Metson vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
                                                                                                                
Metso Oyj:n pörssitiedote 22.03.2018 klo 16:40

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja päätti maksaa osinkoa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 4.4.2018 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2017.

Yhtiökokous vahvisti Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.  Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mikael Lilius, varapuheenjohtajana Christer Gardell ja jäseninä Peter Carlsson, Ozey K. Horton Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Arja Talma. Antti Mäkinen valittiin uutena jäsenenä hallitukseen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja 120 000 euroa
Varapuheenjohtaja 66 000 euroa
Jäsenet 53 000 euroa

Lisäksi päätettiin, että tarkastusvaliokuntaan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan lisäpalkkio seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 20 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja: 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet: 5 000 euroa

Yhtiökokous myös hyväksyi hallituksen kokouksista maksettavat kokouspalkkiot. Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille maksetaan 800 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 600 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 3 200 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota.

Vuosipalkkion saamisen edellytyksenä on, että hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen käyttää 40 % kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeiden hankintaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2018 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Ernst & Young Oy on nimennyt yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja kumoaa vastaavan, aiemmin voimassa olleen valtuutuksen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisestihallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja kumoaa aiemmin voimassa olleen valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla 5.4.2018 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/fi.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa vuonna 2017. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa. 
metso.com/fitwitter.com/metsogroup 

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Eeva Sipilä
väliaikainen toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com