Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.3.2013 klo 16:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2012. Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien
osakkeiden hankkimisesta,  yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan perustamista.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta 1,85
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 4.4.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2012.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi
Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapuheenjohtajaksi
Mikael von Frenckellin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Mikael Lilius.
Hallituksen jäseninä jatkavat Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr, Erkki Pehu-
Lehtonen, Pia Rudengren ja Eeva Sipilä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
60 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille
hallituksen jäsenille joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan
kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on
muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka
on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he
osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti, että
palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen
päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n
osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että
hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2013 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 11.4.2013 alkaen luettavissa yhtiön internet-
sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com