Vihreä biotuoteteollisuus seuraa ympäristötehokkuutta ja päästöjä

Ympäristötehokkuus

Sellu-, paperi-, kartonki- ja pehmopaperiprosessien ympäristöystävällisyyden parantamisen lisäksi kehitystä viedään toimialalla eteenpäin uusilla innovaatioilla, joilla pyritään korvaamaan vähemmän ekologiset materiaalit, kuten kertakäyttöiset muovit, tekstiilikuidut ja fossiiliset polttoaineet. Neles tarjoaa toimialan johtavat venttiilit prosessiteollisuuden eri käyttötarkoituksiin, ja valikoimamme kattaa myös näiden uusien tuotteiden ja innovaatioiden valmistusprosessien tarpeet ja vaatimukset.

Kun sellun ja siitä johdettujen tuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä ja tuotantomäärät koko ajan kasvavat, luonnonvarojen saatavuuden rajoja joudutaan venyttämään. Toimialan tärkeimmäksi tavoitteeksi on nopeasti tulossa se, että entistä vähemmällä pystytään tuottamaan entistä enemmän. Venttiilimme on suunniteltu sellu-, paperi ja biotuoteteollisuuden prosessien optimointiin, jotta ne ovat jatkuvasti vakaita. Se puolestaan parantaa energia- ja raaka-ainetehokkuutta sekä tuotteen laadun ennakoitavuutta. Tämä tarkoittaa vähemmän jätettä, vähemmän kulutettua vettä ja energiaa sekä vähemmän hylättäviä tuotteita. Kaikki nämä saavutettavissa olevat hyödyt johtavat samalla kertaa sekä ympäristöystävällisyyden että kannattavuuden paranemiseen. Tällaista kestävää menestystä haluamme olla mukana luomassa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Siksi jatkamme uusien ratkaisujen innovointia ja kehittämistä tällä toimialalla.

Hajapäästöjen vähentäminen

”Enemmän vähemmällä” -ajattelun mukaisesti myös aiemmin puutteellisesti hyödynnetyistä sivuvirroista ja prosessin jäännösaineista pyritään nyt luomaan uusia, kaupallisesti kannattavia biotuotteita. Ympäristöystävällisiä biopolttoaineita ja monenlaisia biokemikaaleja jalostetaan parhaillaan puupohjaisista materiaaleista. Hajukaasujen kierrätys takaisin prosessikemikaaleiksi ja biokaasujen jalostus prosessijäämistä ovat jo arkipäivää monilla tehtailla. Ympäristöhuolet muodostavat megatrendin, joka kirittää teknologian kehitystä erityisesti päästöjen suhteen. Valitsemalla ja mitoittamalla venttiilit oikein voidaan vähentää hajapäästöjä ja noudattaa lakien vaatimuksia.

Kun puhutaan hajapäästöjen vähentämisestä, kyse ei ole pelkästään kestävästä kehityksestä. Vaikka ympäristöystävällisyys onkin tärkeä prioriteetti, hajapäästöistä aiheutuvien menetysten vähentäminen on myös rahakysymys. Menetetty virtaava aine tarkoittaa sekä menetettyjä raaka-aineita että pienempää lopputuotteen tuotantoa. Virtaavan aineen hävikki merkitsee myös energian menetystä, koska pumput joutuvat tekemään lisätyötä vuodon korvaamiseksi. Päästöjen minimoimisella voidaan säästää merkittävä määrä rahaa.

Todennettua ja testattua suorituskykyä

Kaikki Neleksen tehtaalta toimitettavat venttiilit testataan, jotta ne toimivat varmasti odotetulla tavalla. Kun venttiileitä käytetään vaativissa käyttökohteissa, joissa esiintyy korkeita paineita ja joissa käsitellään mahdollisesti haitallisia nestemäisiä tai kaasumaisia virtaavia aineita, noudatetaan aina ehdottomasti asiakkaan prosessin vaatimuksia sekä paikallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja sertifiointikriteerien rajoituksia. Hajapäästöjä vähentämällä venttiilimme auttavat asiakkaita parantamaan terveyttä ja turvallisuutta tehtaalla, noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia, vähentämään tuotehäviöitä ja viime kädessä parantamaan ympäristöystävällisyyttä koko biotuotetehtaan elinkaaren ajan.

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

Kohti parempaa luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä!