Metso julkistaa Valmetin carve-out ja pro forma taloudellisia tietoja tammi-syyskuulta 2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 12.11.2013 klo 14.00 paikallista aikaa

Metson ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 1.10.2013 jakautumissuunnitelman, jonka
mukaan kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin
liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Metsolta Valmet
Oyj:lle. Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi
kaupparekisteriin arviolta 31.12.2013. Kaupankäynnin Valmetin osakkeilla NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla odotetaan alkavan 2.1.2014.

Alla esitetään Valmetin carve-out ja pro forma avainluvut sekä niiden keskeiset
laadintaperiaatteet. Kattavammat tiedot on koottu tämän tiedotteen liitteeseen.Valmetin carve-out taloudelliset tiedot

Carve-out-taloudelliset tiedot 30.9.2013 päättyneeltä yhdeksän kuukauden
jaksolta on laadittu yhdistelemällä niiden juridisten yhteisöjen ja
liiketoimintayksikköjen tuloslaskelmat, laajat tuloslaskelmat, taseet ja
rahavirrat, jotka kuuluvat Massa-, paperi- ja voimantuotantoliiketoimintoihin
Metson historiallisessa konsernitilinpäätöksessä ja, jotka eriytetään Metsosta
ja muodostavat Valmet-konsernin. Luvut sisältävät joitakin emoyrityksen ja
Metson ulkomaisten holding-yhtiöiden tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja sekä
rahavirtoja, jotka joko siirretään Valmetille tai jotka on kohdistettu
Valmetille carve-out­tilinpäätöksiä ja carve-out-taloudellisia tietoja
laadittaessa. Valmet-konserni ei muodostu IAS 27:ssä "Konsernitilinpäätös ja
erillistilinpäätös" määritellyllä tavalla emoyrityksen määräysvallassa olevista
yrityksistä, ja näin ollen se ei ole aiemmin laatinut konsernitilinpäätöstä
sisäistä eikä ulkoista raportointia varten.

Carve-out-taloudelliset tiedot 30.9.2013 päättyneeltä yhdeksän kuukauden
jaksolta on laadittu noudattaen EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjen IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, ja niitä laadittaessa on otettu
huomioon laatimisperusta ja laskentaperiaatteet, joita on sovellettu
laadittaessa carve-out­tilinpäätöksiä 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010
päättyneiltä tilikausilta sekä carve-out-taloudellisia tietoja 30.6.2013
päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.

Carve-out-taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomat, ja niitä on luettava
yhdessä tilintarkastettujen 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä
tilikausilta laadittujen carve-out­tilinpäätösten sekä tilintarkastamattomien
30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadittujen carve-out
taloudellisten tietojen kanssa, jotka sisältyvät 20.9.2013 päivättyyn ja
23.9.2013 julkistettuun jakautumisesitteeseen.

                30.9. ja     30.9. ja     31.12. ja
 CARVE-OUT TUNNUSLUVUT    1.1.-30.9.2013  1.1.-30.9.2012  1.1.-31.12.2012

                 (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)

 Liikevaihto               1 946      2 089       3 014

 EBITA        ennen
 kertaluonteisia eriä           78,8      138,8       192,0

 prosenttia liikevaihdosta
                      4,1       6,6        6,4

 Liikevoitto                   7,0      116,4       138,3

 prosenttia liikevaihdosta
                      0,4       5,6        4,6

 Kertaluonteiset erät:

 Kapasiteetin
 sopeuttamiskustannukset

 hankinnan ja valmistuksen
 kuluissa                -21,9         -       -8,5

 myynnin  ja  hallinnon
 yleiskustannuksissa           -9,2         -       -2,1

 muissa   tuotoissa  ja
 kuluissa, netto             -15,1        -       -13,1

 Jakautumisprosessiin
 liittyviä kustannuksia

 myynnin  ja  hallinnon
 yleiskustannuksissa             -5,6            -            -

 Kertaluonteiset    erät
 yhteensä                -51,8        -       -23,7

 Aineettomien hyödykkeiden
 poistot                 -20,0      -22,4       -30,0

 Aineellisten hyödykkeiden
 poistot                 -43,0      -44,1       -59,5

 Bruttoinvestoinnit
 (sisältäen yritysostot)          -44       -41        -64

 Rahavirtaan
 vaikuttamattomat
 arvonalennukset              -27        -4        -17

 Sitoutunut pääoma            1 155      1 324       1 290

 Saadut tilaukset            1 754      1 767       2 445

 Tilauskanta     kauden      1 658      2 534       2 249
 lopussa

Valmetin pro forma taloudelliset tiedot

Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa
noudatetut periaatteet

Seuraavien tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen
tarkoituksena on havainnollistaa, millaiset taloudelliset vaikutukset
jakautumisella ja tietyillä Valmetin muodostamiseen liittyvillä transaktioilla
olisi Valmetin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, jos
jakautuminen olisi tapahtunut aiemmin. Nämä tilintarkastamattomat pro forma
-taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa.
Pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena on esittää, millainen vaikutus
jakautumisella olisi ollut, jos jakautuminen ja tietyt Valmetin muodostamiseen
liittyvät transaktiot olisivat tapahtuneet näissä pro forma -taloudellisissa
tiedoissa esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen
Valmetin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema todellisuudessa on.
Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole
myöskään ennakoida, millainen Valmetin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen
asema on tulevaisuudessa, eivätkä ne kuvasta sitä, millainen Valmetin
liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi ollut, jos Valmet olisi ollut
itsenäinen julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö esitettävien kausien
aikana. Lisäksi tulisi huomioida, että Valmetille historiallisten carve-out-
taloudellisten tietojen esittämistä varten allokoidut konsernihallinnon kulut
eivät välttämättä kuvaa sitä, mikä kyseisten kulujen määrä olisi ollut, mikäli
Valmet olisi toiminut itsenäisenä juridisena yksikkönä. Vastaavasti Valmetille
voi syntyä lisäkuluja täytäntöönpanopäivän jälkeen itsenäisenä pörssiyhtiönä
toimimisen johdosta sekä hallinnollisten ja pääkonttoritoimintojen
uudelleenjärjestelystä.

Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, jotka
on kuvattu tilintarkastamattomissa pro forma -liitetiedoissa. Ei ole varmuutta
siitä, että tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja laadittaessa
käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tässä tehdyt jakautumista ja tiettyjä Valmetin muodostamiseen liittyviä
transaktioita kuvaavat pro forma -oikaisut perustuvat Valmetin 30.9.2013
päättyneen yhdeksän kuukauden jakson ja 31.12.2012 päättyneen tilikauden
tilintarkastamattomiin carve-out-taloudellisiin tietoihin ja johdon arvioihin
transaktioista, jotka on toteutettu tai toteutetaan jakautumisen toteuttamiseen
ja Valmetin muodostamiseen liittyen jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Lopulliset jakautumisessa Valmetille siirtyvät varat ja velat voivat
olennaisesti poiketa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä, sillä
lopulliset määrät määräytyvät täytäntöönpanopäivänä. Tästä voi aiheutua
merkittäviä muutoksia pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyyn Valmetin
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Pro forma -kaudet

Pro forma -tuloslaskelma ja laaja pro forma -tuloslaskelma 31.12.2012
päättyneeltä tilikaudelta ja pro forma -tuloslaskelma ja laaja pro forma
-tuloslaskelma 30.9.2013 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on koottu
olettaen, että jakautuminen ja tietyt Valmetin muodostamiseen liittyvät
transaktiot olisivat toteutuneet 1.1.2012, ja
pro forma -tase 30.9.2013 on koottu olettaen, että jakautuminen ja tietyt
Valmetin muodostamiseen liittyvät transaktiot olisivat toteutuneet 30.9.2013.

Tässä esitettyjä pro forma -taloudellisia tietoja tulee lukea yhdessä 30.9.2013
päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta laadittujen tilintarkastamattomien
carve-out-taloudellisten tietojen, edellä mainittuun jakautumisesitteeseen
sisällytettyjen Valmetin historiallisten carve-out-taloudellisten tietojen sekä
muiden siinä esitteessä esitettyjen tietojen kanssa.

                      30.9.2013 ja    31.12.2012 ja
                     1.1.-30.9.2013   1.1.-31.12.2012

 PRO FORMA -TUNNUSLUVUT              (tilintarkastamaton)

                        (miljoonaa euroa, ellei toisin
                           ilmoitettu) Liikevaihto                    1 946          3 014

 Liikevoitto                      13           128

 Tulos ennen veroja                   8           118

 Aineettomien hyödykkeiden poistot          -20           -30

 Aineellisten hyödykkeiden poistot          -43           -60

 Kertaluonteiset erät:

 Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset         -46           -24

 Jakautumiseen liittyvät kustannukset          0           -16

 EBITA((1))                         33           152

 EBITA ennen kertaluonteisia eriä((2))
                              79           192

 prosenttia liikevaihdosta              4,1           6,4 Osakekohtainen tulos((3)), euroa             0,04          0,52

 Osakkeet (Metson ulkona olevat osakkeet
 30.9.2013)                  149 864 206       149 756 034 Taseen loppusumma                 2 427           n/a

 Oma pääoma                      824           n/a

 Korolliset velat                   207           n/a

 Nettovelka                       4           n/a

 Nettovelkaantuneisuusaste((4)), %
                           0,5           n/a

 Sitoutuneen pääoman tuotto ennen
 veroja((5)), %                      2,5           n/a

 Sitoutuneen pääoman tuotto verojen
 jälkeen((6)), %                      2,2           n/a

 Omavaraisuusaste((7)), %                 40,8           n/a


____________

(1)   EBITA = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot

(2)   EBITA ennen kertaluonteisia eriä = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden
poistot + kertaluontoiset erät

                             Tulos
                       ----------------------------
 (3) Osakekohtainen tulos          =  Metson ulkona olevien
                          osakkeiden määrä


                         Korolliset nettovelat
 (4) Nettovelkaantuneisuusaste        =----------------------------x 100
                         Oma pääoma yhteensä

                         Tulos ennen veroja +
                           korko- ja muut
 (5) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen =    rahoituskulut    x 100
   veroja                  ----------------------------
                         Taseen loppusumma -
                          korottomat velat

                         Tulos + korko- ja muut
   Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)        rahoituskulut
 (6) verojen jälkeen             =----------------------------x 100
                         Taseen loppusumma -
                          korottomat velat

                         Oma pääoma yhteensä
                       ----------------------------
 (7) Omavaraisuusaste            = Taseen loppusumma - saadut x 100
                            ennakot
Huomautus

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa.
Erityisesti mitään arvopapereita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen nojalla eikä Valmetin
osakkeita tai muita arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain 1933, muutoksineen ("Yhdysvaltain
arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti,
eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa
tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai
Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen
mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Tämän tiedotteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tätä
tiedotetta ei saa lähettää mihinkään maahan, jossa näin ei ole sallittua tehdä.

Tämä tiedote sisältää tiettyjen soveltuvien maiden arvopaperilakien mukaisia
tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät
muun muassa kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin
tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat
jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja
johtuvat olosuhteista, jotka voivat tapahtua tai voivat olla tapahtumatta
tulevaisuudessa. Metso varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat ole
takeita tuloksesta tulevaisuudessa ja että ne perustuvat lukuisille oletuksille
ja että Valmetin todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien sen
taloudellinen asema ja likviditeetti ja kehitys toimialoilla, joilla Valmet ja
sen konserniyhtiöt toimivat, voi poiketa olennaisesti siitä, mitä tämän
tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on todettu tai ehdotettu (ja olla
negatiivisempi).

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin
itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Markku Honkasalo, talous- ja rahoitusjohtaja, tuleva Valmet Oyj, puh.
020 484 100

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com