Metson vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj, pörssitiedote, 16.6.2020 klo 13:40 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 16.6.2020 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2019.

Vuoden 2019 osinko

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen jakaa tilivuodelta 2019 osinkona 1,47 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.6.2020. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallitusten kokoonpanot

Metso Oyj

Yhtiökokous vahvisti Metson hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mikael Lilius, varapuheenjohtajana Christer Gardell ja jäseninä Lars Josefsson, Antti Mäkinen, Kari Stadigh, ja Arja Talma. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Emanuela Speranza.

Hallituksen toimikausi alkoi varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen.

Tuleva Neles Oyj

Yhtiökokous vahvisti tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Jukka Moisio valittiin tulevan Neleksen hallituksen puheenjohtajaksi ja Mark Vernon varapuheenjohtajaksi sekä Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi ja Petter Söderström tulevan Neleksen hallituksen jäseniksi.

Tulevan Neles Oyj:n hallituksen toimikausi alkaa Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä ja jatkuu tulevan Neles Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallitusten palkkiot

Metso Oyj

Yhtiökokous päätti, että Metson hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

 • Puheenjohtaja: 120 000 euroa
 • Varapuheenjohtaja: 66 000 euroa
 • Muut jäsenet: 53 000 euroa kullekin

Lisäksi päätettiin, että tarkastusvaliokuntaan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruiset lisäpalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

 • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 20 000 euroa
 • Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 10 000 euroa kullekin
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja: 10 000 euroa
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet: 5 000 euroa kullekin

Yhtiökokous päätti, että kiinteät vuosipalkkiot maksettaisiin hallituksen jäsenille käteisenä kahden viikon sisällä hallituksen toimikauden päättymisen jälkeen.

Tuleva Neles Oyj

Hallitus päätti, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat kiinteät vuosipalkkiot. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

 • Puheenjohtaja: 115 000 euroa
 • Varapuheenjohtaja: 65 000 euroa
 • Muut jäsenet: 50 000 euroa kullekin

Lisäksi päätettiin, että tarkastusvaliokuntaan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan lisäpalkkio suhteessa toimikauden pituuteen seuraavasti:

 • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa
 • Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 7 500 euroa kullekin
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet: 3 750 euroa kullekin

Lisäksi yhtiökokous päätti, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä on, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenten tulee hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan tulevan Neles Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä seuraavan kauden osavuosikatsaus on julkistettu.

Kokouspalkkiot

Yhtiökokous hyväksyi myös hallitusten kokouksista maksettavat kokouspalkkiot. Kustakin Metso Oyj:n ja tulevan Neles Oyj:n hallituksen sekä näiden valiokuntien kokouksesta maksettaisiin Pohjoismaissa asuville jäsenille kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 600 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 3 200 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Ernst & Young Oy on nimennyt yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja kumoaa vastaavan, aiemmin voimassa olleen valtuutuksen.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja kumoaa vastaavan, aiemmin voimassa olleen valtuutuksen.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 30.6.2020 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/yk.

 

Lisätietoja antaa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com/fi

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fitwitter.com/metsogroup