Jätevirroista tehdään puhdasta energiaa

30.03.2021

Kiertotalous on resurssitehokkuutta. Materiaalit, joita ei voida hyödyntää uusien tuotteiden raaka-aineena, kierrätetään energiana.

TKS-Havainnekuva_ranta_main.jpg

– Jätteet sisältävät energiaa, mutta myös biomassa on osa kiertotaloutta, puhdas ja kestävä energianlähde, sanoo Valmetin Energia-liiketoimintayksikön johtaja Kai Janhunen.

Purkupuu, puunjalostusteollisuuden jäte sekä metsänhoidon metsätähde yleistyvät pohjoismaisten voimalaitoksien polttoaineena. Esikäsiteltyä yhdyskuntajätteestä valmistettua polttoainetta (RDF) käytetään usein biomassan rinnalla.

Kai_002_web.jpg

– Sähkön ja lämmön yhteistuotanto tuottaa turvallista perusenergiaa, minkä lisäksi se on myös hyvä ratkaisu sähköverkon stabilointiin. Tuuli- ja aurinkoenergia eivät yksinään riitä korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Älykkäät järjestelmät tuovat säätökykyä. Mutta kannattaa punnita mistä saadaan paras hyötysuhde. Kannattaako energia muuttaa sähköksi vai hyödyntää suoraan lämpönä tai höyrynä? Janhunen kysyy.

Myös teolliset yritykset pyrkivät pienentämään hiilijalanjälkeään muuttamalla tuotantoaan hiilineutraaliksi. Yhdistämällä RDF:ää ja omia jäte- ja sivuvirtoja voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa joko omaan tuotantoon tai myytäväksi kaukolämpö- ja sähköverkkoon.

– Toimijoiden välinen rajapinta jätteiden käsittelijän ja voimalaitoksen välillä on tärkeä. Energiansaannin on oltava tasalaatuista ja luotettavaa, Kai Janhunen painottaa.

Myös tuhkien hyötykäyttö kasvaa. Tuhkaa ei enää läjitetä, vaan haitalliset komponentit neutraloidaan ja puhtaasta tuhkasta tehdään lannoitteita, teollisuuden raaka-aineita ja maapohjia.

 

Kannattaako energia muuttaa sähköksi vai hyödyntää suoraan lämpönä tai höyrynä?

Kiertotalouden edelläkävijä

Valmet on biomassa- ja monipolttokattilalaitosten teknologiatoimittaja, jolla on useita jätteestä energiaksi -ratkaisuja lämmön ja sähkön tuotantoon.

Valmetin kerrosleijuteknologia (BFB) ja kiertoleijuteknologia (CFB) tekevät päästöjen hallinnasta erittäin tehokasta. Kattilan polttoaineena voidaan käyttää monia erilaisia polttoaineseoksia, kuten teollisuusjätettä, jätepolttoainetta (RDF), biomassaa ja yhdyskuntajätettä.

– Olemme parhaimmillamme energiateollisuuden haastavissa jakeissa. Käännämme hylky- ja jätevirrat energiaksi, Janhunen kuvailee.

Tampereella ja Oulussa edistetään biovoimaa

Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaitosyksikön uudistamisen jälkeen Tampereen kaukolämmön tuotanto tulee perustumaan pääosin bioenergiaan ja kiertotalouteen. Tampereen Sähkölaitos on jo nyt Pirkanmaan suurin biopolttoaineen käyttäjä, Naistenlahden uuden kattilan myötä hiilidioksidipäästöt pienenevät edelleen ja hiilineutraalisuus kasvaa.

Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos valmistui vuoden 2020 lopulla ja se tuottaa energiatehokkaasti sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä. Biovoimalaitoksen päästöt alittavat selvästi EU:n asettamat raja-arvot. Oulun Energian tavoitteena on täysin hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Voimalaitoksen käyttämästä polttoaineesta noin 70 prosenttia on puuta, lisäksi käytetään Oulun Energian jätteiden lajittelulaitokselta saatavaa kierrätyspolttoainetta. Monipolttoainekattila voi hyödyntää erilaisia polttoainekoostumuksia ja niiden suhteita voidaan helposti muuttaa.

– Nyt tehtävät päätökset ja investoinnit perustuvat käytössä oleviin luotettaviin tekniikoihin sekä kestävällä pohjalla oleviin biomassoihin ja jätteisiin. On hyödynnettävä eri lähteitä mahdollisimman resurssitehokkaasti, jotta voimme vähentää tarvetta fossiilisille polttoaineille. Tämä ei ole pelkkä haaste vaan myös mahdollisuus. Tarvitaan portfolio erilaisia hyviä ratkaisuja, Kai Janhunen summaa.


Teksti: Mikaela Katro