Neles Oyj: Kutsu vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Neles Oyj:n pörssitiedote 3.3.2021 klo 10:15 paikallista aikaa

Neles Oyj:n (“Neles” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26. maaliskuuta 2021 klo 14.00 Neleksen pääkonttorilla osoitteessa Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiehiensä läsnäoloa.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisista kokousmenettelyistä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan astuneen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä Yhtiön verkkosivuilla.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys osakkeenomistajille on nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk viimeistään 13. maaliskuuta 2021 klo 10.00.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Seppo Kymäläinen. Mikäli Seppo Kymäläisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakimies Elisa Erkkilä. Mikäli Elisa Erkkilällä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tähän rooliin parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Yhtiön 3. maaliskuuta 2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk.

Video Yhtiön toimitusjohtajan katsauksesta on nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk viimeistään 13. maaliskuuta 2021 klo 10.00.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 1. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2020 olivat noin 362,9 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2021. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Koska hallitus on ehdottanut osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa pienempää osinkoa, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia hallituksen ehdottaman osingon sijaan vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava kaikille osakkeenomistajille, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on yhteensä noin 33,1 miljoonaa euroa tai 0,22 euroa osakkeelta, mikä vastaa kahdeksaa prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
 1. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Yhtiön 3. maaliskuuta 2021 julkistama palkitsemisraportti, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja selostetaan tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikauden 2020 aikana, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk.

 1.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kiinteät vuosipalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen vuotuiset palkkiot toimikaudella säilyvät ennallaan seuraavasti:

 1. hallituksen puheenjohtaja: 115 000 euroa
 2. hallituksen varapuheenjohtaja: 65 000 euroa
 3. hallituksen jäsenet: 50 000 euroa kullekin

Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valituille hallituksen jäsenille ehdotetaan vuosittaista lisäpalkkiota seuraavasti:

 1. tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa
 2. tarkastusvaliokunnan jäsen: 7 500 euroa kullekin
 3. palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
 4. palkitsemisvaliokunnan jäsen: 3 750 euroa kullekin

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kiinteän vuosipalkkion edellytyksenä hallituksen jäsenet velvoitetaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella hankkimaan noin 40 prosentilla vuosipalkkiostaan Neleksen osakkeita hintaan, joka muodostuu julkisessa kaupankäynnissä ja että kauppa toteutetaan kahden viikon kuluessa puolivuosikatsauksen julkaisemisesta. Lisäksi ehdotetaan, että Neles korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Koko vuosimaksun verovähennys tehdään käteissummasta.

Kokouspalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että jokaisesta etäyhteyden avulla (esim. konferenssipuhelulla tai muulla kokoussovelluksella) pidettävästä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan 800 euron kokouspalkkio. Jos hallituksen jäsenen on oltava fyysisesti läsnä, kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

 1. niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta
 2. jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, maksetaan 1 600 euroa kokoukselta
 3. niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, maksetaan 3 200 euroa kokoukselta

Kokouspalkkiot maksetaan käteisenä. Mahdolliset matkustuskulut korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

 1.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

 1.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että

 1. hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Eskola
 2. hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Perttu Louhiluoto
 3. Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Jaakko Eskolan ja Perttu Louhiluodon ansioluettelot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä Yhtiön hallitukseen. Todetaan, että Jukka Moisio, Britta Giesen ja Petter Söderström ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalittavaksi Yhtiön hallitukseen.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet on todettu Yhtiöstä riippumattomiksi. Jukka Tiitistä ja Niko Pakalénia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Tiitisen todettiin olevan riippuvainen Valmet Oyj:stä, jossa hän toimii Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana. Niko Pakalénin todettiin olevan riippuvainen Cevian Capital Partners Ltd:stä, sillä hän on Cevian Capital AB:n osakas.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

 1.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. 

 1.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissa muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien, tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30. kesäkuuta 2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16. kesäkuuta 2020 antaman valtuutuksen Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen.

 1.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä saa olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30. kesäkuuta 2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16. kesäkuuta 2020 antaman valtuutuksen.

 1.  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamista seuraavasti:

”8 § Yhtiökokouksen paikka ja kokouskutsu

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6a §:ssä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta."

 1.  Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja palkitsemisraportin, ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk. Vuosikertomuksesta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille jäljennös. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 9.4.2021.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 1. Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

 1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 9.3.2021 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 22.3.2021 klo 14.00, mihin mennessä Yhtiön on täytynyt vastaanottaa ilmoittautuminen ja äänet.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 9.3.2021 klo 10.00 - 22.3.2021 klo 14.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.neles.com/yk  

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei vaadita vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinumero ja muut vaaditut tiedot.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitise osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Neles, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 9.3.2021 klo 10.00 alkaen. Osakkeenomistajan edustajan on äänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostitse ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestystä koskevat ohjeet ja ehdot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Neles, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

 1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

 1. Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen agm@neles.com tai postitse osoitteeseen Neles Oyj, Yhtiökokous, PL 304, 01301 Vantaa viimeistään 8.3.2021 klo 12.00, jolloin vastaehdotuksen tulee olla perillä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei huomioida.

Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk viimeistään 9.3.2021 klo 10.00

 1. Kysymykset

Osakkeenomistaja voi esittää Yhtiölle osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 12.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@neles.com tai postitse osoitteeseen Neles Oyj, Yhtiökokous, PL 304, 01301 Vantaa. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk viimeistään 17.3.2021 klo 16.00. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

 1. Muut tiedot

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt varsinaista yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk.

Neles Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 3. maaliskuuta 2021 yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä. Kokonaismäärä sisältää 150 361 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Tällaisilla Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Vantaalla 3. maaliskuuta 2021

NELES OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Elisa Erkkilä, lakiasiainjohtaja, Neles Oyj, puh. 040 754 4411 

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow