Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen Neles Oyj:n johdolle ja valituille avainhenkilöille

Neles Oyj, pörssitiedote, 1. heinäkuuta 2020 klo 18:05

Neles Oyj:n hallitus on 1.7.2020 päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle, viivästetystä osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä muulle johdolle ja valituille avainhenkilöille (“DSUP”) sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”RSP”) täydentävänä järjestelmänä erityistilanteita varten.

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on Neleksen johdon ja avainhenkilöiden intressien yhdenmukaistaminen osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten tukea omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Neleksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä avainresurssien sitouttaminen yhtiöön.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma, PSP 2020-2022, alkaa vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Neles Oyj:n listattuina osakkeina.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2020-2022-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat Neleksen osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys sekä osakekohtainen tulos (EPS).

Neleksen johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan PSP 2020-2022-ohjelmaan.

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2020-2022, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 280.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Viivästetty osakepohjainen palkkiojärjestelmä

Viivästetty osakepohjainen palkkiojärjestelmä (DSUP) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kolmivuotisista ohjelmista. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Viivästetyssä osakepohjaisessa palkkiojärjestelmässä osallistujia palkitaan heidän henkilökohtaisista suorituksistaan sekä yhtiö- tai liiketoiminta-aluetason tuloksista vuoden mittaisella suoritusjaksolla. Yksivuotiselta suoritusjaksolta mahdollisesti ansaittu palkkio konvertoidaan synteettisiksi osakeyksiköiksi noin kaksivuotisen osakekurssiin sidotun jakson ajaksi. Palkkio maksetaan sen jälkeen rahassa Neleksen osakkeen maksuhetken mukaisen arvon perusteella. Yhtiö on tästä huolimatta oikeutettu päättämään, että palkkio voidaan maksaa rahana tai Neleksen osakkeina.

Hallitus päättää ensimmäisen yksittäisen ohjelman käynnistämisestä tässä järjestelmässä erikseen myöhemmin.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson, minkä jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Neleksen listattuina osakkeina. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Neleksen avainhenkilöille erityistilanteissa.

Ensimmäinen ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä, RSP 2020–2022, alkaa vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023.

RSP 2020–2022-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 46.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Kunkin ohjelman nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Neleksen osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla.

Mikäli osallistujan työsuhde Neleksessä päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Neles soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Neleksessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus ennakoi hankkivansa omia osakkeita suorilla osakeostoilla, joten järjestelmillä ei ole laimentavaa vaikutusta yhtiön osakkeiden rekisteröityyn lukumäärään.

Lisätietoja:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, puh. 0400 954 141

Neles Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Media

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com, Twitter