60
Kertaluonteiset erät:
Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset   -46 -24
Jakautumiseen liittyvät kustannukset   0 -16
EBITA(1)        33 152
EBITA ennen kertaluonteisia eriä(2)        79 192
prosenttia liikevaihdosta   4,1 6,4
Osakekohtainen tulos(3), euroa        0,04 0,52
Osakkeet (Metson ulkona olevat osakkeet 30.9.2013)   149 864 206 149 756 034
Taseen loppusumma   2 427 n/a
Oma pääoma   824 n/a
Korolliset velat   207 n/a
Nettovelka   4 n/a
Nettovelkaantuneisuusaste(4), %        0,5 n/a
Sitoutuneen pääoman tuotto ennen veroja(5), %        2,5 n/a
Sitoutuneen pääoman tuotto verojen jälkeen(6), %        2,2 n/a
Omavaraisuusaste(7), %        40,8 n/a

____________

(1)   EBITA = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot

(2)   EBITA ennen kertaluonteisia eriä = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + kertaluontoiset erät

(3) Osakekohtainen tulos = Tulos
Metson ulkona olevien osakkeiden määrä
(4) Nettovelkaantuneisuusaste = Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma yhteensä
(5) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat
(6) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen = Tulos + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat
(7) Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Huomautus

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa. Erityisesti mitään arvopapereita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen nojalla eikä Valmetin osakkeita tai muita arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain 1933, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Tämän tiedotteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tätä tiedotetta ei saa lähettää mihinkään maahan, jossa näin ei ole sallittua tehdä.

Tämä tiedote sisältää tiettyjen soveltuvien maiden arvopaperilakien mukaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät muun muassa kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka voivat tapahtua tai voivat olla tapahtumatta tulevaisuudessa. Metso varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat ole takeita tuloksesta tulevaisuudessa ja että ne perustuvat lukuisille oletuksille ja että Valmetin todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien sen taloudellinen asema ja likviditeetti ja kehitys toimialoilla, joilla Valmet ja sen konserniyhtiöt toimivat, voi poiketa olennaisesti siitä, mitä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on todettu tai ehdotettu (ja olla negatiivisempi).

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Markku Honkasalo, talous- ja rahoitusjohtaja, tuleva Valmet Oyj, puh. 020 484 100

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com