Metson jakautuminen hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 1.10.2013 klo 12:15 paikallista aikaa

Metso Oyj:n tänään 1.10.2013 Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous
hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti jakautumissuunnitelman ja päätti
Metson osittaisjakautumisesta kahdeksi yhtiöksi siten, että Metson Massa, paperi
ja voimantuotanto -liiketoiminnot siirtyvät jakautumisessa perustettavalle
yhtiölle, Valmet Oyj:lle, ja Metson Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio
-liiketoiminnat jäävät Metsoon.  Lisäksi yhtiökokous päätti uuden Valmet Oyj:n
yhtiöjärjestyksestä, hallituksen jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja
palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä valtuutti Valmetin
hallituksen päättämään Valmetin omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.
Yhtiökokous päätti myös Metson hallituksen jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta
ja palkkioista jakautumisen toteuttamisen jälkeen. Ylimääräisen yhtiökokouksen
päätökset tulevat voimaan ja valittujen hallitusten toimikausi alkaa
jakautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi, arviolta 31.12.2013.

Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen

Yhtiökokous hyväksyi Metson osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman
ja päätti Metson jakautumisesta kahdeksi yhtiöksi. Jakautumissuunnitelman mukaan
kaikki sellaiset Metson varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Metson Massa,
paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin, siirtyvät jakautumisessa
perustettavalle yhtiölle, Valmet Oyj:lle. Metson Kaivos ja maarakennus sekä
Automaatio -liiketoiminnat jäävät Metsoon. Jakautumisen jälkeen Valmet on
Metsosta erillinen itsenäinen julkinen osakeyhtiö. Jakautumisen täytäntöönpanon
suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2013.

Osana jakautumispäätöstä yhtiökokous hyväksyi Valmetin yhtiöjärjestyksen ja
päätti alentaa Metson osakepääomaa Valmetin osakepääomaa vastaavalla määrällä
eli 100 000 000 eurolla 140 982 843,80 euroon. Määrä, jolla Metson osakepääomaa
alennetaan, käytetään varojen jakamiseksi Valmetille.

Valmetin hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Valmetin hallitukseen päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Jukka Viinanen, varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell ja
hallituksen jäseniksi Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren, Friederike Helfer,
Pekka Lundmark ja Rogério Ziviani. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavaan
Valmetin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Jukka Viinasen, Mikael von Frenckellin,
Erkki Pehu-Lehtosen ja Pia Rudengrenin hallitusjäsenyys Metsossa päättyy, mikäli
jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään.

Hallitukselle päätettiin maksaa palkkioita seuraavan varsinaisen  yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi seuraavasti: puheenjohtajalle
25 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
15 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 12 000 euroa. Valmet ei
maksa palkkiota Valmetin hallitusjäsenyydestä edellä sanotuksi toimikaudeksi
niille Metson tämänhetkisille hallituksen jäsenille, jotka valittiin Valmetin
hallitukseen, koska kuluvan toimikauden palkkio on jo maksettu Metson
tämänhetkisille hallituksen jäsenille kokonaisuudessaan. Lisäksi hallituksen
jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700
euroa kokoukselta, niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla
Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta.

Valmet Oyj:n tilintarkastajan valinta ja palkkio

Valmetin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
mukaisesti.Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Metson hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Metson hallitukseen päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme uutta varsinaista jäsentä. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer
Gardell. Lisäksi hallituksen jäseninä jatkavat Ozey K. Horton Jr. ja Eeva Sipilä
ja uusiksi jäseniksi valittiin Wilson Nélio Brumer, Lars Josefsson ja Nina
Kopola. Muutokset Metson hallituksen jäsenten lukumäärässä, kokoonpanossa ja
palkkioissa tulevat voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä
alkaen. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Hallitukselle päätettiin maksaa palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestävällä toimikaudella seuraavasti: puheenjohtajalle
25 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
15 000 euroa ja uusille hallituksen jäsenille 12 000 euroa.  Metson
hallituksessa jatkavilta hallituksen jäseniltä vähennetään maksettavasta
palkkiosta kuluvan toimikauden vastaavalta osalta jo maksettu palkkio.
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Metson 28.3.2013 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Valmetin hallituksen valtuuttaminen päättämään Valmetin omien osakkeiden
hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti Valmetin hallituksen päättämään Valmetin omien osakkeiden
hankkimisesta. Hallitukselle myönnettävä valtuutus käsittää enintään 10 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.Valmetin hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti Valmetin hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta
ja enintään 10 000 000 Valmetin hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 15.10.2013 alkaen saatavilla yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com