Metson vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Metson vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Metson vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
                                                                                                                
Metso Oyj, pörssitiedote, 25.4.2019 klo 18.00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.4.2019 Finlandia-talossa Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilivuodelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen jakaa osinkona 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 7.5.2019 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osingon toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2019 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2019 ja osingon maksupäivä 5.11.2019.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mikael Lilius, varapuheenjohtajana Christer Gardell ja jäseninä Peter Carlsson, Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Stadigh. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 120 000 euroa
  • Varapuheenjohtaja: 66 000 euroa
  • Jäsenet: 53 000 euroa

Lisäksi päätettiin, että tarkastusvaliokuntaan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan lisäpalkkio seuraavasti:

  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 20 000 euroa
  • Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 10 000 euroa
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja: 10 000 euroa
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet: 5 000 euroa

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen kokouksista maksettavat kokouspalkkiot. Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille maksetaan 800 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 600 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 3 200 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota.

Vuosipalkkion saamisen edellytyksenä on, että hallituksen jäsenen tulee käyttää 40 % kiinteästä vuosipalkkiostaan Metson osakkeiden hankintaan.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Ernst & Young Oy on nimennyt yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja kumoaa vastaavan, aiemmin voimassa olleen valtuutuksen.

Valtuutus päättä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja kumoaa vastaavan, aiemmin voimassa olleen valtuutuksen.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 9.5.2019 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/yk.

Hallituksen päätökset

Metson hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi siinä keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet seuraavasti:

  • Tarkastusvaliokunta: Arja Talma (puheenjohtaja), Nina Kopola ja Antti Mäkinen
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta: Mikael Lilius (puheenjohtaja), Christer Gardell ja Lars Josefsson

Henkilöstön edustaja

Metson Suomen yksiköiden henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin on kutsuttu Raimo Brand. Hän osallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com/fi

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa.

https://www.metso.com/fi/, https://twitter.com/metsogroup